Dyreforsøgsloven

Denne konsoliderede version af dyreforsøgsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om dyreforsøg

Lov nr. 382 af 10. juni 1987,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1107 af 1. juli 2022,
som ændret ved lov nr. 1547 af 12. december 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 2 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 22 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Dyreret
 • Forskning
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Dyreforsøg
§ 1

Anvendelse af levende ikkemenneskelige hvirveldyr, herunder larveformer, der ernærer sig selv, og fostre af pattedyr i den sidste tredjedel af deres normale udvikling, og levende blæksprutter til dyreforsøg må kun ske med tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet. Tilsvarende gælder for anvendelse af levende ikkemenneskelige hvirveldyr, herunder fostre af pattedyr og larveformer til forsøg, hvis dyret befinder sig på et tidligere udviklingsstadium end anført i 1. pkt. og får lov at leve videre efter dette udviklingsstadium og det er sandsynligt, at dyret som resultat af de udførte forsøg vil opleve smerte, lidelse eller angst eller få varigt men, efter at det har nået dette udviklingsstadium.

Stk. 2 Denne lov finder anvendelse, indtil de i stk. 1 nævnte dyr er blevet aflivet, genhuset eller sat tilbage i et passende habitat eller produktionssystem.

Stk. 3 Ved forsøg forstås enhver anvendelse af dyr til videnskabelige eller uddannelsesmæssige formål, der må formodes at være forbundet med smerte, lidelse, angst eller varigt men for dyret svarende til eller stærkere, end hvad indførelse af en nål i overensstemmelse med god veterinær praksis forvolder.

Stk. 4 Tilladelse til dyreforsøg må kun meddeles til forsøg med følgende formål:

 • 1) undgåelse eller forebyggelse af sygdom, dårlig sundhedstilstand eller anden abnormitet og virkningerne heraf hos mennesker, dyr og planter, herunder udvikling og fremstilling af lægemidler, fødevarer, foder og andre stoffer eller produkter og afprøvning af deres kvalitet, effektivitet og sikkerhed,

 • 2) diagnosticering og behandling af sygdom, dårlig sundhedstilstand eller anden abnormitet og virkningerne heraf hos mennesker, dyr og planter,

 • 3) vurdering, påvisning, justering eller forandring af fysiologiske tilstande hos mennesker, dyr og planter,

 • 4) beskyttelse af miljøet,

 • 5) forbedring af velfærd for dyr og af produktionsforhold for dyr, der opdrættes til landbrugsmæssige formål,

 • 6) forskning, herunder grundforskning og forskning med henblik på artsbevarelse,

 • 7) undervisning og uddannelse på universiteter og højere læreanstalter eller ved anden undervisning på tilsvarende niveau og ved undervisning af personer, der skal beskæftige sig med dyreforsøg, eller

 • 8) retsmedicinske undersøgelser.

Stk. 5 Dyreforsøgstilsynet kan afslå at give tilladelse til dyreforsøg, såfremt forsøget ikke skønnes at være til væsentlig gavn, herunder hvis den belastning, som dyret udsættes for, ikke står mål med forsøgets og produktets nytteværdi.

Stk. 6 Dyreforsøgstilsynet kan som et led i behandlingen af en ansøgning om tilladelse til dyreforsøg tillade, at et påtænkt forsøg demonstreres for tilsynet, såfremt det findes dyreværnsmæssigt forsvarligt.

Stk. 7 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at anvendelse af andre dyr end de i stk. 1 nævnte til forsøg helt eller delvis skal være omfattet af loven eller skal indberettes til Dyreforsøgstilsynet. Dyreforsøgsbekendtgørelsen

Stk. 8 Ved kloning og genmodificering af hvirveldyr og ved anvendelse af klonede og genmodificerede hvirveldyr til dyreforsøg, som falder ind under lov om kloning og genmodificering af dyr m.v., finder denne lov anvendelse.

§ 1a

Dyreforsøgstilsynet kan uanset de øvrige bestemmelser i denne lov tillade, at dyr, der anvendes i et forsøg, slippes løs, hvis forsøgets formål kræver det. Tilladelse hertil kan dog kun meddeles, hvis tilsynet finder det godtgjort, at der er gjort alt for at sikre dyrenes velbefindende, og såfremt dyrenes sundhedstilstand tillader det og der ikke er nogen fare for folkesundheden eller miljøet.

Stk. 2 Forsøg, der indebærer, at dyr slippes løs, kan ikke tillades i rent undervisnings- eller uddannelsesmæssigt øjemed.

§ 1b

Enhver virksomhed eller institution, hvor der anvendes dyr til forsøg, skal have en eller flere personer i virksomheden eller institutionen, der

 • 1) er ansvarlig for at føre tilsyn med velfærd hos og pasning af dyrene, som befinder sig i virksomheden eller institutionen,

 • 2) sikrer, at det personale, der omgås dyrene, har adgang til oplysninger om de specifikke arter, der huses i virksomheden eller institutionen, og

 • 3) er ansvarlig for at sikre, at personalet, der omgås dyrene, er tilstrækkeligt uddannet og kompetent og til stadighed trænes, og at der føres tilsyn med personalet, indtil det besidder de nødvendige kompetencer.

§ 1c

En virksomhed eller institution, hvor der ønskes anvendt dyr til forsøg, skal godkendes og registreres af Dyreforsøgstilsynet. Godkendelsen kan gives for en begrænset periode. Hvis der sker betydelig ændring af virksomhedens eller institutionens struktur eller drift, der kan indvirke negativt på dyrenes velfærd, skal godkendelsen fornyes efter ansøgning fra virksomheden eller institutionen.

Stk. 2 Godkendelse efter stk. 1 gives, hvis virksomheden eller institutionen opfylder kravene i denne lov og i regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 3 Følgende skal fremgå af godkendelsen:

 • 1) Navn på den person, der har ansvaret for at sikre overholdelse af reglerne i denne lov og regler udstedt i medfør af loven.

 • 2) Navn på den eller de personer, der er ansvarlig for at føre tilsyn med velfærd hos og pasning af virksomhedens eller institutionens dyr.

 • 3) Navn på den eller de personer, der skal sikre, at det personale, der omgås dyrene, har adgang til oplysninger om de specifikke arter, der huses i virksomheden eller institutionen.

 • 4) Navn på den eller de personer, der er ansvarlig for at sikre, at personalet er tilstrækkeligt uddannet og kompetent og til stadighed trænes, og at der føres tilsyn med personalet, indtil det besidder de nødvendige kompetencer.

 • 5) Navn på den dyrlæge med speciale i forsøgsdyr eller den anden kompetente person med ekspertise i forsøgsdyr, som rådgiver virksomheden eller institutionen om dyrenes velfærd og behandling.

Stk. 4 Enhver ændring med hensyn til den eller de personer, der er nævnt i stk. 3, skal snarest muligt meddeles Dyreforsøgstilsynet.

§ 2

Tilladelse til dyreforsøg kan kun gives til navngivne fysiske eller juridiske personer, der må antages at kunne sikre, at forsøgene udføres på forsvarlig måde.

Stk. 2 Hvis tilladelsesindehaveren er en juridisk person, skal denne udpege en eller flere personer, der har ansvaret for forsøgets udførelse.

Stk. 3 Dyreforsøgstilsynet kan tillade, at journalføringen kan henlægges til andre end tilladelsens indehaver. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 3

Tilladelse gives til nærmere angivne typer af forsøg og arter af dyr. Antallet af dyr, der må anvendes til forsøg, angives i tilladelsen. Tilladelse kan dog meddeles uden sådanne begrænsninger, når særlige forhold taler herfor.

Stk. 2 Tilladelse gives på baggrund af Dyreforsøgstilsynets evaluering af forsøget, som skal afstedkomme et positivt resultat, før tilladelse kan udstedes.

Stk. 3 Tilladelse kan gives for en periode på højst 5 år.

Stk. 4 Ændring eller fornyelse af tilladelsen, der kan have negativ indvirkning på dyrevelfærden, skal godkendes af Dyreforsøgstilsynet. Godkendelse sker på baggrund af en evaluering efter stk. 2.

Stk. 5 Tilladelsen skal angive den grad af smerte, lidelse, angst eller varigt men, som det enkelte dyr må udsættes for, idet forsøg klassificeres som terminale, let belastende, moderat belastende eller betydeligt belastende.

Stk. 6 Der kan fastsættes vilkår for tilladelsen, herunder om forsøgenes udførelse, dyrenes anvendelse, opstaldning og pasning og forsøgslokalernes indretning.

Stk. 7 Ud over de i stk. 1, 5 og 6 nævnte oplysninger skal følgende fremgå af tilladelsen:

 • 1) Tilladelsesindehaverens navn.

 • 2) I hvilken institution eller virksomhed forsøgene må foretages.

 • 3) Dyreforsøgstilsynets beslutning om, hvorvidt og i givet fald hvornår forsøget efter dets afslutning skal evalueres.

 • 4) Navn på den eller de forsøgsansvarlige.

 • 5) Navn på den eller de ansvarlige for staldes og forsøgslokalers indretning og drift.

 • 6) Navn på den eller de ansvarlige for kompetencer hos det personale, der er beskæftiget med dyreforsøg eller med forsøgsdyrs pasning.

 • 7) Navn på den eller de ansvarlige for dyrenes pasning og tilsynet med dyrenes velfærd.

 • 8) Navn på den eller de ansvarlige for journalføringen.

 • 9) Navn på den dyrlæge eller anden kompetente person, der er tilknyttet institutionen eller virksomheden med henblik på at rådgive om forsøgsdyrenes velfærd og adfærd.

Stk. 8 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om betingelserne for ændring og fornyelse af tilladelser.

§ 3a

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om tilladelse til dyreforsøg med henblik på opfyldelse eller anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om forhold omfattet af denne lov. Dyreforsøgsbekendtgørelsen

Kapitel 2 Regler for dyreforsøg
§ 4

Tilladelsens indehaver må kun lade forsøgene udføre af andre, såfremt disse har den fornødne faglige uddannelse og arbejder under ledelse og tilsyn af tilladelsens indehaver.

§ 4a

Forsøg må kun udføres i den virksomhed eller institution, som tilladelsesindehaveren er tilknyttet.

Stk. 2 Dyreforsøgstilsynet kan dispensere fra kravet i stk. 1, hvis det er videnskabeligt begrundet.

§ 5

Forsøgene skal udføres og opstaldning ske i dertil egnede lokaler.

Stk. 2 Anlæg og udstyr til udførelse af forsøg skal konstrueres og anvendes på en måde, der må forventes at medføre brug af færrest dyr, forvolde mindst smerte, lidelse, angst eller varigt men, og som mest sandsynligt fører til tilfredsstillende resultater.

§ 6

Ved ethvert forsøg skal valget af dyreart omhyggeligt vurderes og på forlangende begrundes over for Dyreforsøgstilsynet. I det omfang det er muligt, skal der anvendes dyrearter, der er mindst disponeret for at opleve smerte, lidelse, angst eller varigt men. Ved valg mellem forskellige fremgangsmåder skal den vælges, der medfører brug af færrest dyr, forvolder mindst smerte, lidelse, angst eller varigt men, og som mest sandsynligt fører til tilfredsstillende resultater.

Stk. 2 Når det er muligt, skal der anvendes tidlige og humane endepunkter for et forsøg frem for døden som endepunkt. Hvor døden som endepunkt er uundgåelig, skal forsøget udføres, således at færrest dyr dør, at varigheden og intensiteten af dyrets lidelser begrænses mest muligt, og at en smertefri død så vidt muligt sikres.

Stk. 3 Dyr må ikke anvendes til forsøg, hvortil anvendelse af celle-, vævs- eller organkulturer eller andre metoder må antages at være lige så velegnede. Ansøgeren skal godtgøre, at den viden, som kan opnås ved udførelse af forsøg, ikke helt eller delvis kan opnås uden anvendelse af dyreforsøg, og at der ikke er tale om allerede kendt viden.

Stk. 4 Der må ikke udføres forsøg, hvis der i henhold til EU-lovgivningen kan benyttes en anden metode eller forsøgsstrategi, der ikke medfører anvendelse af levende dyr, for at opnå de tilstræbte resultater.

§ 7

Dyreforsøg må kun udføres, når dyret er lokalt eller universelt bedøvet, jf. dog stk. 2, og der anvendes smertestillende midler eller anden foranstaltning med henblik på at begrænse smerte, lidelse, angst eller varigt men mest muligt.

Stk. 2 Skønnes bedøvelse at være mere belastende for et dyr end selve forsøget, eller er bedøvelse uforenelig med forsøget, kan den undlades.

Stk. 3 Lægemidler, der forhindrer eller begrænser dyrs mulighed for at give udtryk for smerte, må ikke anvendes uden samtidig anvendelse af passende bedøvelse eller smertelindring. Ved anvendelse af sådanne lægemidler skal der fremlægges videnskabelig dokumentation med nærmere oplysninger om den bedøvende eller smertelindrende behandling.

Stk. 4 Dyr må ikke opleve stærk smerte, anden intens lidelse eller intens angst og skal aflives, hvis tilstanden må antages at bestå ved bedøvelsens og den lindrende behandlings ophør.

Stk. 5 Hvis forsøgets formål er demonstrationer ved undervisning, skal der ved forsøg, der må antages at kunne være forbundet med smerte, altid anvendes universelt bedøvede dyr, og disse skal altid aflives inden bedøvelsens ophør.

§ 8

Et forsøg anses for afsluttet, når der ikke skal gøres flere iagttagelser i forbindelse med forsøget, eller når afkommet for nye genmodificerede dyrestammers vedkommende ikke længere observeres eller forventes at opleve smerte, lidelse eller angst eller få varigt men svarende til eller stærkere, end hvad indførelse af en nål forvolder.

Stk. 2 Ved afslutningen af et forsøg skal en dyrlæge eller en anden kompetent person træffe afgørelse om, hvorvidt dyret skal holdes i live. Hvis et dyr ved afslutningen af et forsøg må antages at forblive i en tilstand af moderat smerte, lidelse eller angst, eller hvis et dyr forventes at få varigt men, skal en dyrlæge eller en anden kompetent person aflive dyret.

Stk. 3 Såfremt et dyr holdes i live, skal det have den pleje og anbringes under de forhold, som dets sundhedstilstand kræver.

§ 9

Der skal efter regler fastsat af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri føres journal over forsøgene og afgives indberetning herom til Dyreforsøgstilsynet. Pligten hertil påhviler tilladelsens indehaver, medmindre anden beslutning er truffet efter § 2, stk. 3. Det kan i reglerne bestemmes, at journal skal føres på edb. Dyreforsøgsbekendtgørelsen

Stk. 2 Den, der foretager dyreforsøg, skal endvidere efter tilsynets anmodning give nærmere oplysninger om forsøgene.

Kapitel 3 Dyreforsøgstilsynet
§ 10

Dyreforsøgstilsynet ledes af Rådet for Dyreforsøg, der består af en formand, der skal være dommer, og 10 andre medlemmer.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udpeger rådets formand og de øvrige medlemmer. Èt medlem udpeges efter udtalelse fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, ét medlem efter udtalelse fra Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, ét medlem efter udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, ét medlem efter udtalelse fra Dansk Industri, ét medlem efter udtalelse fra de store sygdomsbekæmpende foreninger, ét medlem efter udtalelse fra Det Dyreetiske Råd og fire medlemmer efter udtalelse fra dyrebeskyttelsesforeninger.

Stk. 3 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri skal ved sammensætningen af rådet så vidt muligt sikre, at der blandt rådets medlemmer er personer med indsigt i de faglige discipliner, der har særlig betydning for de opgaver, som er tillagt Dyreforsøgstilsynet.

Stk. 4 Rådets medlemmer beskikkes for 4 år ad gangen.

Stk. 5 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte en forretningsorden for rådet. Det kan heri bestemmes, at visse afgørelser kan træffes af et udsnit af rådsmedlemmerne, af formanden eller af sekretariatet.

Stk. 6 De medlemmer af Rådet for Dyreforsøg, der ikke udfører hvervet som led i deres tjenstlige arbejde, ydes vederlæggelse og godtgørelse for befordring i lighed med ikke-statsansatte, der modtager særskilt vederlæggelse. Udgiften hertil afholdes af staten.

§ 11

Rådet og personer, som rådet har bemyndiget hertil, har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til forsøgslokaler og andre lokaler, hvor forsøgsdyr anbringes, med henblik på at tilvejebringe oplysninger til brug for tilsynet. Der kan i forbindelse med tilsynet foretages demonstration af det tilladte forsøg.

Stk. 2 Den, der leder forsøgene, og personer, der er beskæftiget med forsøgene eller med dyrenes pasning, skal yde tilsynsmyndigheden vejledning og hjælp under tilsyn efter stk. 1.

§ 12

Rådet kan give påbud om forsøgenes udførelse, dyrenes anvendelse, opstaldning og pasning og forsøgslokalernes indretning. Rådet kan endvidere påbyde, at forsøg ikke må udføres, medmindre repræsentanter for rådet er til stede. 1. og 2. punktum finder anvendelse, uanset hvilke vilkår der er givet for tilladelsen.

§ 13

Dyreforsøgstilsynets afgørelser efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 14

Tilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri offentliggør beretningen.

§ 15

For tilladelser til dyreforsøg efter § 1 betales 6.515 kr. For hvert af de følgende påbegyndte år betales 1.315 kr.

Stk. 2 Beløbene i stk. 1 bliver årligt pr. 1. januar pris- og lønreguleret med den sats for det generelle pris- og lønindeks, der er fastsat af Finansministeriet. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb og offentliggøres ved bekendtgørelse.

Stk. 3 Beløbene efter stk. 1 tillægges udpantningsret.

Stk. 4 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om tilladelser efter denne lov, herunder om betaling af gebyr. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om helt eller delvis at undlade opkrævning efter stk. 1.

Kapitel 3 a Obligatorisk digital kommunikation
§ 15a

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 15b

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af ministeriet som afsender.

§ 15c

Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 4 Straf og tilbagekaldelse af tilladelser m.v.
§ 16

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der

Stk. 2 I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøder for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Dyreforsøgsbekendtgørelsen

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 17

Dyreforsøgstilsynet kan tilbagekalde en tilladelse, såfremt der er sket grov eller gentagen overtrædelse af de regler eller vilkår, der gælder for forsøgsvirksomhed og dyrenes behandling, eller er sket tilsvarende tilsidesættelse af påbud.

Stk. 2 Dyreforsøgstilsynet skal sikre, at tilbagekaldelsen ikke indebærer en forringelse af forsøgsdyrenes velfærd.

§ 18

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter indhentet udtalelse fra Dyreforsøgstilsynet fastsætte regler om: Dyreforsøgsbekendtgørelsen

 • 1) fremskaffelse af dyr til forsøg og andre videnskabelige formål, herunder om forbud mod forsøg på herreløse hunde og katte samt indfangede vilde dyr,

 • 2) pasning og opstaldning af forsøgsdyr og dyr, der opdrættes med henblik på at anvende deres organer eller væv til videnskabelige formål,

 • 3) forsøgs udførelse,

 • 4) kvalifikationskrav til de personer, som udfører forsøg, eller som passer forsøgsdyr eller dyr, der opdrættes med henblik på at anvende deres organer eller væv til videnskabelige formål,

 • 5) forsøg i undervisnings- eller uddannelsesøjemed,

 • 6) institutioner eller virksomheder, som anvender, opdrætter eller leverer dyr til forsøg eller andre videnskabelige formål,

 • 7) udsætning og genhusning af forsøgsdyr og

 • 8) nedsættelse af et rådgivende udvalg for beskyttelse af dyr, der anvendes til videnskabelige formål.

Stk. 2 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan endvidere efter indhentet udtalelse fra Dyreforsøgstilsynet fastsætte regler om Dyreforsøgstilsynets tilsynsvirksomhed og om forbud mod forsøg, der skønnes overflødige på grund af andre forsøg her i landet eller i udlandet.

§ 19

Retten til aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen omfatter ikke adgang til at blive gjort bekendt med identiteten, herunder navne, adresser og telefonnumre, på de personer, der udfører forsøg eller passer dyr til sådanne formål.

Kapitel 5 Ikrafttræden og overgangsregler m.v.
§ 20

Loven træder i kraft den 1. oktober 1987.

Stk. 2 Lov nr. 220 af 18. maj 1977 om dyreforsøg ophæves.

Stk. 3 (Ophævet).

§§ 21-22

(Overgangsbestemmelser, udeladt).

§ 23

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.