Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 530 af 26. maj 2010

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Etablering og formål
§ 1

Med det formål at styrke den danske demokratibistand, herunder særlig støtten til udvikling af politiske partier og flerpartisystemer i udviklingslandene, etableres Institut for Flerpartisamarbejde.

§ 2

Institut for Flerpartisamarbejde arbejder for opfyldelsen af sit formål ved

  • 1) at støtte partisamarbejde og opbygning af demokratiske partier i udviklingslandene,

  • 2) at støtte uafhængige medier, tænketanke og ikkestatslige politiske organisationer i udviklingslandene, hvis formål er at fremme udvikling af en demokratisk politisk kultur og flerpartisystemer i udviklingslandene,

  • 3) at indgå samarbejdsaftaler med lokale partnere i udviklingslandene og

  • 4) at samarbejde med internationale flerpartistøtteinstitutioner og andre internationale partnere.

§ 3

Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning.

Stk. 2 Staten yder et årligt tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Det årlige tilskud afholdes over Udenrigsministeriets bistandsbevillinger på finansloven.

§ 4

Instituttet kan i overensstemmelse med sit formål modtage indtægter fra fonde, gaver m.v. og kan drive indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang det er foreneligt med varetagelsen af instituttets opgaver.

Kapitel 2 1 Instituttets ledelse
§ 5

Institut for Flerpartisamarbejde ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelse i alle væsentlige spørgsmål om instituttets faglige arbejdsområde, økonomi og forvaltning.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 15 medlemmer, der beskikkes af udviklingsministeren. 1 medlem udpeges af udviklingsministeren, 9 medlemmer udpeges af Folketinget, 2 medlemmer udpeges af Dansk Ungdoms Fællesråd, 1 medlem udpeges af Rektorkollegiet, 1 medlem udpeges af NGO-forum, og 1 medlem udpeges af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder.

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer beskikkes for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan ske. Genbeskikkelse ud over to perioder kan dog tidligst ske 4 år efter udløbet af den seneste beskikkelsesperiode.

§ 6

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Regler for instituttets virksomhed fastsættes af bestyrelsen i en vedtægt, der godkendes af udviklingsministeren.

Stk. 4 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte særlige udvalg.

§ 7

Instituttets daglige ledelse i faglige spørgsmål samt økonomi- og forvaltningsspørgsmål forestås af en direktør, der udnævnes af bestyrelsen.

Stk. 2 Direktøren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Kapitel 3 1 Revision og nedlæggelse m.v.
§ 8

Instituttets regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og direktøren.

Stk. 2 Udviklingsministeren fastsætter retningslinjer for udarbejdelsen af instituttets budget og for regnskabsaflæggelsen.

Stk. 3 Rigsrevisor forestår revisionen af instituttets regnskaber, jf. § 2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

§ 9

Nedlægges instituttet som selvejende institution, overgår dets formue til staten.

Kapitel 4 1 Ikrafttræden
§ 10

Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.