Tech-transferloven

Denne konsoliderede version af tech-transferloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Lov nr. 483 af 09. juni 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 580 af 01. juni 2014,
som ændret ved lov nr. 871 af 21. juni 2022

Formål m.v.
§ 1

Loven har til formål at styrke konkurrenceevnen og de offentlige forskningsinstitutioners relationer til det omkringliggende samfund, ved at

 • 1) de offentlige forskningsinstitutioner kan stifte og eje aktieselskaber for at fremme omsætningen af ny viden og teknologi mellem forskningsinstitutioner og erhvervslivet, jf. § 4,

 • 2) universiteterne kan stifte og eje aktieselskaber til varetagelse af udbud af hele uddannelser i udlandet efter universitetslovens § 3 a, stk. 1, og § 20, stk. 3, jf. denne lovs § 4 a,

 • 3) samarbejdet underbygges mellem offentlige forskningsinstitutioner og fonde, foreninger og det omkringliggende samfund, jf. §§ 10-13, og

 • 4) universiteterne kan udleje eller fremleje faciliteter til brug for serviceerhverv, jf. § 13 a.

§ 2

Ved en offentlig forskningsinstitution forstås i denne lov universiteter omfattet af lov om universiteter og sektorforskningsinstitutioner omfattet af lov om sektorforskningsinstitutioner, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Ved teknologioverførsel forstås i denne lov identifikation, vurdering, beskyttelse, markedsføring og overdragelse af immaterielle rettigheder med henblik på erhvervsmæssig nyttiggørelse.

Stk. 3 Den enkelte sektorforskningsinstitution må kun stifte selskaber og samarbejde med fonde og foreninger efter denne lov, i det omfang der ikke herved opstår interessekonflikter i forhold til udøvelsen af institutionens myndighedsopgaver og vedkommende minister bemyndiger institutionen hertil.

§ 3

En offentlig forskningsinstitutions aftaler med erhvervsdrivende virksomheder og andre private skal indgås på de vilkår, der gælder på det private marked.

Offentlige forskningsinstitutioners stiftelse af og deltagelse i selskaber
§ 4

Til fremme af lovens formål efter § 1, nr. 1, kan en offentlig forskningsinstitution stifte og eje ét aktieselskab og være medejer i et eller flere aktieselskaber stiftet af andre offentlige forskningsinstitutioner. Aktieselskaberne skal have vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor i Danmark.

Stk. 2 Den offentlige forskningsinstitutions indskud i selskaber efter stk. 1 eller erhvervelse af aktier i sådanne må på ethvert indskudstidspunkt ikke overstige det højeste af følgende beløb:

 • 1) 5 mio. kr., eller

 • 2) 3 pct. af institutionens omsætning ved forsknings- og udviklingsaktiviteter som opgjort i den seneste officielle forskningsstatistik.

Stk. 3 Ved opgørelsen efter stk. 2 medregnes indskud med værdien på indskudstidspunktet og aktier med værdien ved erhvervelsen eller overdragelsen.

Stk. 4 Aktieporteføljer erhvervet efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, erhvervet ved en gavedisposition eller omfattet af bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v. skal ikke medregnes ved opgørelsen efter stk. 2.

Stk. 5 Den eller de deltagende offentlige forskningsinstitutioner skal eje selskaberne fuldt ud.

Stk. 6 Den eller de offentlige forskningsinstitutioner skal anvende indtægter i form af udbytte fra selskabet til aktiviteter inden for institutionens formål.

Stk. 7 Den offentlige forskningsinstitution skal i årsrapporten redegøre for indskud og erhvervelse efter stk. 1 og for det økonomiske mellemværende mellem den offentlige forskningsinstitution og de selskaber, som institutionen har ejerandele i.

Stk. 8 Hvis et selskab stiftet efter stk. 1 går konkurs, kan stiftelse af et nyt selskab kun ske med de bevilgende myndigheders godkendelse.

Stk. 9 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan med de bevilgende myndigheders godkendelse regulere beløbsrammerne i stk. 2.

§ 4a

Til fremme af lovens formål efter § 1, nr. 2, kan et universitet stifte og eje et eller flere aktieselskaber og være medejer i et eller flere aktieselskaber stiftet af andre danske universiteter efter denne bestemmelse. Aktieselskaberne skal have vedtægtsmæssigt hjemsted og hovedkontor i Danmark.

Stk. 2 Universitetets indskud i aktieselskaber efter stk. 1 eller erhvervelse af aktier i sådanne må på ethvert indskudstidspunkt ikke overstige det højeste af følgende beløb:

 • 1) 5 mio. kr. eller

 • 2) 3 pct. af universitetets uddannelsestilskud fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering i det pågældende finansår.

Stk. 3 Ved opgørelsen efter stk. 2 medregnes indskud med værdien på indskudstidspunktet og aktier med værdien ved erhvervelsen eller overdragelsen.

Stk. 4 Det eller de deltagende universiteter skal eje aktieselskaberne fuldt ud.

Stk. 5 Et aktieselskab stiftet efter stk. 1 kan opfylde sit formål ved at stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber, der har samme formål som aktieselskabet. Aktieselskaber stiftet efter stk. 1 må ikke alene eller tilsammen have så store ejerandele i selskaber omfattet af 1. pkt., at disse får en sådan forbindelse til et enkelt aktieselskab stiftet efter stk. 1 eller et enkelt universitet, som et datterselskab har til et moderselskab efter selskabsloven.

Stk. 6 Det eller de deltagende universiteter skal anvende indtægter i form af udbytte fra aktieselskabet til aktiviteter inden for deres formål.

Stk. 7 Universitetet skal i årsrapporten redegøre for indskud og erhvervelse efter stk. 1 og for det økonomiske mellemværende mellem det eller de deltagende universiteter og de aktieselskaber, som universitetet har ejerandele i.

Stk. 8 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan med de bevilgende myndigheders godkendelse regulere beløbsrammerne i stk. 2.

§ 5

Ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved den eller de offentlige forskningsinstitutioner, der er aktionærer i et selskab stiftet efter §§ 4 og 4 a, og medarbejderrepræsentanter i aktieselskabet må ikke tilsammen udgøre flertallet i selskabets bestyrelse.

Stk. 2 Ansatte ved den eller de offentlige forskningsinstitutioner, der har stiftet eller er aktionærer i selskabet, må ikke samtidig være ansat i selskabet.

§ 6

Et aktieselskab stiftet efter denne lov skal have til formål med kommercielt sigte og på markedsvilkår at varetage aktiviteter i forbindelse med enten

 • 1) teknologioverførsel, jf. § 4, eller

 • 2) udbud af uddannelser i udlandet, jf. § 4 a.

§ 7

Et aktieselskab stiftet efter §§ 4 og 4 a må ikke erhverve ejerandele i andre selskaber end aktie- og anpartsselskaber.

Stk. 2 Et aktieselskab stiftet efter §§ 4 og 4 a må ikke yde lån, herunder ansvarlig lånekapital, eller kaution eller stille anden form for sikkerhed.

§ 8

Et aktieselskab stiftet efter § 4 kan opfylde sit formål ved:

 • 1) At stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber, der har samme formål som aktieselskaber efter § 6, nr.1, sammen med andre aktieselskaber stiftet efter § 4, godkendte teknologiske serviceinstitutter, Vækstfonden, Danmarks Eksport- og Investeringsfond, kommuner og regioner, i det omfang de pågældende myndigheder har hjemmel hertil i medfør af anden lovgivning. Deltagerne skal eje selskabet fuldt ud.

 • 2) At stifte eller erhverve aktier i aktieselskaber, der har til formål at udleje fast ejendom til forskningsbaserede virksomheder.

 • 3) At erhverve aktier i innovationsmiljøer, jf. lov om teknologi og innovation.

 • 4) At stifte eller erhverve ejerandele i aktie- eller anpartsselskaber, der alene har til formål at modne en opfindelse med henblik på beskyttelse af de immaterielle rettigheder.

Stk. 2 Aktieselskaber stiftet efter § 4 og universiteter må ikke alene eller tilsammen have så store ejerandele i selskaber omfattet af stk. 1, nr. 1-3, at disse får en sådan forbindelse til et enkelt aktieselskab stiftet efter § 4 eller et enkelt universitet, som et datterselskab har til et moderselskab efter selskabsloven. Aktieselskaber stiftet efter § 4 og sektorforskningsinstitutioner må ikke alene eller tilsammen have så store ejerandele i selskaber omfattet af stk. 1, nr. 1-3, at disse får en sådan forbindelse til et enkelt aktieselskab stiftet efter § 4 eller en eller flere sektorforskningsinstitutioner, som et datterselskab har til et moderselskab efter selskabsloven.

Stk. 3 Aktieselskaber stiftet efter § 4, som har samme forbindelse til en eller flere sektorforskningsinstitutioner, som et datterselskab har til et moderselskab efter selskabsloven, kan alene stifte eller erhverve ejerandele i selskaber omfattet af stk. 1, nr. 4, hvor dette sker i aktieselskabs regi.

Stk. 4 Ejerskabet til et selskab omfattet af stk. 1, nr. 4, skal senest 2 år efter, at det er blevet omfattet af denne lov, følge § 9, stk. 1, nr. 1.

Stk. 5 For at et aktieselskab stiftet efter § 4 skal kunne stifte eller erhverve ejerandele i selskaber omfattet af stk. 1, nr. 1, 2 og 4, er det en betingelse, at det pågældende selskabs vedtægter skal følge bestemmelserne i §§ 7 og 9.

§ 9

Hvor et aktieselskab stiftet efter § 4 stifter et selskab, der ikke er omfattet af § 8, stk. 1, nr. 1-4, eller hvor det eller en offentlig forskningsinstitution erhverver aktier eller anparter i et sådant selskab, gælder følgende:

 • 1) Aktieselskaber stiftet efter § 4 og offentlige forskningsinstitutioner må ikke alene eller tilsammen få en sådan forbindelse med selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab efter selskabsloven.

 • 2) Et aktieselskab stiftet efter § 4 skal forud for erhvervelsen af ejerandele, som overstiger 15 pct. af de samlede ejerandele i et selskab, udarbejde en strategi for afhændelsen af sådanne ejerandele.

Offentlige forskningsinstitutioners samarbejde med fonde og foreninger
§ 10

En offentlig forskningsinstitution kan for gavemidler på vegne af gavegiver stifte en fond, herunder en erhvervsdrivende fond, hvis fondens hovedformål står i forbindelse med den pågældende institutions aktiviteter og både stiftelse og hovedformål er bestemt af gavegiver.

Stk. 2 Et universitet kan indskyde midler i fonde, hvis fondens hovedformål er at etablere universitetsnære boliger med henblik på udlejning i nærmere afgrænsede perioder til studerende eller gæsteforskere. Boliger til studerende skal etableres efter reglerne i lov om almene boliger m.v. Universitetets samlede indskud efter 1. pkt. må på ethvert indskudstidspunkt ikke overstige det højeste af følgende beløb:

 • 1) 5 mio. kr. eller

 • 2) 3 pct. af universitetets uddannelsestilskud fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering i det pågældende finansår.

Stk. 3 Udgifter i medfør af § 53 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om almene boliger m.v. indgår ikke i opgørelsen af indskuddet efter stk. 2.

Stk. 4 Universitetet skal i årsrapporten redegøre for udgifter afholdt efter stk. 2.

§ 11

En offentlig forskningsinstitution kan i begrænset omfang afholde udgifter til administration af fonde og foreninger, herunder erhvervsdrivende fonde og foreninger, hvis fondenes og foreningernes hovedformål står i forbindelse med den pågældende institutions aktiviteter.

Stk. 2 En offentlig forskningsinstitution skal i årsrapporten redegøre for udgifter afholdt i henhold til stk. 1.

§ 12

Ansatte ved en offentlig forskningsinstitution kan ikke samtidig være ansat i en fond eller forening, som den offentlige forskningsinstitution har stiftet efter § 10 eller afholder udgifter for efter § 11, medmindre fonden eller foreningen følger statens løn- og ansættelsesregler.

§ 13

En offentlig forskningsinstitution må kun deltage i ledelsen af en fond eller forening, hvis fondens eller foreningens hovedformål står i forbindelse med den pågældende institutions aktiviteter.

Stk. 2 En offentlig forskningsinstitution skal sikre, at den ikke gennem deltagelse i ledelsen af en fond eller forening eller gennem et tæt samarbejde med en fond eller forening pådrager sig et ansvar for fondens eller foreningens forpligtelser.

Stk. 3 Hvis omsætningen i en erhvervsdrivende fond eller forening inden for de seneste tre år har været over 30 mio. kr., skal en offentlig forskningsinstitutions deltagelse i ledelsen af fonden eller foreningen følge § 5, stk. 1, medmindre andet følger af gavegivers eller stifters vilje.

Universiteters indgåelse af aftaler om udleje eller fremleje
§ 13a

Et universitet kan i begrænset omfang indgå aftaler om udleje eller fremleje af faciliteter til brug for serviceerhverv, der integrerer universitetet og det omkringliggende samfund, hvis der er et behov hos studerende eller ansatte for sådanne serviceerhverv i tilknytning til uddannelse eller arbejde.

§ 13b

Et universitet kan formidle boliger til studerende, der via et dansk universitet er optaget eller indskrevet på et uddannelsesforløb udbudt på Det Danske Universitetscenter i Beijing.

Stk. 2 Et universitet kan indgå lejeaftaler med udlejere med henblik på fremleje af boliger til kostpris til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende.

Stk. 3 Et universitet kan betale leje for boliger til den i stk. 1 nævnte gruppe af studerende, når disse boliger ikke er lejet ud, og kan stille garanti for de pågældende lejeres forpligtelser over for udlejeren ved fraflytning af boligen.

§ 13c

Det universitet, som er værtsinstitution for sekretariatet for de danske universiteters samarbejde om Det Danske Universitetscenter i Beijing, kan indgå lejeaftale med udlejere med henblik på at stille bolig til rådighed for Det Danske Universitetscenters eksekutivdirektør.

Stk. 2 Det i stk. 1 nævnte universitet kan betale leje og anvendelsesudgifter for den i stk. 1 nævnte bolig, herunder leje, når boligen ikke bebos, i forbindelse med overtagelse, overdragelse eller opsigelse af boligen.

§ 13d

Et universitet kan indgå lejeaftale med udlejere med henblik på at stille bolig til rådighed for ansatte som via et dansk universitet er sendt til en samarbejdsinstitution i udlandet.

Stk. 2 Et universitet kan betale leje og anvendelsesudgifter for de i stk. 1 nævnte boliger, herunder leje, når disse boliger ikke bebos, i forbindelse med overtagelse, overdragelse eller opsigelse af boligerne.

Øvrige bestemmelser
§ 14

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd kan rådgive ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser om §§ 4-9 i denne lov, herunder om relationen til øvrige aktiviteter til fremme af teknologioverførsel.

§ 14a

Et universitet kan lade sig akkreditere af de amerikanske myndigheder med henblik på efter opnået akkreditering at kunne formidle visse amerikanske studielån til amerikanske statsborgere og udlændinge med permanent opholdstilladelse i Amerikas Forenede Stater på universitetets uddannelser.

Ikrafttræden m.v.
§ 15

Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter tidspunktet for lovens hele eller delvise ikrafttræden.

Stk. 2 For eksisterende aftaler efter § 47 i universitetsloven kan §§ 10-12 og § 13, stk. 3, dog tidligst få virkning fra den 1. juli 2005.

Stk. 3 Loven omfatter ikke Danmarks Tekniske Universitets ejerskab af SCION*DTU A/S, DTU Innovation A/S og Bioneer A/S, bortset fra at disse selskabers ejerandele i andre selskaber skal medregnes ved opgørelsen af Danmarks Tekniske Universitets ejerandele efter § 8, stk. 2, og § 9, stk. 1, nr. 1.

Stk. 4 Loven begrænser ikke Statens Serum Instituts bemyndigelser i henhold til anden lovgivning.

§ 16

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.