Immunitetsloven

Denne konsoliderede version af immunitetsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer

Lov nr. 567 af 30. november 1983,
som ændret ved lov nr. 360 af 11. april 2014

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Ved mellemfolkelig overenskomst kan der indrømmes en international organisation eller institution, som Danmark er medlem af, særlige rettigheder og immuniteter, som er nødvendige for opfyldelsen af organisationens eller institutionens formål og for sikringen af den uafhængige udførelse af de dermed forbundne hverv.

Stk. 2 Tilsvarende rettigheder og immuniteter kan indrømmes

  • 1) deltagerstaternes repræsentanter og udsendinge,

  • 2) embedsmænd og andre, som optræder på organisationens vegne,

  • 3) sagkyndige som udfører hverv for organisationen eller institutionen, samt,

  • 4) personer, der deltager i procesførelse ved organisationen eller institutionen.

§ 1a

Der kan ved aftale indrømmes Palæstinas mission i Danmark, missionens personale og familiemedlemmer tilhørende personalets husstand særlige rettigheder og immuniteter i et omfang, der ikke går videre end de rettigheder og immuniteter, der indrømmes diplomatiske repræsentationer her i landet.

§ 2

Vedkommende minister kan træffe nærmere foranstaltninger til gennemførelse af de i §§ 1 og 1 a nævnte overenskomster og aftaler.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 1984.

Stk. 2 Lov nr. 72 af 7. marts 1952 om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.m. ophæves.