Lov om dansk turisme

Denne konsoliderede version af lov om dansk turisme er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1359 af 16. december 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 242 af 15. marts 2019,
som ændret ved lov nr. 607 af 31. maj 2023

Kapitel 1 1 Det Nationale Turismeforum
Formål m.v.
§ 1

Erhvervsministeren opretter Det Nationale Turismeforum.

§ 2

Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark.

§ 3

Til fremme af det formål, der er nævnt i § 2, varetager Det Nationale Turismeforum følgende opgaver:

 • 1) Udarbejdelse af en national strategi for dansk turisme, som skal fastlægge de centrale prioriteter og mål for dansk turisme.

 • 2) Bidrage til strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats.

 • 3) Indsamling af viden om turisme og igangsættelse og udarbejdelse af analyser, herunder en større årlig analyse af udviklingen i dansk turisme.

 • 4) Udarbejdelse af en årlig rapport til erhvervsministeren.

 • 5) Koordinering af den offentlige turismefremmeindsats med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme.

Stk. 2 Det Nationale Turismeforum skal følge udmøntningen af den nationale strategi for dansk turisme.

Stk. 3 Det Nationale Turismeforum skal aktivt arbejde for, at der er sammenhæng i den offentlige turismefremmeindsats, og at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser.

Stk. 4 Det Nationale Turismeforum sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet.

Stk. 5 Erhvervsministeren kan henlægge varetagelsen af andre opgaver til Det Nationale Turismeforum.

Ledelsesmæssige forhold
§ 4

Det Nationale Turismeforum består af 1 formand og 9 andre medlemmer. Formanden og medlemmerne udpeges af erhvervsministeren for en periode på op til 4 år. De pågældende kan genudpeges.

Stk. 2 Det Nationale Turismeforum består ud over formanden af:

 • 1) Bestyrelsesformanden i Visitdenmark.

 • 2) Bestyrelsesformanden i Wonderful Copenhagen.

 • 3) Bestyrelsesformanden i Dansk Kyst- og Naturturisme.

 • 4) 2 medlemmer, som udpeges efter indstilling fra KL.

 • 5) 3 medlemmer fra erhvervslivet.

 • 6) 1 medlem, som er turismeforsker.

Kapitel 2 1 Dansk Turismes Advisoryboard
Formål m.v.
§ 5

Erhvervsministeren opretter et Dansk Turismes Advisoryboard, som har til formål at rådgive Det Nationale Turismeforum.

Ledelsesmæssige forhold
§ 6

Dansk Turismes Advisoryboard består af 1 formand, 17 andre medlemmer og 1 observatør. Formanden, medlemmerne og observatøren udpeges af erhvervsministeren.

Stk. 2 Dansk Turismes Advisoryboard består ud over formanden af:

 • 1) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra DI.

 • 2) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Dansk Erhverv.

 • 3) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra HORESTA.

 • 4) 3 medlemmer, som udpeges efter indstilling fra de organisationer i Turisterhvervets Samarbejdsforum, som ikke i forvejen repræsenteres i advisoryboardet.

 • 5) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO).

 • 6) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Friluftsrådet.

 • 7) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Fagligt Fælles Forbund - 3F.

 • 8) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Dansk Turismefremme.

 • 9) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Destinationer.

 • 10) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Organisationen Danske Museer.

 • 11) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Havne.

 • 12) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

 • 13) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 • 14) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Kulturministeriet.

 • 15) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Regioner.

 • 16) 1 observatør, som udpeges efter indstilling fra KL.

Stk. 3 Medlemmerne i Dansk Turismes Advisoryboard udpeges for en periode på op til 4 år. De pågældende kan genudpeges.

Stk. 4 Dansk Turismes Advisoryboard sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet.

Kapitel 3 1 Turismeudviklingsselskaber
§ 7

(Ophævet)

§ 8

Turismeudviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme har til opgave at udvikle dansk turisme inden for henholdsvis kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen og storbyturismen med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2 Udviklingsselskaberne skal efter høring af Det Nationale Turismeforum udarbejde udviklingsstrategier for hvert af de tre områder, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Turismeudviklingsselskaberne skal årligt aflægge rapport om selskabernes status for udmøntningen af deres udviklingsstrategier til Det Nationale Turismeforum.

Stk. 4 Erhvervsministeriet har en bestyrelsespost i Dansk Kyst- og Naturturisme og i Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.

Stk. 5 Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme kan indstille i alt 2 medlemmer til Visitdenmarks bestyrelse efter høring af den rådgivende nomineringskomité, jf. § 5, stk. 2, i lov om Visitdenmark.

Kapitel 4 1 Samarbejde, koordinering og adgang til oplysninger
§ 9

Kommuner og kommunale selskaber, der iværksætter erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til lov om erhvervsfremme, destinationsselskaber og turismeudviklingsselskaber skal, hvor der er offentlig medfinansiering, forudgående koordinere alle væsentlige aktiviteter vedrørende international markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser og branding af Danmark som turistmål med Visitdenmark, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om undtagelser fra stk. 1.

§ 10

Turismeudviklingsselskaberne skal indgå aftaler med Visitdenmark om samarbejdet mellem udvikling af forretningsområdet og den internationale markedsføring af Danmark.

§ 11

Det Nationale Turismeforum kan anvende offentlig ekspertise inden for turismeområdet, herunder rekvirere eksisterende oplysninger om dansk turisme fra Visitdenmark, turismeudviklingsselskaberne og de kommunale destinationsselskaber m.v.

Kapitel 5 1 Ikrafttræden m.v.
§ 12

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

§ 13

(Udeladt af Redaktionen).

Kapitel 6 1 Territorial gyldighed
§ 14

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.