14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde

Lov nr. 530 af 26. maj 2010

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Etablering og formål

§1 Med det formål at styrke den danske demokratibistand, herunder særlig støtten til udvikling af politiske partier og flerpartisystemer i udviklingslandene, etableres Institut for Flerpartisamarbejde.

§2 Institut for Flerpartisamarbejde arbejder for opfyldelsen af sit formål ved

  • 1) at støtte partisamarbejde og opbygning af demokratiske partier i udviklingslandene,

  • 2) at støtte uafhængige medier, tænketanke og ikkestatslige politiske organisationer i udviklingslandene, hvis formål er at fremme udvikling af en demokratisk politisk kultur og flerpartisystemer i udviklingslandene,

  • 3) at indgå samarbejdsaftaler med lokale partnere i udviklingslandene og

  • 4) at samarbejde med internationale flerpartistøtteinstitutioner og andre internationale partnere.

§3 Instituttet er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning.

Stk. 2 Staten yder et årligt tilskud til instituttets drift og aktiviteter. Det årlige tilskud afholdes over Udenrigsministeriets bistandsbevillinger på finansloven.

§4 Instituttet kan i overensstemmelse med sit formål modtage indtægter fra fonde, gaver m.v. og kan drive indtægtsdækket virksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder konsulentbistand og rådgivning, i det omfang det er foreneligt med varetagelsen af instituttets opgaver.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Instituttets ledelse

§5 Institut for Flerpartisamarbejde ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelse i alle væsentlige spørgsmål om instituttets faglige arbejdsområde, økonomi og forvaltning.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 15 medlemmer, der beskikkes af udviklingsministeren. 1 medlem udpeges af udviklingsministeren, 9 medlemmer udpeges af Folketinget, 2 medlemmer udpeges af Dansk Ungdoms Fællesråd, 1 medlem udpeges af Rektorkollegiet, 1 medlem udpeges af NGO-forum, og 1 medlem udpeges af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder.

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer beskikkes for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan ske. Genbeskikkelse ud over to perioder kan dog tidligst ske 4 år efter udløbet af den seneste beskikkelsesperiode.

§6 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Regler for instituttets virksomhed fastsættes af bestyrelsen i en vedtægt, der godkendes af udviklingsministeren.

Stk. 4 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte særlige udvalg.

§7 Instituttets daglige ledelse i faglige spørgsmål samt økonomi- og forvaltningsspørgsmål forestås af en direktør, der udnævnes af bestyrelsen.

Stk. 2 Direktøren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Revision og nedlæggelse m.v.

§8 Instituttets regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen og direktøren.

Stk. 2 Udviklingsministeren fastsætter retningslinjer for udarbejdelsen af instituttets budget og for regnskabsaflæggelsen.

Stk. 3 Rigsrevisor forestår revisionen af instituttets regnskaber, jf. § 2 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

§9 Nedlægges instituttet som selvejende institution, overgår dets formue til staten.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Ikrafttræden

§10 Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

§11 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

profile photo
Profilside