14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Lov nr. 166 af 27. februar 2019

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juli 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Godkendelse som certificeringsinstitution

§1 Sundhedsministeren godkender efter ansøgning private og offentlige certificeringsinstitutioner til at certificere fremmedsprogstolke efter denne lov.

Stk. 2 En godkendelse kan gives for en periode på op til 5 år.

Stk. 3 Godkendes en privat certificeringsinstitution, finder forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på certificeringsinstitutionens administration af opgaver efter denne lov.

§2 Sundhedsministeren kan fastsætte regler om krav til ansøgning om godkendelse eller forlængelse af en godkendelse, om godkendelsesperiodens længde og om tilbagekaldelse af en godkendelse.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Certificering

§3 Certificeringsinstitutioner udbyder og afholder eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet og træffer afgørelse om at certificere fremmedsprogstolke efter denne lov.

Stk. 2 Certificeringsinstitutioner udsteder bevis for certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet til fremmedsprogstolke, der har gennemført og bestået eksaminationen i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

§4 Certificeringsinstitutioner sikrer, at eksaminationen i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet indeholder en vurdering af fremmedsprogstolkens kompetencer i:

  • 1) Dansk.

  • 2) Det fremmedsprog, hvortil der ansøges om certificering.

  • 3) Tolketeknik.

  • 4) Tolkeetik.

  • 5) Grundlæggende viden om sundhedsvæsenet.

§5 Offentlige certificeringsinstitutioner kan opkræve gebyr for deltagelse i eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

Stk. 2 Private certificeringsinstitutioner kan opkræve betaling for deltagelse i eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

§6 Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om certificeringsinstitutionernes opgaver, om udformning og udstedelse af beviser for certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet og om opbevaring af dokumenter og oplysninger. Sundhedsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om form, indhold og tilrettelæggelse af eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Tilsyn og klageadgang

§7 Sundhedsministeren har det overordnede ansvar for og fører tilsyn med certificeringsinstitutioners varetagelse af opgaver efter denne lov.

Stk. 2 Sundhedsministeren kan fastsætte regler om tilsynet, herunder om tilsynsbesøg og certificeringsinstitutionernes oplysningspligt.

§8 En klage over eksamination i certificering som fremmedsprogstolk på sundhedsområdet kan indgives til sundhedsministeren, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2 En klage skal være indgivet inden 8 uger efter afholdelse af eksaminationen, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Ikrafttræden og territorialbestemmelse

§9 Loven træder i kraft den 1. marts 2019.

§10 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside