14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Økologiloven § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af økologiloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 29. august 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Administrative bødeforlæg
Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og rede til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

•••

Stk. 2 Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

•••
profile photo
Profilside