Tatoveringslov

Denne konsoliderede version af tatoveringslov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 695 af 08. juni 2018,
som ændret ved lov nr. 815 af 09. juni 2020 og lov nr. 1185 af 08. juni 2021

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Indledende bestemmelser
Lovens formål
§ 1

Lovens formål er at etablere en obligatorisk registrerings- og tilsynsordning for tatoveringssteder med henblik på at øge sikkerheden og mindske de mulige sundhedsmæssige risici for forbrugerne i forbindelse med tatovering.

Anvendelsesområde og definitioner
§ 2

Denne lov gælder for tatoveringssteder, jf. dog stk. 2. Lovens kapitel 3 gælder for enhver, der udfører tatovering, uanset om dette sker i erhvervsmæssigt øjemed.

Stk. 2 Denne lov gælder ikke for tatovering, der udføres som led i behandling, jf. sundhedslovens § 5.

Definitioner
§ 3

I denne lov forstås ved:

  • 1) Tatoveringssted: Et sted, hvor der udføres tatovering i erhvervsmæssigt øjemed.

  • 2) Tatovering: En metode, hvorved tatoveringsfarve med et eller flere pigmenter med nål eller lignende udstyr indføres i en persons læderhud eller i slimhinde med henblik på permanent eller langvarig farvning af hud eller slimhinde med det formål at dekorere, forskønne, korrigere, rekonstruere eller bibringe det tatoverede område en bestandig markering. Den ved metoden frembragte farveændring af hud eller slimhinde benævnes også tatovering.

Kapitel 2 1 Tatoveringssteders pligter
Registrering af tatoveringssteder hos Sikkerhedsstyrelsen
§ 4

Ejeren af et tatoveringssted skal registrere tatoveringsstedet hos Sikkerhedsstyrelsen, jf. dog § 5. Ved registrering skal der oplyses om navn, adresse, telefonnummer, eventuel hjemmesideadresse, antallet af medarbejdere, ansatte og tilknyttede tatovørers navne og kontaktoplysninger og eventuelt cvr-nummer på tatoveringsstedet og på ejeren af tatoveringsstedet. Sker der ændringer i forhold til de registrerede oplysninger, har ejeren af tatoveringsstedet pligt til at opdatere de registrerede oplysninger inden for rimelig tid.

Stk. 2 Det er ikke tilladt at udføre erhvervsmæssig tatovering på et tatoveringssted, der ikke er registreret hos Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 3 Registreringen af et tatoveringssted bortfalder, hvis ejeren af tatoveringsstedet undlader at opretholde registreringen og ikke betaler gebyr, jf. § 16.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen opretter et tatoveringsstedsregister og et register over ansatte og tilknyttede tatovører, der er registreret efter stk. 1.

Stk. 5 Sikkerhedsstyrelsen offentliggør oplysninger fra tatoveringsstedsregisteret om, hvilke tatoveringssteder og ansatte og tilknyttede tatovører der er registrerede efter stk. 1.

§ 5

Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om registrering efter § 4, stk. 1, herunder regler om afgrænsning af de tatoveringssteder, der skal lade sig registrere.

§ 6

Erhvervsministeren fastsætter regler om, at registrering og skriftlig kommunikation med Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 7

Et registreret tatoveringssted skal sikre forsvarlige infektionshygiejniske forhold.

Stk. 2 § 7, stk. 2, træder i kraft den 1. januar 2021, jf. bekendtgørelse nr. 1130 af 30. juni 2020. Tatovører ansat på eller tilknyttet et registreret tatoveringssted skal have gennemført et hygiejnekursus for at tatovere i erhvervsmæssigt øjemed.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter i samarbejde med Statens Serum Institut regler om de infektionshygiejniske krav, der påhviler registrerede tatoveringssteder.

Stk. 4 Statens Serum Institut fastsætter regler om længden og indholdet af det hygiejnekursus, der giver adgang til at tatovere i erhvervsmæssigt øjemed.

§ 8

Et registreret tatoveringssted skal udlevere skriftlig information om risici m.v. ved tatovering til forbrugeren, inden tatovering udføres.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om krav til det skriftlige informationsmateriale til forbrugeren.

§ 9

Et registreret tatoveringssted skal for hver enkelt udført tatovering opbevare oplysninger om navn og adresse på det seneste afsætningsled for de anvendte tatoveringsfarver og om, hvilke tatoveringsfarver der er anvendt til tatoveringen. Oplysningerne skal opbevares på det registrerede tatoveringssted på en sådan måde, at de kan sættes i forbindelse med hver enkelt udført tatovering.

Stk. 2 Et registreret tatoveringssted skal opbevare oplysningerne, der er nævnt i stk. 1, i 5 år.

Stk. 3 Et registreret tatoveringssted skal efter anmodning fra forbrugeren udlevere oplysningerne, der er nævnt i stk. 1, om forbrugerens tatovering.

Kapitel 3 1 Forbud
§ 10

Det er ikke tilladt at udføre tatovering på en person under 18 år, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Det er endvidere ikke tilladt at udføre tatovering på en person i hoved, på hals og på hænder, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse ved tatovering af en person, der er i exitforløb under myndighedernes nationale exitprogram for personer med tilknytning til bandemiljøet, når Det Nationale Exitkontaktpunkt vurderer, at det er påkrævet at udføre en tatovering under hensyn til exitkandidatens sikkerhed m.v.

Stk. 4 Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at personer, som har gennemført en uddannelse i kosmetisk tatovering med praktisk og teoretisk indhold fastsat af en brancheforening, må udføre kosmetisk tatovering af øjenbryn, hårbund, øvre og nedre øjenlåg og læber. Sundheds- og ældreministeren kan endvidere fastsætte regler om krav til uddannelse i kosmetisk tatovering og krav til de brancheforeninger, der forestår uddannelserne.

Kapitel 4 1 Sikkerhedsstyrelsens tilsyn med tatoveringssteder
§ 11

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med tatoveringssteder.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan af tatoveringssteder kræve at få meddelt alle oplysninger, der er nødvendige for at udøve tilsynet efter stk. 1, inden for rimelig tid.

§ 12

For at tilvejebringe oplysninger til brug for gennemførelse af tilsynet har Sikkerhedsstyrelsen til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til private ejendomme og lokaliteter. Politiet yder om nødvendigt Sikkerhedsstyrelsen bistand hertil.

§ 13

Sikkerhedsstyrelsen kan i tilsynsøjemed foretage registersamkøring af oplysninger fra egne registre og offentligt tilgængelige oplysninger, der er indhentet hos andre offentlige myndigheder.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan indhente ikke offentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige myndigheder med henblik på registersamkøring i tilsynsøjemed, i det omfang det er af væsentlig betydning for at udøve tilsynet efter § 11, stk. 1.

§ 14

Sikkerhedsstyrelsen kan give et registreret tatoveringssted påbud om at træffe foranstaltninger med henblik på at efterkomme krav fastsat i §§ 7-9 eller regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan afregistrere et tatoveringssted, hvis tatoveringsstedet ikke efterkommer et påbud udstedt i medfør af stk. 1.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere afregistrere et tatoveringssted, hvis tatoveringsstedet har overtrådt §§ 7-10 eller regler udstedt i medfør heraf eller afviser at medvirke til Sikkerhedsstyrelsens tilsyn.

Kapitel 5 1 Klageadgang
§ 15

Sikkerhedsstyrelsens afgørelser truffet efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6 1 Gebyrer
§ 16

Sikkerhedsstyrelsen opkræver årligt et gebyr hos den, der har registreret et eller flere tatoveringssteder efter § 4, stk. 1, til dækning af styrelsens udgifter til registreringsordningen og tilsynet efter § 11, stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen opkræver desuden et gebyr for opfølgende tilsynsbesøg på tatoveringsstedet ved påbud efter § 14, stk. 1.

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om størrelsen og opkrævningen af gebyrer efter stk. 1, herunder om, at Sikkerhedsstyrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra opkrævningen af gebyr.

Stk. 3 Det gebyr, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., evalueres 2 år efter lovens ikrafttræden.

Kapitel 7 1 Straf
§ 17

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8 1 Ikrafttræden m.v.
§ 18

Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 7, stk. 2.

Stk. 3 Lov nr. 194 af 8. juni 1966 om tatovering ophæves.

Stk. 4 Lov nr. 427 af 1. maj 2013 om en frivillig, brancheadministreret registreringsordning for tatovører ophæves.

§ 19

De, der udøver erhvervsmæssig tatovering på tidspunktet for denne lovs ikrafttræden, skal lade det eller de tatoveringssteder, hvor tatovering udføres, registrere efter § 4, stk. 1, senest den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Et registreret tatoveringssted, der er omfattet af stk. 1, skal opfylde kravene i § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, og § 9 senest den 1. januar 2020.

Stk. 3 Kapitel 4-6 gælder i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019 ikke for registrerede tatoveringssteder, der er omfattet af stk. 1, medmindre ejeren af tatoveringsstedet senest den 31. december 2018 har meddelt Sikkerhedsstyrelsen, at tatoveringsstedet opfylder kravene i § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, og § 9.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen aflægger i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019 et vejledningsbesøg hos registrerede tatoveringssteder, der er omfattet af stk. 1, medmindre ejeren af tatoveringsstedet senest den 31. december 2018 har meddelt Sikkerhedsstyrelsen, at tatoveringsstedet opfylder kravene i § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, og § 9.

Stk. 5 Sikkerhedsstyrelsen opkræver et gebyr hos den, der er omfattet af stk. 1, til dækning af styrelsens udgifter til vejledningsordningen og til vejledningsbesøget nævnt i stk. 4, medmindre ejeren af tatoveringsstedet senest den 31. december 2018 har meddelt Sikkerhedsstyrelsen, at tatoveringsstedet opfylder kravene i § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, og § 9.

§ 20

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.