Diplomatloven

Denne konsoliderede version af diplomatloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om diplomatiske forbindelser

Lov nr. 252 af 18. juni 1968

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Fremmede staters diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer nyder den immunitet og de rettigheder, som er fastsat ved den i Wien den 18. april 1961 udfærdigede konvention og den til konventionen knyttede protokol om erhvervelse af statsborgerskab.

§ 2

Udenrigsministeren kan gøre sådanne afvigelser fra konventionen, som ifølge dennes artikel 47, stk. 2, litra a, måtte være berettigede i forhold til stater, der anvender konventionen begrænsende over for danske diplomatiske repræsentationer og de dertil knyttede personer.

Stk. 2 Udenrigsministeren kan ligeledes gøre afvigelse i forhold til stater, der ikke har tiltrådt konventionen.

§ 3

Der kan ved kgl. anordning fastsættes nærmere bestemmelser til lovens gennemførelse.

§ 4

Tidspunktet for lovens ikrafttræden bestemmes af udenrigsministeren.