Lov om Blødererstatningsfonden

Denne konsoliderede version af lov om Blødererstatningsfonden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 440 af 14. juni 1995,
som ændret ved lov nr. 386 af 22. maj 1996, lov nr. 980 af 17. december 1997 og lov nr. 403 af 21. april 2010

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Fonden
§ 1

Blødererstatningsfonden er en selvejende institution, der har til formål at yde støtte dels til blødere, der efter behandling med blodprodukter ved danske sygehuse er blevet konstateret HIV-smittede, dels til efterladte efter sådanne blødere. Fondens hjemsted er København.

§ 2

Staten yder en gang for alle fonden et beløb på 20 mio. kr., der udbetales, når fonden er etableret efter denne lovs regler, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter behov tilføre fonden yderligere midler.

Stk. 3 Indenrigs- og sundhedsministeren kan godkende, at også andre midler end de af staten efter stk. 1 og 2 tilførte midler indgår i fonden.

Fondens bestyrelse
§ 3

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra Danmarks Bløderforening.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer og suppleanter for disse udpeges for 4 år ad gangen. Medlemmerne skal være myndige og bosiddende her i landet, og de må ikke selv være støtteberettigede efter denne lovs regler. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3 Bestyrelsen vælger af sin midte selv sin formand, og den fastsætter for sit arbejde en forretningsorden. Forretningsordenen skal godkendes af indenrigs- og sundhedsministeren.

Fondens anvendelse m.v.
§ 4

Fondens midler uddeles efter bestyrelsens beslutning efter retningslinjerne i stk. 2-4, jf. dog stk. 5.

Stk. 2 Fonden kan yde støtte i form af engangsbeløb eller beløb, der ydes over et på forhånd fastsat antal år eller til en begivenhed, der indtræder inden dette åremåls udløb. Fonden kan i forbindelse hermed forbruge af såvel kapitalen som afkastet heraf.

Stk. 3 Indtil 20 pct. af fondens midler kan efter ansøgning ydes som engangsbeløb til merudgifter, som den HIV-smittede bløder eller dennes samlevende familie måtte have i deres dagligdag som følge af den HIV-smittede bløders eller dennes families særlige individuelle behov.

Stk. 4 Resten af fondens midler kan efter ansøgning ydes som engangsbeløb eller faste årlige beløb dels til dækning af HIV-smittede bløderes tabte arbejdsfortjeneste og det forkortede livsperspektiv samt eventuelt forringet livskvalitet, som HIV-smitten medfører, dels til dækning af forsørgertab til efterladte efter en afdød HIV-smittet bløder. Beløb kan dog kun ydes, så længe de pågældende lever. Beløb, der udbetales til efterladte børn, kan længst ydes indtil barnets fyldte 21. år.

Stk. 5 Indenrigs- og sundhedsministeren kan, når særlige forhold taler herfor, efter ansøgning fra fondens bestyrelse godkende fravigelse af de i stk. 2-4 anførte retningslinjer for fondens anvendelse.

Stk. 6 Efterladte efter stk. 4 omfatter ægtefæller til HIV-smittede blødere eller samlevere, hvor samlivet har bestået mindst 2 år, og børn. Fondens bestyrelse kan, når særlige forhold taler herfor, dispensere fra kravet om 2 års samliv, for så vidt angår en efterladt samlever.

Stk. 7 Fonden kan af dennes midler årligt anvende indtil 150.000 kr. af fondens kapital til administration og revision af fonden.

§ 5

Fonden træffer den endelige afgørelse om uddeling af midler efter loven.

§ 6

Fonden offentliggør på passende måde den støtte, der kan ansøges om fra fonden.

§ 7

Støtte ydet efter § 4 til umyndige HIV-smittede blødere udbetales til værgens bestyrelse og rådighed efter reglerne i lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl. Tilsvarende gælder for midler, der tilhører en person, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5, såfremt værgemålet omfatter sådanne midler.

Fondens regnskab m.v.
§ 8

Fondens midler skal anbringes i overensstemmelse med reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v.

Stk. 2 Fondens midler skal indleveres til bestyrelse i en forvaltningsafdeling, som er knyttet til et pengeinstitut, og som justitsministeren har godkendt dertil.

§ 9

Fonden skal aflægge årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabsåret, der skal omfatte 12 måneder, følger kalenderåret.

Stk. 2 Senest 4 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal fondens regnskab underskrevet af bestyrelsen og attesteret af revisor indsendes til indenrigs- og sundhedsministeren. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte krav til regnskabets form og indhold.

Stk. 3 Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor, der udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra fonden. Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik.

Stk. 4 Samtidig med indsendelsen af fondens årsregnskab afgiver bestyrelsen en beretning til indenrigs- og sundhedsministeren for fondens virksomhed. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler for beretningens form og indhold.

§ 10

Fonden skal på forlangende give indenrigs- og sundhedsministeren enhver oplysning om fondens virksomhed.

Andre bestemmelser
§ 11

Fondens bestyrelse og andre, der efter anmodning fra fondens bestyrelse deltager i administrationen af opgaver efter denne lov, kan afkræve beløbsmodtagere efter loven de oplysninger, som er nødvendige for at fastsætte, udbetale og kontrollere støtte fra fonden.

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen kan til brug ved fondens beregning af ydelser efter loven videregive statistiske oplysninger fra hæmofilicentre og infektionsmedicinske afdelinger til fonden.

§ 12

Straffelovens § 152 og §§ 152 d-f finder tilsvarende anvendelse på bestyrelsesmedlemmer og dem, der medvirker ved administrationen af opgaver efter denne lov.

§ 13

Fonden ophører med sin virksomhed, når der ikke længere er støtteberettigede efter § 4. Fondens bestyrelse giver indenrigs- og sundhedsministeren meddelelse herom.

Stk. 2 Ved fondens ophør tilfalder eventuelle resterende midler staten, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Såfremt der efter § 2, stk. 3, er tilgået fonden andre midler end de af staten tilførte, træffer indenrigs- og sundhedsministeren ved fondens ophør bestemmelse om, hvorledes disse eventuelle resterende midler skal forvaltes.

Stk. 4 Beregning af resterende midler efter stk. 2-3 foretages på grundlag af en forholdsmæssig fordeling baseret på de oprindelige kapitalindskud fra henholdsvis staten og andre.

§ 14

Støtte udbetalt efter denne lov og afkastet heraf indgår ikke i modtagerens husstandsindkomst, jf. § 8 i lov om individuel boligstøtte.

Stk. 2 Der skal i alle tilfælde ses bort fra ydelser efter denne lov og afkastet heraf i forbindelse med tildeling af ydelser efter pensionslovgivningen, lov om aktiv socialpolitik og sociallovgivningen i øvrigt.

§ 15

(Udeladt)

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 16

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 17

Uanset bestemmelsen i § 9, stk. 1, 2. pkt., afgiver fonden regnskab og beretning første gang for perioden fra fondens etablering til 31. december 1995.

§ 18

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.