Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 53 af 31. januar 2001,
som ændret ved lov nr. 468 af 05. maj 2010 og lov nr. 361 af 11. april 2014

Eksportfremmebevillingsudvalget
§ 1

I tilknytning til etableringen af Danmarks Eksportråd inden for rammerne af udenrigstjenesten nedsætter handels- og udviklingsministeren et eksportfremmebevillingsudvalg til behandling af ansøgninger til Danmarks Eksportråd om medfinansiering til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v.

Sammensætning af bevillingsudvalget
§ 2

Bevillingsudvalget sammensættes af 1 formand og 3 medlemmer. Bevillingsudvalgets formand og medlemmer udpeges af handels- og udviklingsministeren.

Bevillingsudvalgets opgaver
§ 3

Bevillingsudvalget har til opgave at træffe afgørelse i større sager og i konkrete sager, der indeholder principielle spørgsmål om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v.

Stk. 2 Handels- og udviklingsministeren fastsætter en forretningsorden for bevillingsudvalgets virke.

§ 4

Handels- og udviklingsministeren kan tildele bevillingsudvalget andre bevillingsopgaver.

Stk. 2 Bevillingsudvalget træffer afgørelse vedrørende klage over afgørelser, der er truffet af Danmarks Eksportråd.

Stk. 3 Bevillingsudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Danmarks Eksportråd
§ 5

Danmarks Eksportråd træffer afgørelse i sager om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v., som ikke henhører under bevillingsudvalget, jf. § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1.

Stk. 2 Danmarks Eksportråd varetager sekretariatsforretningerne i forbindelse med den virksomhed, der udøves af bevillingsudvalget.

Øvrige bestemmelser
§ 6

Udenrigsministeren kan fastsætte regler om, hvilke typer af erhvervsvirksomheder der kan deltage i særlige eksportfremmeprogrammer.

§ 7

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 I forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Ansøgninger, der er indsendt til Danmarks Eksportråd inden lovens ikrafttræden, behandles efter de hidtil gældende regler.

§ 9

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for disse dele af riget med de afvigelser, som de særlige grønlandske og færøske forhold tilsiger.