14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om dansk turisme

Lov nr. 1359 af 16. december 2014, jf.
lovbekendtgørelse nr. 242 af 15. marts 2019

Denne konsoliderede version af lov om dansk turisme er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om dansk turisme

Kapitel 1
1
Forarbejder

Det Nationale Turismeforum

§1 Formål m.v.
Erhvervsministeren opretter Det Nationale Turismeforum.

§2 Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark.

§3 Til fremme af det formål, der er nævnt i § 2, varetager Det Nationale Turismeforum følgende opgaver:

 • 1) Udarbejdelse af en national strategi for dansk turisme, som skal fastlægge de centrale prioriteter og mål for dansk turisme.

 • 2) Bidrage til strategien for den decentrale erhvervsfremmeindsats.

 • 3) Indsamling af viden om turisme og igangsættelse og udarbejdelse af analyser, herunder en større årlig analyse af udviklingen i dansk turisme.

 • 4) Udarbejdelse af en årlig rapport til erhvervsministeren.

 • 5) Koordinering af den offentlige turismefremmeindsats med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme.

Stk. 2 Det Nationale Turismeforum skal følge udmøntningen af den nationale strategi for dansk turisme.

Stk. 3 Det Nationale Turismeforum skal aktivt arbejde for, at der er sammenhæng i den offentlige turismefremmeindsats, og at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser.

Stk. 4 Det Nationale Turismeforum sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet.

Stk. 5 Erhvervsministeren kan henlægge varetagelsen af andre opgaver til Det Nationale Turismeforum.

§4 Ledelsesmæssige forhold
Det Nationale Turismeforum består af 1 formand og 9 andre medlemmer. Formanden og medlemmerne udpeges af erhvervsministeren for en periode på op til 4 år. De pågældende kan genudpeges en gang.

Stk. 2 Det Nationale Turismeforum består ud over formanden af:

 • 1) Bestyrelsesformanden i Visitdenmark.

 • 2) Bestyrelsesformanden i Wonderful Copenhagen.

 • 3) Bestyrelsesformanden i Dansk Kyst- og Naturturisme.

 • 4) 2 medlemmer, som udpeges efter indstilling fra KL.

 • 5) 3 medlemmer fra erhvervslivet.

 • 6) 1 medlem, som er turismeforsker.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Dansk Turismes Advisoryboard

§5 Formål m.v.
Erhvervsministeren opretter et Dansk Turismes Advisoryboard, som har til formål at rådgive Det Nationale Turismeforum.

§6 Ledelsesmæssige forhold
Dansk Turismes Advisoryboard består af 1 formand, 17 andre medlemmer og 1 observatør. Formanden, medlemmerne og observatøren udpeges af erhvervsministeren.

Stk. 2 Dansk Turismes Advisoryboard består ud over formanden af:

 • 1) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra DI.

 • 2) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Dansk Erhverv.

 • 3) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra HORESTA.

 • 4) 3 medlemmer, som udpeges efter indstilling fra de organisationer i Turisterhvervets Samarbejdsforum, som ikke i forvejen repræsenteres i advisoryboardet.

 • 5) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark (LO).

 • 6) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Friluftsrådet.

 • 7) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Fagligt Fælles Forbund - 3F.

 • 8) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Dansk Turismefremme.

 • 9) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Destinationer.

 • 10) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Organisationen Danske Museer.

 • 11) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Havne.

 • 12) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

 • 13) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Miljø- og Fødevareministeriet.

 • 14) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Kulturministeriet.

 • 15) 1 medlem, som udpeges efter indstilling fra Danske Regioner.

 • 16) 1 observatør, som udpeges efter indstilling fra KL.

Stk. 3 Medlemmerne i Dansk Turismes Advisoryboard udpeges for en periode på op til 4 år. De pågældende kan genudpeges en gang.

Stk. 4 Dansk Turismes Advisoryboard sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Turismeudviklingsselskaber

§7 (Ophævet)

§8 Turismeudviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme har til opgave at udvikle dansk turisme inden for henholdsvis kyst- og naturturismen, erhvervs- og mødeturismen og storbyturismen med udgangspunkt i den nationale strategi for dansk turisme, jf. § 3, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2 Udviklingsselskaberne skal efter høring af Det Nationale Turismeforum udarbejde udviklingsstrategier for hvert af de tre områder, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3 Turismeudviklingsselskaberne skal årligt aflægge rapport om selskabernes status for udmøntningen af deres udviklingsstrategier til Det Nationale Turismeforum.

Stk. 4 Erhvervsministeriet har en bestyrelsespost i Dansk Kyst- og Naturturisme og i Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.

Stk. 5 Dansk Kyst- og Naturturisme, Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Dansk Storbyturisme kan indstille i alt 2 medlemmer til Visitdenmarks bestyrelse efter høring af den rådgivende nomineringskomité, jf. § 5, stk. 2, i lov om Visitdenmark.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Samarbejde, koordinering og adgang til oplysninger

§9 Kommuner og kommunale selskaber, der iværksætter erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til lov om erhvervsfremme, destinationsselskaber og turismeudviklingsselskaber skal, hvor der er offentlig medfinansiering, forudgående koordinere alle væsentlige aktiviteter vedrørende international markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser og branding af Danmark som turistmål med Visitdenmark, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om undtagelser fra stk. 1.

§10 Turismeudviklingsselskaberne skal indgå aftaler med Visitdenmark om samarbejdet mellem udvikling af forretningsområdet og den internationale markedsføring af Danmark.

§11 Det Nationale Turismeforum kan anvende offentlig ekspertise inden for turismeområdet, herunder rekvirere eksisterende oplysninger om dansk turisme fra Visitdenmark, turismeudviklingsselskaberne og de kommunale destinationsselskaber m.v.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Ikrafttræden m.v.

§12 Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

§13 (Udeladt af Redaktionen).

Kapitel 6
1
Forarbejder

Territorial gyldighed

§14 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside