Sektorforskningsloven § 4

Denne konsoliderede version af sektorforskningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om sektorforskningsinstitutioner

Lov nr. 326 af 05. maj 2004,
jf. lovbekendtgørelse nr. 581 af 01. juni 2014,
som ændret ved lov nr. 384 af 26. april 2017

§ 4

En sektorforskningsinstitution ledes af en bestyrelse, der fastsætter de generelle retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler sådan, at de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Stk. 2 Bestyrelsen godkender institutionens budget, herunder fordeling af de samlede ressourcer og principper for ressourcernes anvendelse inden for de rammer, som vedkommende minister har fastlagt.

Stk. 3 Bestyrelsen skal sikre kvaliteten af den udførte forskning på institutionen.

Stk. 4 Bestyrelsen indgår resultatkontrakt med vedkommende minister.

Stk. 5 Bestyrelsens formand og medlemmer udpeges af vedkommende minister. Formanden og bestyrelsens medlemmer udpeges i deres personlige egenskab, skal komme udefra, jf. dog stk. 8, og være uafhængige af ministeren.

Stk. 6 Formanden skal have erfaring med ledelse fra offentlige eller private virksomheder og have indsigt i forskning.

Stk. 7 Mindst en fjerdedel af bestyrelsesmedlemmerne, som kommer udefra, skal være anerkendte forskere, jf. lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond. Disse udpeges efter indstilling fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Stk. 8 1 eller 2 medlemmer af bestyrelsen vælges af og blandt medarbejderne på institutionen. Medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende område. De nærmere regler om valget og antallet af medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen fastsættes i vedtægten.

Stk. 9 Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke inden for dens kerneområder med deres erfaring og indsigt i forskning, videnudvikling, formidling, rådgivning, myndigheds- og driftsopgaver.

Stk. 10 Tilforordnede fra vedkommende ministerium kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.