Psykologloven

Denne konsoliderede version af psykologloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om psykologer m.v.

Lov nr. 494 af 30. juni 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1534 af 01. juli 2021

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 6 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 49 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Bevillinger
 • Sundhedsret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Titelbeskyttelse
§ 1

Ret til at betegne sig som psykolog har kun den, der ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen.

Stk. 2 Ret til at betegne sig som autoriseret psykolog har kun den, der har fået autorisation som psykolog efter § 2.

Kapitel 1 a Meddelelse af autorisation
§ 2

Ret til at få autorisation som psykolog har enhver, der her i landet

 • 1) har bestået kandidateksamen i psykologi, psykologisk-pædagogisk kandidateksamen eller dermed ligestillet eksamen, og som

 • 2) har gennemgået en af Psykolognævnet, jf. § 17, nærmere bestemt supplerende praktisk uddannelse af 2 års varighed.

Stk. 2 Ret til at få autorisation som psykolog har endvidere enhver, der i udlandet har gennemgået en uddannelse, som kan ligestilles med de i stk. 1 nævnte uddannelser.

Stk. 3 Autorisationen efter stk. 1 og 2 meddeles af Psykolognævnet.

Stk. 4 Autorisation kan ikke meddeles den, der opfylder betingelserne for fratagelse af autorisation, jf. § 3, stk. 1. Autorisationen kan endvidere nægtes under de i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder.

Stk. 5 For behandling af ansøgning om autorisation som psykolog betales et af børne- og socialministeren fastsat gebyr. Bekendtgørelse om betaling af gebyr for behandling af ansøgning om autorisation som psykolog

Kapitel 1 b Tilsyn og tilsynsforanstaltninger
Tilsyn
§ 2a

Psykolognævnet fører tilsyn med faglig virksomhed, der udøves af autoriserede psykologer, og med autoriserede psykologers egnethed til udøvelse af erhvervet.

Stk. 2 Psykolognævnet kan som led i tilsynet optage sager til behandling som følge af en konkret henvendelse om en autoriseret psykologs virksomhed, såfremt nævnet finder, at der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

Stk. 3 Psykolognævnet kan endvidere som led i tilsynet af egen drift optage sager til behandling, såfremt nævnet finder, at der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

Stk. 4 Psykolognævnet kan afvise at iværksætte en tilsynssag på baggrund af en henvendelse om en autoriseret psykologs virksomhed, jf. stk. 2, når sagens genstand eller det forhold, som sagen vedrører, ligger mere end 5 år forud for det tidspunkt, hvor nævnet modtager henvendelsen.

§ 2b

Autoriserede psykologer er forpligtede til på begæring af Psykolognævnet at afgive alle oplysninger, som nævnet finder er nødvendige for gennemførelse af tilsynet, og at medvirke ved tilsyn efter nævnets nærmere anvisninger.

Stk. 2 Psykolognævnet kan anmode arbejdsgivere for autoriserede psykologer om at afgive oplysninger, som nævnet finder er nødvendige for gennemførelse af nævnets tilsyn.

Kritik
§ 2c

Psykolognævnet kan i en konkret tilsynssag træffe afgørelse om at udtale kritik, hvis en autoriseret psykolog har tilsidesat eller ikke levet op til sine forpligtelser efter kapitel 2.

Stk. 2 Har den autoriserede psykolog i væsentligt omfang tilsidesat eller ikke levet op til sine forpligtelser efter kapitel 2, kan Psykolognævnet træffe afgørelse om at udtale alvorlig kritik.

Stk. 3 Psykolognævnet skal i sager, hvor nævnet efter stk. 1 eller 2 udtaler kritik eller alvorlig kritik, supplerende udtale sig om kritikkens betydning for det arbejde, som sagen omhandler.

Skærpet tilsyn
§ 2d

Psykolognævnet kan for en fastsat periode, der kan forlænges af nævnet, iværksætte skærpet tilsyn med en autoriseret psykolog, såfremt nævnet finder, at psykologen har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed.

Påbud
§ 2e

Psykolognævnet kan give et fagligt påbud til en autoriseret psykolog om ændring af dennes faglige virksomhed, hvis nævnet finder, at psykologen har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed.

Stk. 2 Psykolognævnet kan, når der er begrundet mistanke om, at en autoriseret psykolog er uegnet til udøvelsen af erhvervet som følge af forhold nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, give den autoriserede psykolog påbud om at lade sig underkaste en lægelig eller anden sagkyndig undersøgelse og medvirke ved kontrolforanstaltninger.

Stk. 3 Psykolognævnet skal i afgørelsen om påbud efter stk. 1 og 2 anføre de forhold, der begrunder påbuddet, og som den autoriserede psykolog pålægges at rette op på.

Stk. 4 Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet og gennemførelsen af påbud efter stk. 2.

Fratagelse af autorisation
§ 3

En autoriseret psykolog kan fratages sin autorisation, såfremt psykologen må antages at være til fare for andre mennesker på grund af

 • 1) en lidelse, der gør den pågældende uegnet til udøvelse af hvervet, eller

 • 2) sygdom eller misbrug af rusmidler eller lignende, der bevirker, at psykologen varigt eller med mellemrum befinder sig i en mangelfuld sjælstilstand, eller

 • 3) udvist grov forsømmelighed ved udøvelsen af psykologens faglige virksomhed.

Stk. 2 En autoriseret psykolog kan fratages sin autorisation, hvis den pågældende overtræder et påbud udstedt i medfør af § 2 e.

Stk. 3 Psykolognævnet fratager en psykologs danske autorisation, som er meddelt her i landet på baggrund af autorisation i et andet land, hvis autorisationen i det andet land bliver frataget den pågældende eller på anden måde mister sin gyldighed.

Fremgangsmåde for fratagelse af autorisation
§ 4

Inden Psykolognævnet træffer afgørelse om, at en autorisation skal fratages efter § 3, stk. 1 og 2, kan nævnet indhente en skriftlig erklæring fra Retslægerådet og opfordre udøveren af hvervet til at udtale sig skriftligt eller afgive en mundtlig redegørelse i et møde, hvori også Retslægerådet kan deltage. Den pågældende skal endvidere opfordres til inden 14 dage at erklære, om sagen ønskes afgjort ved dom, eller om sagen kan afgøres af Psykolognævnet. Afgives en sådan erklæring ikke, skal Psykolognævnet indbringe sagen for domstolene.

§ 5

Psykolognævnet kan i påtrængende tilfælde, hvor den fortsatte virksomhed frembyder overhængende fare, midlertidigt fratage udøveren af hvervet autorisationen.

§ 6

Retssag om fratagelse af autorisation efter § 3, stk. 1 og 2, anlægges af Psykolognævnet i den borgerlige retsplejes former. Det kan i en dom om fratagelse af autorisation fastsættes, at anke ikke har opsættende virkning. Den pågældende kan dog ikke afskediges fra en stilling på grund af fratagelse af autorisation, før der foreligger en endelig domstolsafgørelse.

§ 7

Psykolognævnet kan anmode udøveren af hvervet om at lade sig underkaste en lægelig eller anden sagkyndig undersøgelse til brug for nævnets stillingtagen til, om autorisation skal søges frataget den pågældende. Hvis den pågældende afviser at efterkomme en sådan anmodning, forelægger Psykolognævnet spørgsmålet for den ret, hvor en eventuel retssag skal anlægges. Retten afgør spørgsmålet ved kendelse. En sådan afgørelse kan også træffes, efter at der er anlagt retssag om fratagelse af autorisation.

Stk. 2 Hvis udøveren af hvervet undlader at efterkomme en kendelse om at underkaste sig en lægelig eller anden sagkyndig undersøgelse, fratager Psykolognævnet den pågældende autorisationen, og hvis der er anlagt retssag herom, bortfalder retssagen.

Stk. 3 Udgifterne ved en undersøgelse efter stk. 1 afholdes af statskassen.

§ 8

(Ophævet)

Generhvervelse og fraskrivelse af autorisation
§ 9

Psykolognævnet kan efter ansøgning give en psykolog, der efter §§ 3-7 har fået frataget sin autorisation, tilladelse til at generhverve autorisationen, når de omstændigheder, der begrundede fratagelsen, ikke længere er til stede.

Stk. 2 Et afslag fra Psykolognævnet om generhvervelse af autorisation efter stk. 1 kan tidligst indbringes for domstolene et år efter, at der er truffet afgørelse om endelig fratagelse af autorisation eller det ved dom er nægtet den pågældende at generhverve autorisationen.

§ 10

En psykolog kan over for Psykolognævnet fraskrive sig sin autorisation for tid eller indtil videre. Autorisationen generhverves, når den fastsatte tidsfrist for fraskrivelsen er udløbet, og kan i øvrigt, også inden for en fastsat tidsfrist, generhverves efter ansøgning til Psykolognævnet, såfremt de omstændigheder, der begrundede fraskrivelsen, ikke længere findes at være til stede.

Kapitel 1 c Offentliggørelse af meddelte autorisationer, autorisationsændringer og andre tilsynsforanstaltninger
§ 11

Psykolognævnet fører en offentlig fortegnelse over meddelte autorisationer, generhvervelser og fraskrivelser på nævnets hjemmeside.

Stk. 2 Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om sted og form for offentliggørelse efter stk. 1.

§ 11a

Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse domme om fratagelse af autorisation efter § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse afgørelser om midlertidig eller endelig fratagelse af autorisation efter § 3, § 5 og § 7, stk. 2. Der kan ved offentliggørelse efter 1. pkt. ikke ske offentliggørelse af oplysninger om, at sagen oversendes til politiet.

Stk. 3 Bliver en autoriseret psykolog i medfør af straffelovens § 79, stk. 1 eller 4, ved dom eller kendelse frakendt retten til at udøve hverv som autoriseret psykolog, skal anklagemyndigheden give Psykolognævnet meddelelse herom. Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse de i 1. pkt. nævnte afgørelser om frakendelser.

Stk. 4 Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om periode, sted og form for offentliggørelse efter stk. 1-3.

§ 11b

Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse afgørelser om

Stk. 2 Der kan ved offentliggørelse efter stk. 1 ikke ske offentliggørelse af oplysninger om, at sagen oversendes til politiet.

Stk. 3 Afgørelser, der offentliggøres efter stk. 1, nr. 1 og 3, forbliver offentliggjorte i 2 år efter den dato, hvor afgørelsen er truffet. Afgørelser, der offentliggøres efter stk. 1, nr. 2, forbliver offentliggjorte indtil udløbet af den fastsatte periode for det skærpede tilsyn.

Stk. 4 Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om periode, sted og form for offentliggørelse efter stk. 1.

Kapitel 2 1 Pligter for autoriserede psykologer
§ 12

En autoriseret psykolog er under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

§ 13

(Ophævet)

§ 14

Autoriserede psykologer skal føre ordnede optegnelser over deres virksomhed.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte optegnelser skal opbevares i mindst 5 år.

Stk. 3 Den, om hvis personlige forhold der er udarbejdet optegnelser efter stk. 1, har ret til aktindsigt i optegnelserne.

Stk. 4 Retten til aktindsigt kan dog begrænses i det omfang, hvor partens interesse i aktindsigt findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

Stk. 5 Afslag på en anmodning om aktindsigt vedrørende en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet kan påklages til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Uden for sundhedsvæsenet kan et afslag på en anmodning om aktindsigt påklages til den myndighed, som er klageinstans i forhold til den autoriserede psykologs virksomhedsområde i øvrigt i den sag, begæringen om aktindsigt vedrører.

Stk. 6 Børne- og socialministeren fastsætter efter indstilling fra Psykolognævnet og efter indhentet udtalelse fra sundhedsministeren, for så vidt angår psykologers ordnede optegnelser inden for sundhedsvæsenet, nærmere regler om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser. Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser

§ 15

(Ophævet).

§ 16

Autoriserede psykologer skal udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer, som de afgiver i deres egenskab af autoriserede psykologer.

Kapitel 3 1 Psykolognævnet
Nævnets sammensætning
§ 17

Psykolognævnet består af 1 formand og 12 øvrige medlemmer.

Stk. 2 Formanden skal være dommer. Børne- og socialministeren beskikker nævnets formand efter udpegning af vedkommende retspræsident.

Stk. 3 Børne- og socialministeren beskikker de øvrige medlemmer således:

 • 1) 2 medlemmer beskikkes efter fælles indstilling fra KL og Danske Regioner.

 • 2) 2 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

 • 3) 2 medlemmer beskikkes efter fælles indstilling fra Børnerådet og Børns Vilkår.

 • 4) 6 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Psykolog Forening.

Stk. 4 Medlemmerne, der beskikkes efter stk. 3, nr. 4, skal have bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen, jf. § 1, stk. 1. 2 af medlemmerne, der beskikkes efter stk. 3, nr. 4, skal have erfaring som børnesagkyndig.

Stk. 5 Der beskikkes på tilsvarende måde som efter stk. 2-4 en stedfortræder for formanden og for de øvrige medlemmer.

Stk. 6 Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortrædere for disse beskikkes for 4 år ad gangen. Finder beskikkelse af formanden, et andet medlem eller en stedfortræder, jf. 1. pkt., sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. Formanden kan genbeskikkes. Formandens beskikkelse gælder højst indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Genbeskikkelse af de 6 øvrige medlemmer kan kun finde sted en gang for yderligere 4 år.

Stk. 7 Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortrædere for disse modtager særskilt vederlæggelse og godtgørelse for befordring for deltagelse i nævnets møder. Udgiften hertil afholdes af staten.

Stk. 8 Børne- og socialministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Psykolognævnet en forretningsorden for nævnet. Bekendtgørelse om forretningsorden for Psykolognævnet

Sagsbehandling m.v.
§ 17a

Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Psykolognævnet.

Stk. 2 Psykolognævnet kan indhente sagkyndig bistand i forbindelse med sagsbehandlingen. Hvis et nævnsmedlem, der deltager i et møde eller en skriftlig votering, jf. § 17 b, stk. 1, ønsker det, skal der indhentes sagkyndig bistand.

Stk. 3 Formanden kan bestemme, at særligt sagkyndige eller andre kan deltage uden stemmeret ved nævnets behandling af en sag.

Stk. 4 Psykolognævnet afgiver en gang årligt en beretning om sin virksomhed. Psykolognævnet skal offentliggøre vejledende retningslinjer for autoriserede psykologers pligter efter kapitel 2.

§ 17b

Ved afholdelse af møder i Psykolognævnet, herunder ved skriftlig votering i tilfælde, hvor det ikke forekommer rimeligt at afvente et nævnsmøde, beklædes Psykolognævnet af:

 • 1) Formanden eller dennes stedfortræder.

 • 2) 1 af de 2 medlemmer eller stedfortrædere, jf. § 17, stk. 3, nr. 1.

 • 3) 1 af de 2 medlemmer eller stedfortrædere, jf. § 17, stk. 3, nr. 2.

 • 4) 1 af de 2 medlemmer eller stedfortrædere, jf. § 17, stk. 3, nr. 3.

 • 5) 3 af de 6 medlemmer eller stedfortrædere, jf. § 17, stk. 3, nr. 4, hvoraf mindst 1af de 3 medlemmer eller stedfortrædere har erfaring som børnesagskyndig.

Stk. 2 Psykolognævnet er dog beslutningsdygtigt, når nævnets formand eller dennes stedfortræder og 4 af nævnets øvrige medlemmer eller disses stedfortrædere er til stede, dog således at mindst 2 af de tilstedeværende opfylder kravet i § 1, stk. 1, og at mindst 1 af de tilstedeværende har erfaring som børnesagkyndig, jf. § 17, stk. 4, 2. pkt. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3 Psykolognævnets formand kan træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, hvor det må anses for åbenbart, at der ikke er anledning til at iværksætte tilsynsforanstaltninger efter kapitel 1 b, og i beslutninger om ikke at iværksætte en tilsynssag, fordi sagens genstand eller det forhold, som sagen vedrører, ligger mere end 5 år tilbage, jf. § 2 a, stk. 4.

Stk. 4 Psykolognævnet kan overlade til sekretariatet at træffe afgørelse i sager om autorisation, jf. § 2, stk. 3, og anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer efter regler udstedt i medfør af § 19.

§ 17c

Psykolognævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 18

(Ophævet)

Kapitel 4 1 Forskellige bestemmelser
Anerkendelse af udenlandske psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer
§ 19

Børne- og socialministeren kan fastsætte sådanne bestemmelser om udøvelse af virksomhed her i landet som psykolog, som er nødvendige til gennemførelse af overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked for psykologer og direktiver vedtaget af De Europæiske Fællesskaber. Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog eller autoriseret psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

§ 20

(Ophævet)

Tavshedspligt
§ 21

Reglerne om tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-f, finder tilsvarende anvendelse på psykologer.

Orientering og vejledning
§ 21a

Psykolognævnet skal orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om afgørelser vedrørende en autoriseret psykolog, der virker i sundhedsvæsenet, hvor nævnet har udtalt alvorlig kritik, jf. § 2 c, stk. 2, iværksat skærpet tilsyn, jf. § 2 d, givet et påbud, jf. § 2 e, eller midlertidigt eller endeligt frataget autorisation, jf. §§ 3 og 5.

§ 21b

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skal orientere Psykolognævnet om afgørelser, hvor Disciplinærnævnet har udtalt kritik, udtalt kritik med indskærpelse eller iværksat sanktioner vedrørende en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet.

Stk. 2 Psykolognævnet skal ved henvendelser vedrørende en psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet vejlede om muligheden for at indbringe en klage for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Kapitel 5 1 Straffebestemmelser
§ 22

En autoriseret psykolog, der gør sig skyldig i grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed under udøvelsen af sin virksomhed, straffes med bøde.

§ 23

Overtrædelse af §§ 1, 14 og 16 straffes med bøde.

Stk. 2 I forskrifter, der er udfærdiget i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser

Kapitel 6 1 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
§ 24

(Udelades)

§ 25

Loven træder i kraft den 1. januar 1994.

§ 26

(Udelades)

§ 27

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.