Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren § 56

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 772 af 15. juli 2008

§ 56

Afgørelser truffet af FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Klagen skal indgives gennem FødevareErhverv. Klagen skal være FødevareErhverv i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3 Afgørelser, jf. stk. 1, der er truffet af Innovationsudvalget eller beror på en indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd, kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.