Lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 549 af 18. juni 2012,
jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 6. juli 2017,
som ændret ved lov nr. 709 af 8. juni 2017

Kapitel 1 1 Formål, etablering og placering af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
§ 1

Der etableres et center med navnet Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd med det formål at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og internationale samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår. Centeret skal desuden bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning.

Stk. 2 Centeret er en uafhængig statslig institution. Centeret udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af økonomi- og indenrigsministeren og skal værne om videnskabsetikken. Centeret er ikke omfattet af lov om sektorforskningsinstitutioner.

Stk. 3 Økonomi- og indenrigsministeren bestemmer, hvor i landet centeret er placeret.

Kapitel 2 1 Opgaver og finansiering
§ 2

Centeret udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring.

Stk. 2 Centeret skal rådgive offentlige myndigheder inden for centerets virke og formidle resultaterne af centerets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Centeret offentliggør sine analyser og forskningsrapporter m.v.

§ 3

Økonomi- og indenrigsministeren yder årligt et grundtilskud til centeret, der fastsættes på grundlag af de årlige bevillingslove.

Stk. 2 Centeret indgår en resultatkontrakt med økonomi- og indenrigsministeren.

§ 4

Centeret gennemfører af egen drift de i § 2 nævnte opgaver. Økonomi- og indenrigsministeren kan inden for en særskilt økonomisk ramme rekvirere ydelser hos centeret inden for centerets formål. Øvrige ministerier, kommunalbestyrelser, regionsråd og andre offentlige institutioner kan mod anvisning af finansiering hertil ligeledes rekvirere ydelser hos centeret inden for centerets formål.

§ 5

Centeret kan i overensstemmelse med sit formål modtage supplerende finansiel støtte i form af tilskud og gaver m.v. fra andre, jf. Finansministeriets gældende budgetvejledning. Oplysninger om eventuelle tilskud og gaver m.v. skal offentliggøres i centerets årsprogram, årsberetning og regnskab, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 2 Centeret kan inden for centerets formål drive indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, jf. Finansministeriets regler herom.

Kapitel 3 1 Bestyrelse og direktør
§ 6

Centeret ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for centerets virksomhed. Bestyrelsen består af 1 formand og 1 medlem, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren, og 13 øvrige medlemmer, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren på følgende måde:

  • 1) 1 medlem udpeges efter indstilling af finansministeren.

  • 2) 1 medlem udpeges efter indstilling af sundhedsministeren.

  • 3) 1 medlem udpeges efter indstilling af beskæftigelsesministeren.

  • 4) 1 medlem udpeges efter indstilling af børne- og socialministeren.

  • 5) 1 medlem udpeges efter indstilling af KL (Kommunernes Landsforening).

  • 6) 1 medlem udpeges efter indstilling af Danske Regioner.

  • 7) 2 medlemmer udpeges efter indstilling af Det Frie Forskningsråd.

  • 8) 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner, der har en faglig tilknytning til centerets formål, og som udvælges af økonomi- og indenrigsministeren.

  • 9) 2 medlemmer udpeges efter indstilling af og blandt medarbejderne på centeret.

Stk. 2 De medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen, jf. stk. 1, nr. 9, er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. De nærmere regler om valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen fastsættes i centerets vedtægt, jf. § 9.

Stk. 3 Bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode. Genudpegning kan ske.

§ 7

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af centeret og fastlægger rammerne for centerets virksomhed.

Stk. 2 Bestyrelsen udarbejder efter forslag fra centerets direktør et årsprogram for centerets virksomhed, herunder indsatsområder, et budget for centerets virksomhed, herunder den del af centerets virksomhed, der er nævnt i § 5, centerets regnskab, herunder den del af finansieringen, der er nævnt i § 4, og en årsberetning over centerets aktiviteter i det seneste år. Nærmere regler herfor fastsættes i centerets vedtægter, jf. § 9.

§ 8

Centerets daglige ledelse varetages af en direktør.

Stk. 2 Økonomi- og indenrigsministeren ansætter og afskediger direktøren efter indstilling fra bestyrelsen. Direktøren ansætter og afskediger centerets øvrige personale. Ved ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd afgiver direktøren indstilling herom til økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 3 Direktøren deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

Kapitel 4 1 Virksomhed
§ 9

Bestyrelsen fastsætter centerets vedtægter, der godkendes af økonomi- og indenrigsministeren. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af centerets vedtægter.

Stk. 2 Centerets årsprogram, budget, årsberetning og regnskab, jf. § 7, stk. 2, skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren og herefter offentliggøres.

Kapitel 5 1 Ikrafttrædelsesbestemmelse m.v.
§ 10

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

§ 11

(Udeladt af Redaktionen)

§ 12

Analyse- og forskningsinstituttet for kommuner og regioner overtager ved lovens ikrafttræden alle aktiver og passiver i Anvendt Kommunal Forskning, Dansk Sundhedsinstitut og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut og indtræder i alle Anvendt Kommunal Forsknings, Dansk Sundhedsinstituts og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstituts rettigheder og forpligtigelser. Økonomi- og indenrigsministeren afbeskikker ved lovens ikrafttræden de hidtidige bestyrelser for Anvendt Kommunal Forskning, Dansk Sundhedsinstitut og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut samt det rådgivende udvalg i Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.

§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.