14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Sektorforskningsloven

Lov om sektorforskningsinstitutioner

Lov nr. 326 af 05. maj 2004, jf.
lovbekendtgørelse nr. 581 af 01. juni 2014,
som ændret ved lov nr. 384 af 26. april 2017

Denne konsoliderede version af sektorforskningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Sektorforskningsloven

§1 Lovens anvendelsesområde
Loven gælder for statsinstitutioner, der har forskning som et hovedformål, jf. dog stk. 2. Loven gælder ikke for institutioner under Kulturministeriet eller for universiteterne.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren bekendtgør efter aftale med vedkommende minister, hvilke institutioner der er omfattet af denne lov.

Stk. 3 Vedkommende minister hører inden oprettelse af en ny institution eller nedlæggelse af en eksisterende institution Danmarks Frie Forskningsfond, om der af forskningsfaglige grunde er behov for institutionen.

§2 Sektorforskningsinstitutioners formål
En sektorforskningsinstitution driver forskning indtil højeste internationale niveau med bl.a. det formål at

  • 1) rådgive inden for institutionens kerneområder,

  • 2) udføre myndighedsopgaver,

  • 3) udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte,

  • 4) formidle, herunder varetage, viden- og teknologioverførsel af egen forskning til relevante offentlige og private interessenter og

  • 5) udføre driftsopgaver i forbindelse med de nævnte opgaver.

Stk. 2 En sektorforskningsinstitution udfører sin forskning inden for sit formål uafhængigt af vedkommende minister og skal værne om videnskabsetikken.

§3 Styrelsesbestemmelser
Institutionens forhold reguleres i en vedtægt. Vedtægten fastlægger bl.a. institutionens navn, formål, kerneområder og bestyrelsens sammensætning.

Stk. 2 Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt og ændringer heri, som godkendes af vedkommende minister efter høring af Danmarks Frie Forskningsfond, for så vidt angår institutionens forskningsområde.

Stk. 3 Vedkommende minister kan, når særlige forhold taler herfor, bekendtgøre vedtægten.

§4 En sektorforskningsinstitution ledes af en bestyrelse, der fastsætter de generelle retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Stk. 2 Bestyrelsen godkender institutionens budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principper for ressourcernes anvendelse inden for de rammer, som vedkommende minister har fastlagt.

Stk. 3 Bestyrelsen skal sikre kvaliteten af den udførte forskning på institutionen.

Stk. 4 Bestyrelsen indgår resultatkontrakt med vedkommende minister.

Stk. 5 Bestyrelsens formand og medlemmer udpeges af vedkommende minister. Formanden og bestyrelsens medlemmer udpeges i deres personlige egenskab, skal komme udefra, jf. dog stk. 8, og være uafhængige af ministeren.

Stk. 6 Formanden skal have erfaring med ledelse fra offentlige eller private virksomheder og have indsigt i forskning.

Stk. 7 Mindst en fjerdedel af bestyrelsesmedlemmerne, som kommer udefra, skal være anerkendte forskere, jf. lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Disse udpeges efter indstilling fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Stk. 8 1 eller 2 medlemmer af bestyrelsen vælges af og blandt medarbejderne på institutionen. Medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. De nærmere regler om valget og antallet af medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen fastsættes i vedtægten.

Stk. 9 Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke inden for dens kerneområder med deres erfaring og indsigt i forskning, videnudvikling, formidling, rådgivning, myndigheds- og driftsopgaver.

Stk. 10 Tilforordnede fra vedkommende ministerium kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§5 Sektorforskningsinstitutionens daglige ledelse og personaleledelse varetages af en direktør. Direktøren skal være forskningskyndig.

Stk. 2 Vedkommende minister ansætter og afskediger direktøren efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter og afskediger den øvrige øverste ledelse efter indstilling fra direktionen. Hvis der er tale om tjenestemænd, afgiver den indstilling herom til vedkommende minister.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om ansættelse af videnskabelige medarbejdere.

§6 Opgaver
Resultatkontrakten fastlægger, hvilke forsknings-, udviklings-, formidlings-, rådgivnings-, myndigheds- og driftsopgaver der skal udføres.

§7 Sektorforskningsinstitutionen kan modtage tilskud fra andre ministerier.

Stk. 2 Sektorforskningsinstitutionen kan modtage tilskud og gaver fra anden side end fra bevillingslovene.

Stk. 3 Sektorforskningsinstitutionen kan drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.

§8 Sektorforskningsinstitutionen deltager i uddannelsen af forskere inden for sine kerneområder.

Stk. 2 Sektorforskningsinstitutionen er på de områder, hvor institutionen besidder en særlig viden, forpligtet til at deltage i uddannelsesaktiviteter, der ikke er omfattet af stk. 1, på uddannelser, som er omfattet af universitetsloven.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om sektorforskningsinstitutioners deltagelse i uddannelsesaktiviteter efter stk. 1 og 2.

§9 Sektorforskningsinstitutionen skal offentliggøre sine forskningsresultater. Særlige hensyn, herunder samfundsmæssige hensyn og hensyn til virksomheders muligheder for at udnytte forskningsresultater, kan dog begrunde fravigelser fra denne bestemmelse.

§10 Sektorforskningsinstitutionens forsknings- og formidlingsopgaver skal evalueres af evalueringspaneler, der er uafhængige både af institutionen og vedkommende minister. Bestyrelsen tager stilling til, hvornår der skal foretages evaluering. Evalueringen kan også omfatte andre af institutionens opgaver.

Stk. 2 Vedkommende minister skal i et samarbejde med institutionens bestyrelse sikre en samlet opfølgning på den enkelte evaluering, således at institutionen til stadighed lever op til lovens krav.

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter regler om evalueringer.

§11 Forskellige bestemmelser
Vedkommende minister kan efter drøftelse med uddannelses- og forskningsministeren godkende undtagelser fra lovens ledelsesbestemmelser og fastsætte særlige regler som led i et organisatorisk samarbejde

  • 1) mellem sektorforskningsinstitutioner eller

  • 2) mellem sektorforskningsinstitutioner og uddannelses- eller forskningsinstitutioner.

§12 Vedkommende minister kan beslutte, at klager over en sektorforskningsinstitutions afgørelser ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§13 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 1076 af 20. december 1995 om sektorforskningsinstitutioner.

Stk. 3 §§ 3 og 4, § 5, stk. 1 og 2, § 6 og § 8, stk. 2 og 3, gælder ikke for Statens Serum Institut, og § 3, stk. 2, § 4 og § 5, stk. 2, gælder ikke for Forsvarets Forskningstjeneste.

Stk. 4 De regler, der er udstedt i medfør af den hidtidige lov, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres af regler udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 5 § 5, stk. 1, 2. pkt., finder først anvendelse, når en direktørstilling skal genopslås efter lovens ikrafttræden.

§14 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside