Dykkerloven

Denne konsoliderede version af dykkerloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.

Lov nr. 307 af 17. maj 1995,
jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 17. januar 2014,
som ændret ved lov nr. 400 af 2. maj 2016

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 2 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 9 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Erhvervsregulering
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde
§ 1

Lovens formål er på betryggende måde at sikre liv og helbred for personer, der benytter dykkermateriel og for personer, som reddes ved dykning, og at fremme de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for personer, der udfører dykkerarbejde.

§ 2

Loven finder anvendelse på

  • 1) dykkerarbejde på dansk territorium og dansk kontinentalsokkelområde, herunder fra havanlæg, samt fra danske skibe og

  • 2) dykkermateriel, uanset om materiellet anvendes ved dykkerarbejde eller i rekreativt øjemed.

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse på besætningsmedlemmer på et udenlandsk skib, der udfører dykkerarbejde på det pågældende skib, og på personer under Forsvarskommandoen, der udfører dykkerarbejde i tjenesten.

Kapitel 2 Dykkerarbejde
§ 3

Dykkerarbejde må kun udføres af personer med bevis som erhvervsdykker.

Stk. 2 Ved dykkerarbejde forstås i denne lov en arbejdsopgave, der udføres under vand, til hvis udførelse der kræves anvendelse af åndedrætsudstyr, og som normalt udføres mod vederlag. Udførelse af særlige dykkeropgaver såsom redningsopgaver eller lignende, herunder opgaver, som løses af kommunale redningsberedskaber, betragtes som dykkerarbejde, uanset om arbejdet udføres uden vederlag.

Stk. 3 Dykkerarbejde omfatter ikke opgaver, der udføres i forbindelse med rekreativ dykning.

Stk. 4 Den, der benytter personer til dykkerarbejde eller rekvirerer dykkerarbejde i øvrigt, skal sikre sig, at de pågældende personer er i besiddelse af de til arbejdet krævede beviser.

Stk. 5 Uanset stk. 1 og 4 kan der fra danske skibe i udlandet anvendes udenlandske dykkere uden erhvervsdykkerbevis, når de pågældende ikke tilhører skibets besætning.

Erhvervsdykkeruddannelse
§ 4

Uddannelse som erhvervsdykker afholdes på en af Søfartsstyrelsen godkendt dykkerskole.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om adgangsbetingelser, undervisningens indhold, omfang og eksaminer, herunder om udstedelse af eksamensbeviser samt andre forhold vedrørende undervisningen.

§ 5

(Ophævet).

Erhvervsdykkerbevis
§ 6

For at erhverve et bevis som erhvervsdykker skal ansøgeren dokumentere at have bestået den i § 4 omhandlede uddannelse og at have en tilfredsstillende helbredstilstand. Beviset udstedes af Søfartsstyrelsen uden betaling. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om de helbredsmæssige krav, som erhvervsdykkeren skal opfylde, om lægeundersøgelser og attestation i forbindelse med undersøgelserne.

§ 7

Dykkeren skal til stadighed have en tilfredsstillende helbredstilstand. Såfremt der for Søfartsstyrelsen foreligger oplysninger, der kan rejse tvivl om, hvorvidt den pågældende har en tilfredsstillende helbredstilstand, kan styrelsen kræve, at den pågældende underkaster sig en ny lægeundersøgelse. Dette gælder, uanset om den pågældende dokumenterer at have gennemgået en lægeundersøgelse efter reglerne fastsat i medfør af § 6.

Stk. 2 En undersøgelse begæret af Søfartsstyrelsen sker uden betaling for dykkeren.

§ 8

Opfylder dykkeren ikke de fastsatte helbredskrav, mister erhvervsdykkerbeviset sin gyldighed og kan inddrages af Søfartsstyrelsen. Det samme gælder, hvis en dykker nægter at gennemgå lægeundersøgelser efter § 7.

Stk. 2 Beviset kan inddrages for et bestemt tidsrum indtil 5 år eller indtil videre. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til at begære domstolsprøvelse og om fristen herfor, jf. § 9, stk. 1.

§ 9

Inddragelse af et erhvervsdykkerbevis kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Søfartsstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2 Når inddragelse af et erhvervsdykkerbevis forlanges indbragt for domstolene, anlægger Søfartsstyrelsen sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 3 Anmodning om indbringelse for domstolene af en afgørelse efter § 8, stk. 1, har opsættende virkning. Søfartsstyrelsen kan dog bestemme, at en anmodning ikke har opsættende virkning. Denne afgørelse kan ved kendelse ophæves af retten inden afgørelse af spørgsmålet om inddragelsens lovlighed.

§ 10

Et dykkerbevis, der er inddraget, skal afleveres til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2 Søfartsstyrelsen kan til enhver tid tilbagegive et dykkerbevis, der er inddraget efter § 8, stk. 1, når de omstændigheder, der har begrundet inddragelsen, ikke længere findes at være til stede.

Stk. 3 Afslås en ansøgning om tilbagegivelse, kan ansøgeren forlange spørgsmålet indbragt for domstolene. Såfremt sagen tidligere har været indbragt for domstolene, kan indbringelse dog kun ske, såfremt der er forløbet mindst et år efter, at inddragelsen senest er stadfæstet ved dom. § 8, stk. 2, 2. pkt., og § 9, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 11

En person med et udenlandsk erhvervsdykkerbevis, der opfylder betingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, har ret til at udføre dykkerarbejde her i landet.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udøvelse af erhvervsdykning, herunder om anerkendelse af udenlandske erhvervsdykkerbeviser og om tjenesteyderens pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere.

Almindelige pligter
§ 12

Den, der leder et dykkerarbejde, skal ved instruktion og tilsyn af dykkere og medhjælpere sikre, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 2 Dykkere og medhjælpere skal følge de forskrifter, der gives for dykkerarbejdet, samt medvirke til, at de foranstaltninger, der er truffet for at sikre mod ulykker og skadelige påvirkninger, virker efter deres hensigt.

Arbejdets udførelse
§ 13

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om dykkerarbejdes sikre udførelse for dykkeren og personer, som reddes ved dykning, herunder om arbejdsgiverens pligter, om organisation af dykkerarbejde og om dykkerjournaler.

Kapitel 3 Dykkermateriel
§ 14

Dykkermateriel skal være konstrueret, fremstillet, udstyret og vedligeholdt således, at brugernes liv og helbred er betryggende sikret.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om dykkermateriel, herunder hjælpemateriels indretning og udstyr m.v.

§ 15

Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af dykkermateriel, herunder hjælpemateriel, der anvendes til dykning, samt om markedsføring, udlån og udlejning af sådant udstyr og materiel.

Syn
§ 16

Dykkermateriel, herunder hjælpemateriel, der anvendes til dykkerarbejde eller til udlejning, skal synes.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan på nærmere angivne vilkår autorisere klassifikationsselskaber, andre virksomheder eller enkeltpersoner til på Søfartsstyrelsens vegne at foretage syn af dykkermateriel, herunder hjælpemateriel, som nævnt i stk. 1.

Stk. 3 De klassifikationsselskaber, andre virksomheder og enkeltpersoner, som er nævnt i stk. 2, kan kræve betaling for deres arbejde.

Stk. 4 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om afholdelse af syn og dykkermaterielejerens pligter i forbindelse hermed.

Kapitel 4 (Ophævet)
§ 17

(Ophævet).

Kapitel 5 Tilsyn m.v.
§ 18

Søfartsstyrelsen kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller regler eller afgørelser i medfør af loven, skal bringes i orden straks eller inden en frist.

Kommunikation
§ 18a

Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra myndigheder om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 18b

Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at myndighederne kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den pågældende myndighed som afsender.

Betaling
§ 19

Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at der for udførelse af godkendelse af dykkermateriel og for syn af dykkermateriel skal ydes Søfartsstyrelsen dækning for de med den pågældende opgave forbundne udgifter.

Fravigelser
§ 20

Erhvervs- og vækstministeren kan for særlige dykkeropgaver, herunder for redningsdykning, fastsætte regler, der helt eller delvis fraviger bestemmelserne i kapitel 2 om dykkerarbejde og erhvervsdykkerbevis. Der skal herved tages hensyn til dykkeropgavens art og de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved opgavens udførelse.

§ 21

Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder gøre undtagelser fra bestemmelserne i § 3, stk. 1, og § 16, stk. 1.

Klageadgang
§ 22

Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om, at klager over Søfartsstyrelsens afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6 Straffebestemmelser m.v.
§ 23

Findes en dykker ved dom ansvarlig for skader på personer i forbindelse med udførelse af dykkerarbejde, kan den pågældende under skærpende omstændigheder fradømmes sit dykkerbevis erhvervet efter denne lov for en bestemt periode, der ikke kan overstige 5 år, eller for bestandig. Fradømmelse af dykkerbeviset kan også ske i tilfælde af gentagne forsømmelser eller overtrædelser af denne lovs bestemmelser eller de i medfør af loven udstedte forskrifter. Anklagemyndigheden indsender i så tilfælde den pågældendes dykkerbevis og udskrift af dommen til Søfartsstyrelsen. Er dykkerbeviset frakendt nogen for længere tid end 3 år, kan spørgsmålet om generhvervelse af retten inden frakendelsens udløb indbringes for domstolene. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når der er forløbet 3 år af frakendelsestiden. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger.

§ 24

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år den, der

Stk. 2 Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Stk. 3 Ved straffens udmåling efter stk. 1 og 2 skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at

  • 1) der ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor

  • 2) der tidligere er afgivet påbud efter § 18 for samme eller tilsvarende forhold, eller

  • 3) der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 4 Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 3, nr. 1.

Stk. 5 Er der ved en overtrædelse opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, konfiskeres denne efter reglerne i straffelovens 9. kapitel. Kan der ikke ske konfiskation, skal der tages særskilt hensyn hertil ved udmåling af en bøde, herunder en eventuel tillægsbøde.

Stk. 6 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år. Det kan endvidere bestemmes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år under tilsvarende omstændigheder som anført under stk. 2.

Stk. 7 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7 Ikrafttræden m.v.
§ 25

Loven træder i kraft den 1. juli 1995.

Stk. 2 Samtidig ophæves dykkerloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 29. september 1988.

Stk. 3 Regler fastsat i medfør af den i stk. 2 nævnte lov forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af denne lov.

Stk. 4 Overtrædelser af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 5 Erhvervsdykkerbeviser og andre dykkerbeviser udstedt efter den i stk. 2 nævnte lov bevarer deres gyldighed i overensstemmelse med det i beviset anførte.

Stk. 6 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om fortsat anvendelse af dykkermateriel, som opfylder de hidtil gældende krav.

§ 26

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.