Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde Kapitel 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 530 af 26. maj 2010

Kapitel 2 1 Instituttets ledelse
§ 5

Institut for Flerpartisamarbejde ledes af en bestyrelse, der træffer afgørelse i alle væsentlige spørgsmål om instituttets faglige arbejdsområde, økonomi og forvaltning.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 15 medlemmer, der beskikkes af udviklingsministeren. 1 medlem udpeges af udviklingsministeren, 9 medlemmer udpeges af Folketinget, 2 medlemmer udpeges af Dansk Ungdoms Fællesråd, 1 medlem udpeges af Rektorkollegiet, 1 medlem udpeges af NGO-forum, og 1 medlem udpeges af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder.

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer beskikkes for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan ske. Genbeskikkelse ud over to perioder kan dog tidligst ske 4 år efter udløbet af den seneste beskikkelsesperiode.

§ 6

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Regler for instituttets virksomhed fastsættes af bestyrelsen i en vedtægt, der godkendes af udviklingsministeren.

Stk. 4 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte særlige udvalg.

§ 7

Instituttets daglige ledelse i faglige spørgsmål samt økonomi- og forvaltningsspørgsmål forestås af en direktør, der udnævnes af bestyrelsen.

Stk. 2 Direktøren deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.