14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Lov nr. 549 af 18. juni 2012, jf.
lovbekendtgørelse nr. 948 af 06. juli 2017,
som ændret ved lov nr. 709 af 08. juni 2017

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Kapitel 1
1
Forarbejder

Formål, etablering og placering af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

§1 Der etableres et center med navnet Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd med det formål at udvikle og formidle viden om velfærdsområderne og nationale og internationale samfundsforhold med betydning for befolkningens levevilkår. Centeret skal desuden bidrage til at styrke vidensgrundlaget for udvikling af velfærdssamfundet og beslutningsgrundlaget for lovgivning og forvaltning.

Stk. 2 Centeret er en uafhængig statslig institution. Centeret udfører sin faglige virksomhed inden for sit formål i uafhængighed af økonomi- og indenrigsministeren og skal værne om videnskabsetikken. Centeret er ikke omfattet af lov om sektorforskningsinstitutioner.

Stk. 3 Økonomi- og indenrigsministeren bestemmer, hvor i landet centeret er placeret.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Opgaver og finansiering

§2 Centeret udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfundets udvikling, borgernes levevilkår og indretningen af den offentlige sektor, herunder fremme af kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring.

Stk. 2 Centeret skal rådgive offentlige myndigheder inden for centerets virke og formidle resultaterne af centerets arbejde og øvrige aktiviteter til relevante offentlige og private interessenter og offentligheden i øvrigt. Centeret offentliggør sine analyser og forskningsrapporter m.v.

§3 Økonomi- og indenrigsministeren yder årligt et grundtilskud til centeret, der fastsættes på grundlag af de årlige bevillingslove.

Stk. 2 Centeret indgår en resultatkontrakt med økonomi- og indenrigsministeren.

§4 Centeret gennemfører af egen drift de i § 2 nævnte opgaver. Økonomi- og indenrigsministeren kan inden for en særskilt økonomisk ramme rekvirere ydelser hos centeret inden for centerets formål. Øvrige ministerier, kommunalbestyrelser, regionsråd og andre offentlige institutioner kan mod anvisning af finansiering hertil ligeledes rekvirere ydelser hos centeret inden for centerets formål.

§5 Centeret kan i overensstemmelse med sit formål modtage supplerende finansiel støtte i form af tilskud og gaver m.v. fra andre, jf. Finansministeriets gældende budgetvejledning. Oplysninger om eventuelle tilskud og gaver m.v. skal offentliggøres i centerets årsprogram, årsberetning og regnskab, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 2 Centeret kan inden for centerets formål drive indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, jf. Finansministeriets regler herom.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Bestyrelse og direktør

§6 Centeret ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for centerets virksomhed. Bestyrelsen består af 1 formand og 1 medlem, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren, og 13 øvrige medlemmer, der udpeges af økonomi- og indenrigsministeren på følgende måde:

  • 1) 1 medlem udpeges efter indstilling af finansministeren.

  • 2) 1 medlem udpeges efter indstilling af sundhedsministeren.

  • 3) 1 medlem udpeges efter indstilling af beskæftigelsesministeren.

  • 4) 1 medlem udpeges efter indstilling af børne- og socialministeren.

  • 5) 1 medlem udpeges efter indstilling af KL (Kommunernes Landsforening).

  • 6) 1 medlem udpeges efter indstilling af Danske Regioner.

  • 7) 2 medlemmer udpeges efter indstilling af Det Frie Forskningsråd.

  • 8) 3 medlemmer udpeges efter indstilling fra videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner, der har en faglig tilknytning til centerets formål, og som udvælges af økonomi- og indenrigsministeren.

  • 9) 2 medlemmer udpeges efter indstilling af og blandt medarbejderne på centeret.

Stk. 2 De medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen, jf. stk. 1, nr. 9, er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. De nærmere regler om valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen fastsættes i centerets vedtægt, jf. § 9.

Stk. 3 Bestyrelsen udpeges for en 4-årig periode. Genudpegning kan ske.

§7 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af centeret og fastlægger rammerne for centerets virksomhed.

Stk. 2 Bestyrelsen udarbejder efter forslag fra centerets direktør et årsprogram for centerets virksomhed, herunder indsatsområder, et budget for centerets virksomhed, herunder den del af centerets virksomhed, der er nævnt i § 5, centerets regnskab, herunder den del af finansieringen, der er nævnt i § 4, og en årsberetning over centerets aktiviteter i det seneste år. Nærmere regler herfor fastsættes i centerets vedtægter, jf. § 9.

§8 Centerets daglige ledelse varetages af en direktør.

Stk. 2 Økonomi- og indenrigsministeren ansætter og afskediger direktøren efter indstilling fra bestyrelsen. Direktøren ansætter og afskediger centerets øvrige personale. Ved ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd afgiver direktøren indstilling herom til økonomi- og indenrigsministeren.

Stk. 3 Direktøren deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Virksomhed

§9 Bestyrelsen fastsætter centerets vedtægter, der godkendes af økonomi- og indenrigsministeren. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden inden for rammerne af centerets vedtægter.

Stk. 2 Centerets årsprogram, budget, årsberetning og regnskab, jf. § 7, stk. 2, skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren og herefter offentliggøres.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Ikrafttrædelsesbestemmelse m.v.

§10 Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

§11 (Udeladt af Redaktionen)

§12 Analyse- og forskningsinstituttet for kommuner og regioner overtager ved lovens ikrafttræden alle aktiver og passiver i Anvendt Kommunal Forskning, Dansk Sundhedsinstitut og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut og indtræder i alle Anvendt Kommunal Forsknings, Dansk Sundhedsinstituts og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstituts rettigheder og forpligtigelser. Økonomi- og indenrigsministeren afbeskikker ved lovens ikrafttræden de hidtidige bestyrelser for Anvendt Kommunal Forskning, Dansk Sundhedsinstitut og Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut samt det rådgivende udvalg i Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut.

§13 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside