Solarieloven

Denne konsoliderede version af solarieloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om solarier

Lov nr. 718 af 25. juni 2014

§ 1

Loven gælder for offentligt tilgængelige solarier, som stilles til rådighed for kosmetisk brug til ikkelægelige formål.

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1) Solarium: Et anlæg bestående af en opsætning af en eller flere uv-lyskilder med henblik på kosmetisk bestråling af personer.

 • 2) Solcenter: En lokalitet, hvor der stilles et eller flere solarier til rådighed for offentligheden.

 • 3) Bemandet solcenter: Et solcenter, hvor der fysisk er en eller flere ansatte til stede på lokaliteten.

 • 4) Utilsigtet bestråling: Bestråling, der overstiger den bestråling, der påføres personer ved korrekt opsætning, vedligeholdelse og brug af solarier.

 • 5) Uv-type 1: Solarium, der medfører, at de biologiske virkninger er forårsaget af stråling med bølgelængder længere end 320 nm og karakteriseret ved en relativt høj intensitet i intervallet 320 nm til 400 nm.

 • 6) Uv-type 2: Solarium, der medfører, at de biologiske virkninger er forårsaget af stråling med bølgelængder både kortere og længere end 320 nm og karakteriseret ved en relativt høj intensitet i intervallet 320 nm til 400 nm.

 • 7) Uv-type 3: Solarium, der medfører, at de biologiske virkninger er forårsaget af stråling med bølgelængder både kortere og længere end 320 nm og karakteriseret ved en begrænset intensitet i hele uv-båndet.

 • 8) Uv-type 4: Solarium, der medfører, at de biologiske virkninger hovedsagelig er forårsaget af stråling med bølgelængder kortere end 320 nm.

§ 3

En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, må kun anvende solarier af uv-type 1, uv-type 2 eller uv-type 3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Solarier af uv-type 1 og uv-type 2 må kun anvendes i bemandede solcentre.

Stk. 3 Solarier af uv-type 4 må ikke anvendes.

Stk. 4 Ministeren for sundhed og forebyggelse kan efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren undtage et solarium fra de i § 3, stk. 1-3, § 5, stk. 1, nr. 1-4, og § 5, stk. 2, nævnte krav til apparaturet, når solariet på anden måde sikrer en forbedret beskyttelse af solariebrugerne.

Bemærk, at ministeren bestemmer, hvornår denne bestemmelse træder i kraft, hvilket ikke ses at være sket endnu.
§ 4

En eller flere ansatte i bemandede solcentre skal have gennemgået uddannelse og træning.

Stk. 2 Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om krav til uddannelse og træning af ansatte i bemandede solcentre, der anvender solarier af uv-type 1 og uv-type 2, og til ansattes rådgivning af brugeren af solariet.

§ 5

En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, skal sikre, at solariet opfylder følgende krav:

 • 1) Den effektive udstråling må ikke overstige 0,3 W/m2 vægtet efter det spektrum for rødmepåvirkninger, der fremgår af tabellen i bilag 1.

 • 2) Solariet skal være mærket med uv-type. Solarier, der anvender lysrør, skal være mærket med et ækvivalenskodeområde, der angiver, hvilke typer lysrør der skal anvendes i det enkelte solarium. Solarier, der anvender andre uv-lyskilder end lysrør, skal være mærket med en typeangivelse af lyskilder, der anbefales anvendt.

 • 3) Solariet skal være udstyret med en timer eller timerfunktion, der skal kunne indstilles i overensstemmelse med fabrikantens doseringsplan eller tilsvarende anvisning. Solariet skal afbrydes automatisk, inden eksponeringstiden overstiger 110 pct. af den indstillede værdi, jf. dog stk. 4.

 • 4) Timerens eller timerfunktionens højeste indstilling skal medføre, at solariet afbrydes, senest når en samlet stråledosis på 800 J/m2 er opnået.

 • 5) Solariet skal være placeret og afskærmet, så ingen utilsigtet kan udsættes for solariets stråling.

Stk. 2 En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, skal sikre, at brugeren af solariet har adgang til beskyttelsesbriller, der yder tilstrækkelig beskyttelse af øjnene forfra og fra siden, samtidig med at beskyttelsesbrillerne tillader tilstrækkeligt lys at trænge igennem, så brugerne kan se igennem dem.

Stk. 3 Beskyttelsesbrillerne, jf. stk. 2, skal overholde følgende krav til filtreringsegenskaber:

 • 1) For uv-stråling ved bølgelængder længere end 250 nm og lig med eller kortere end 320 nm må den maksimale transmission ikke overstige 0,1 pct. af den effektive udstråling fra lyskilden.

 • 2) For uv-stråling ved bølgelængder længere end 320 nm og lig med eller kortere end 400 nm må den maksimale transmission ikke overstige 1 pct. af den effektive udstråling fra lyskilden.

 • 3) For uv-stråling ved bølgelængder længere end 400 nm og lig med eller kortere end 550 nm må den maksimale transmission ikke overstige 5 pct. af den effektive udstråling fra lyskilden.

Stk. 4 En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, skal sikre, at en let forståelig betjeningsvejledning er ophængt på eller ved solariet.

Stk. 5 En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, skal sikre, at synlig skiltning om generelle sundhedsråd til brugeren af solariet er ophængt på en fremtrædende plads i solcenteret. Sundhedsstyrelsen udarbejder til brug herfor obligatorisk oplysningsmateriale.

§ 6

Et solcenter skal registreres hos Sikkerhedsstyrelsen. Registreringspligten påhviler den indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed. Registrering sker ved indsendelse af oplysninger om navn, adresse og et eventuelt cvr-nummer på solcenteret og på den indehaver eller forpagter, der stiller solarier til rådighed i solcenteret. Sker der ændringer i forhold til de registrerede oplysninger, har den indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, pligt til at opdatere de registrerede oplysninger inden for rimelig tid.

Stk. 2 Et solarium må ikke stilles til rådighed i et solcenter, før solcenteret er registreret, jf. stk. 1.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen offentliggør en oversigt over de registrerede solcentre.

§ 7

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med overholdelsen af bestemmelserne i denne lov og regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan kræve alle oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af kontrolforpligtelserne efter stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen kan foretage målinger af solariers udstråling m.v. samt øvrige undersøgelser af solarier, der er nødvendige efter stk. 1.

Stk. 3 Afgørelser truffet af Sikkerhedsstyrelsen i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen kan bemyndige private virksomheder til at foretage kontrolmålinger efter stk. 2, 2. pkt., af solariers udstråling m.v.

Stk. 5 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om kontrolmåling af solarier. Bekendtgørelse om kontrolmåling af solarier i solcentre og om digital registrering

§ 8

Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Bekendtgørelse om kontrolmåling af solarier i solcentre og om digital registrering

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. Bekendtgørelse om kontrolmåling af solarier i solcentre og om digital registrering

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 9

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde overtrædelser af § 3, stk. 1-3, § 5, stk. 1, nr. 1, § 6, stk. 1, og § 10, stk. 4, 2. pkt.

Stk. 2 I forskrifter, der udfærdiges i medfør af § 4, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10

Loven træder i kraft den 1. august 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 4.

Stk. 3 For solcentre, hvor der drives solcentervirksomhed ved lovens ikrafttræden, finder § 6, stk. 2, først anvendelse pr. 1. november 2014.

Stk. 4 Forbuddet mod solarier af uv-type 4 i § 3, stk. 3, gælder ikke for solarier af uv-type 4, der stilles til rådighed for offentligheden i bemandede solcentre, og som blev anskaffet før lovens ikrafttræden. Indehaveren eller forpagteren, der stiller solariet til rådighed, har pligt til at informere brugeren af solariet om, at det ikke er tilrådeligt at bruge et solarie af uv-type 4 uden forinden at have rådført sig med en læge herom.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.