Lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 554 af 18. juni 2012,
som ændret ved lov nr. 656 af 12. juni 2013 og lov nr. 384 af 26. april 2017

Kapitel 1 1 Etablering og formål
§ 1

Med det formål at styrke uafhængig forsknings-, analyse-, udrednings- og informationsvirksomhed i Danmark om internationale forhold inden for det brede udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitiske område etableres Dansk Institut for Internationale Studier.

§ 2

Dansk Institut for Internationale Studier arbejder for opfyldelsen af sit formål ved at

  • 1) udføre, fremme og samordne uafhængig forskning om internationale forhold,

  • 2) følge den internationale udvikling med henblik på at vurdere og fremkomme med uafhængig analyse af og anbefalinger om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation og muligheder i en bred politisk, økonomisk og kulturel sammenhæng, herunder Danmarks placering i forhold til udviklingspolitiske problemstillinger,

  • 3) udarbejde redegørelser og udredninger efter anmodning fra Folketinget og regeringen eller på eget initiativ inden for instituttets virkefelt og på institutdirektørens ansvar,

  • 4) formidle forskningsresultater, analyser og viden og udøve dokumentations- og informationsvirksomhed, herunder biblioteksvirksomhed, om internationale forhold,

  • 5) medvirke ved forskeruddannelse i samarbejde med andre forskningsinstitutioner, herunder støtte udvikling af forskningskapacitet i udviklingslandene, og gennemføre videreuddannelse for instituttets brugere og

  • 6) fungere som bindeled mellem danske og internationale forskningsmiljøer inden for instituttets virkefelt.

Kapitel 2 1 Instituttets ledelse
Bestyrelsen
§ 3

Dansk Institut for Internationale Studier ledes af en bestyrelse, der fastlægger de overordnede faglige mål og strategier for instituttets virksomhed og udvikling, herunder forskningsprogram, og som træffer afgørelse i alle væsentlige spørgsmål om instituttets økonomi og forvaltning.

Stk. 2 Bestyrelsen for instituttet består af 9 medlemmer, som udpeges i deres personlige egenskab på følgende måde:

  • 1) 2 medlemmer udpeges af Danmarks Frie Forskningsfond,

  • 2) 2 medlemmer udpeges af Udviklingspolitisk Råd,

  • 3) 4 medlemmer udpeges af Rektorkollegiet under Danske Universiteter og

  • 4) 1 medlem udpeges af medarbejderne ved instituttet.

Stk. 3 Valg af en medarbejderrepræsentant i bestyrelsen finder sted i henhold til bestemmelserne herom i selskabsloven. Medarbejderrepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område.

Stk. 4 Medlemmerne af bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode og kan genudpeges for yderligere en periode. Derefter kan de først vælges eller udpeges på ny efter mindst 4 års forløb.

Stk. 5 En repræsentant for Udenrigsministeriet udpeges af udenrigsministeren og en repræsentant for Forsvarsministeriet udpeges af forsvarsministeren til at deltage i bestyrelsesmøderne som observatører med taleret, men uden stemmeret.

§ 4

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer 1 formand.

Stk. 2 Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, og formandens stemme vil være afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4 Bestyrelsen udarbejder en vedtægt for instituttet, der godkendes af udenrigsministeren.

Stk. 5 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte særlige udvalg.

Direktøren
§ 5

Bestyrelsen udnævner efter offentligt opslag en direktør til at forestå instituttets daglige ledelse i faglige spørgsmål og økonomi- og forvaltningsspørgsmål.

Stk. 2 Direktøren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Kapitel 3 1 Økonomi, regnskab og revision
§ 6

Dansk Institut for Internationale Studier er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning.

Stk. 2 Staten yder et årligt tilskud til instituttets drift og aktiviteter.

§ 7

Instituttet kan i overensstemmelse med sit formål modtage indtægter fra fonde, gaver m.v. og kan drive indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang dette er foreneligt med varetagelsen af instituttets øvrige opgaver.

Stk. 2 Instituttet kan i overensstemmelse med sit formål indgå flerårige aftaler med offentlige myndigheder om løsning af konkrete opgaver.

§ 8

Instituttet anvender de statslige regnskabsregler efter Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen. Instituttets regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes instituttets årsrapport, der underskrives af bestyrelsen og direktøren.

Stk. 2 Instituttets årsregnskab revideres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik af rigsrevisor, jf. §§ 2 og 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Kapitel 4 1 Nedlæggelse
§ 9

Dansk Institut for Internationale Studier kan kun nedlægges ved lov.

Stk. 2 I tilfælde af at instituttet nedlægges som selvejende institution, overgår dets bygninger, anlæg, inventar og formue til staten.

Kapitel 5 1 Ikrafttræden m.v.
§ 10

Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2 Dansk Institut for Internationale Studier overtager samtlige de aktiver og passiver og indtræder i samtlige de rettigheder og forpligtelser, som instituttet har ved lovens ikrafttræden. Udenrigsministeren fordeler samtlige de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, der påhviler Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, mellem Dansk Institut for Internationale Studier og Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, afhængigt af hvilket af de to institutioners mandater den enkelte rettighed eller forpligtelse vedrører. Direktøren for Dansk Institut for Internationale Studier fortsætter indtil udløbet af sin kontraktperiode.

Stk. 3 De nuværende medlemmer af bestyrelsen for Dansk Institut for Internationale Studier under Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder fortsætter som medlemmer af bestyrelsen for det nye, selvstændige institut i den resterende tid af den periode, de er udpeget for, bortset fra medlemmer udpeget af statsministeren, udenrigsministeren og forsvarsministeren, som afbeskikkes af de pågældende ministre. Udenrigsministeren og forsvarsministeren udpeger derefter hver en repræsentant til at deltage i bestyrelsesmøderne som observatører med taleret, men uden stemmeret.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.