Lov om tilstødende zone

Denne konsoliderede version af lov om tilstødende zone er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 589 af 24. juni 2005

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Danmarks tilstødende zone omfatter havområder uden for og stødende op til søterritoriet indtil en afstand af 24 sømil (44.448 m) fra de til enhver tid gældende basislinjer.

§ 2

Afgrænsningen af den tilstødende zone i forhold til fremmede stater, hvis kyster ligger over for det danske riges kyster i en afstand, der er mindre end 48 sømil, eller som grænser op til Danmark, sker i mangel af aftale efter den linje, der ligger lige langt fra de nærmeste punkter på basislinjerne ved de to staters kyster (midtlinjeprincippet).

Stk. 2 Udenrigsministeren bekendtgør afgrænsningen af den tilstødende zone.

§ 3

I den tilstødende zone kan Danmark udøve den fornødne kontrol med henblik på

  • 1) at forhindre, at de i Danmark gældende told-, afgifts-, udlændinge- eller sundhedslove og regler fastsat i medfør heraf overtrædes på Danmarks land- eller søterritorium, og

  • 2) at straffe overtrædelse af ovennævnte love og regler fastsat i medfør heraf begået på Danmarks land- eller søterritorium.

Stk. 2 Oprettelsen af en tilstødende zone medfører ingen ændring af lovgivningen for den eksklusive økonomiske zone eller kontinentalsoklen eller kontrollen med arkæologiske og historiske genstande.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse rigsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.