Lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 476 af 30. maj 2007

Kapitel 1 1 Oprettelse af Fonden til Markedsføring af Danmark
§ 1

Økonomi- og erhvervsministeren opretter Fonden til Markedsføring af Danmark.

Stk. 2 Fonden til Markedsføring af Danmark er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

Kapitel 2 1 Formålet med Fonden til Markedsføring af Danmark
§ 2

Formålet med Fonden til Markedsføring af Danmark er at øge omverdenens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer.

Stk. 2 Fonden til Markedsføring af Danmark skal deltage i og fremme større begivenheder, konferencer, kampagner m.v.

Stk. 3 Fonden til Markedsføring af Danmark kan etablere og deltage i partnerskaber og konsortier, der bidrager til at fremme fondens formål.

Kapitel 3 1 Ledelse m.v.
§ 3

Fonden til Markedsføring af Danmark ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand og 8 medlemmer, der udpeges i deres personlige egenskab af økonomi- og erhvervsministeren. Bestyrelsen skal tilsammen have viden om dansk erhvervsliv, uddannelse og kulturliv samt indsigt i den indsats for at markedsføre Danmark, der varetages af staten.

Stk. 2 Bestyrelsen udpeges for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere én periode. Hvis formanden, næstformanden eller et medlem af bestyrelsen udtræder før udløbet af udpegningsperioden, kan afløseren udpeges for mindre end 3 år.

§ 4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2 Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Står stemmerne lige, er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.

Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne modtager honorar for deres arbejde i bestyrelsen i henhold til Finansministeriets retningslinjer herfor.

§ 5

Økonomi- og erhvervsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for Fonden til Markedsføring af Danmark.

§ 6

Bestyrelsen kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser på bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang.

§ 7

Bestyrelsen udarbejder en vedtægt for Fonden til Markedsføring af Danmark. Vedtægten skal godkendes af økonomi- og erhvervsministeren.

Stk. 2 I vedtægten skal der fastsættes retningslinjer og kriterier for tildeling af støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark.

§ 8

Bestyrelsen afgiver årligt en beretning til økonomi- og erhvervsministeren om sin virksomhed.

Kapitel 4 1 Støtte
§ 9

Fonden til Markedsføring af Danmark tildeler efter ansøgning støtte til projekter m.v., der er omfattet af lovens formål, inden for de rammer, der afsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2 Det er en betingelse for støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark, at der er medfinansiering til de konkrete projekter m.v. på mindst 50 pct. Bestyrelsen kan dispensere fra kravet om medfinansiering.

§ 10

Fonden til Markedsføring af Danmark kan kræve støtte tilbagebetalt, hvis støtteforudsætningerne eller vilkårene ikke overholdes. Tilsvarende gælder, hvor der er givet urigtige oplysninger i forbindelse med opnåelsen af støtten.

Kapitel 5 1 Klageadgang
§ 11

Klager over afgørelser, som er truffet af bestyrelsen for Fonden til Markedsføring af Danmark i henhold til denne lov, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med bestyrelsens afgørelser efter denne lov kan dog indbringes for økonomi- og erhvervsministeren.

Kapitel 6 1 Ikrafttræden m.v.
§ 12

Loven træder i kraft den 1. juni 2007.

Stk. 2 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.