14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Psykologloven § 17

Lov om psykologer m.v. paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af psykologloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1534 af 01. juli 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Nævnets sammensætning
Psykolognævnet består af 1 formand og 12 øvrige medlemmer.

•••

Stk. 2 Formanden skal være dommer. Børne- og socialministeren beskikker nævnets formand efter udpegning af vedkommende retspræsident.

•••

Stk. 3 Børne- og socialministeren beskikker de øvrige medlemmer således:

  • 1) 2 medlemmer beskikkes efter fælles indstilling fra KL og Danske Regioner.

  • 2) 2 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

  • 3) 2 medlemmer beskikkes efter fælles indstilling fra Børnerådet og Børns Vilkår.

  • 4) 6 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Psykolog Forening.

•••

Stk. 4 Medlemmerne, der beskikkes efter stk. 3, nr. 4, skal have bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen, jf. § 1, stk. 1. 2 af medlemmerne, der beskikkes efter stk. 3, nr. 4, skal have erfaring som børnesagkyndig.

•••

Stk. 5 Der beskikkes på tilsvarende måde som efter stk. 2-4 en stedfortræder for formanden og for de øvrige medlemmer.

•••

Stk. 6 Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortrædere for disse beskikkes for 4 år ad gangen. Finder beskikkelse af formanden, et andet medlem eller en stedfortræder, jf. 1. pkt., sted i løbet af en periode, gælder den kun til periodens udløb. Formanden kan genbeskikkes. Formandens beskikkelse gælder højst indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år. Genbeskikkelse af de 6 øvrige medlemmer kan kun finde sted en gang for yderligere 4 år.

•••

Stk. 7 Formanden og de øvrige medlemmer samt stedfortrædere for disse modtager særskilt vederlæggelse og godtgørelse for befordring for deltagelse i nævnets møder. Udgiften hertil afholdes af staten.

•••

Stk. 8 Børne- og socialministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Psykolognævnet en forretningsorden for nævnet. Bekendtgørelse om forretningsorden for Psykolognævnet

•••
profile photo
Profilside