14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 48 af 21. januar 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 3, §§ 13 - 15, § 15 a, stk. 1 og 2, § 15 b og § 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2020, fastsættes efter bemyndigelse, i henhold til § 11, nr. 1, 2, 5-9 og 20, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Denne bekendtgørelse vedrører følgende:

 • 1) Fødevarer af landbrugsoprindelse, der skal markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode (økologiske fødevarer).

 • 2) Økologiske dyr, der er leveret til transport til slagtning.

 • 3) Foder med animalsk indhold, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr (økologisk petfood), der skal markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode.

 • 4) Produktion af økologiske akvakulturdyr, herunder avlsmateriale, samt indsamling og dyrkning af økologisk tang.

 • 5) Produktion af alle økologiske flercellede havalger, fytoplankton og mikroalger, der produceres i forbindelse med produktion af økologiske akvakulturdyr, hvis produktionen skal anvendes som foder til økologiske akvakulturdyr.

 • 6) Foder i form af økologiske bi/restprodukter stammende fra en virksomheds egen fødevareproduktion, der markedsføres engros under henvisning til den økologiske produktionsmetode, forudsat at der ikke udføres nogen efterfølgende behandling af bi/restprodukterne.

 • 7) Foder, der markedsføres engros under henvisning til den økologiske produktionsmetode, bortset fra petfood, og er fra en fødevarevirksomhed, der samtidig er fodervirksomhed, og hvor markedsføring af fødevarer er virksomhedens primære formål. Dog ikke foder fra virksomheder, som importerer foder fra tredjelande eller som udfører andre foderaktiviteter end opbevaring og markedsføring.

 • 8) Foder uden animalsk indhold, der markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr (økologisk petfood), hvis virksomheden udfører en af de aktiviteter, som er omfattet af Fødevarestyrelsens økologikontrol, og aktiviteten er den eneste økologiaktivitet, omfattet af EU’s økologiforordning, virksomheden udøver ud over de i § 5, nr. 1-8 nævnte aktiviteter.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Detailvirksomhed: Håndtering og/eller forarbejdning af fødevarer og deres oplagring på det sted, hvor de sælges eller leveres til den endelige forbruger.

 • 2) Storkøkken: Storkøkken, som defineret i bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift.

 • 3) Foder: Foder, som defineret i artikel 3, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

 • 4) Petfood: Foder beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr.

 • 5) Leverandør: Den erhvervsdrivende, hvorfra partiet fysisk leveres.

 • 6) Modtager: Den erhvervsdrivende, som fysisk modtager partiet.

Kapitel 2

Petfood

§3 Bestemmelserne om forarbejdning og mærkning af økologiske fødevarer i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (herefter rådsforordningen) gælder tillige for økologisk petfood, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Økologisk petfood må alene indeholde de ingredienser af ikke-landbrugsoprindelse, som er anført i denne bekendtgørelses bilag 1, del A.

Stk. 3 Der må ved forarbejdning af økologisk petfood eller ingredienser heri, der er af landbrugsoprindelse, kun anvendes produkter, som er anført i denne bekendtgørelses bilag 1, del B.

§4 De krav, der er fastsat i denne bekendtgørelse vedrørende økologisk petfood, gælder ikke for produkter, der er lovligt markedsført som økologiske i et af de øvrige medlemslande i den Europæiske Union eller i et land i EØS.

Kapitel 3

Anmeldelse og kontrol

§5 Erhvervsdrivende skal med henblik på at blive omfattet af økologikontrol anmelde følgende aktiviteter til Fødevarestyrelsen:

 • 1) Tilberedning af økologiske fødevarer, jf. dog stk. 4, eller petfood.

 • 2) Markedsføring eller opbevaring af økologiske fødevarer eller petfood en gros.

 • 3) Import eller første modtagelse i EU af økologiske fødevarer eller petfood fra tredjelande.

 • 4) Produktion, import fra tredjelande, opbevaring eller markedsføring af økologiske akvakulturdyr eller akvakulturprodukter en gros.

 • 5) Produktion, dyrkning eller indsamling af økologisk tang.

 • 6) Produktion af øvrige økologiske flercellede havalger, fytoplankton og mikroalger, der produceres i forbindelse med produktion af økologiske akvakulturdyr, hvis produktionen skal anvendes som foder til økologiske akvakulturdyr.

 • 7) Opbevaring eller markedsføring af økologisk foder engros i form af økologiske bi/restprodukter stammende fra en virksomheds egen fødevareproduktion, forudsat at der ikke udføres nogen efterfølgende behandling af bi/restprodukterne.

 • 8) Opbevaring eller markedsføring af økologisk foder engros fra en fødevarevirksomhed, der samtidig er fodervirksomhed, og hvor markedsføring af fødevarer er virksomhedens primære formål. Dog skal der ikke ske anmeldelse, hvis det drejer sig om foder fra virksomheder, som importerer foder fra tredjelande eller som udfører andre foderaktiviteter, end opbevaring og markedsføring.

 • 9) Opbevaring eller markedsføring af økologisk foder med vegetabilsk indhold, der markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode, som er beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr, hvis virksomheden udfører en af de aktiviteter, som er omfattet af Fødevarestyrelsens økologikontrol, og aktiviteten er den eneste økologiaktivitet, omfattet af EU’s økologiforordning, virksomheden udøver ud over de i nr. 1-8 nævnte aktiviteter.

 • 10) Udførelse af en eller flere af aktiviteterne oplistet i nr. 1-9 som lønarbejde.

Stk. 2 Detailvirksomheder skal ikke anmelde simpel tilberedning når

 • 1) tilberedningen sker i kundens påsyn eller i umiddelbar nærhed af kunden,

 • 2) fødevarer og petfood efter tilberedningen stadig bærer den originale mærkning og derved tydeligt fremstår som økologiske, jf. dog stk. 3, eller

 • 3) der ikke ændres ved den fysiske form af de økologiske fødevarer eller petfood.

Stk. 3 Detailvirksomheder er undtaget fra at anmelde opbevaring eller markedsføring af økologiske færdigpakkede fødevarer en gros i henhold til stk. 1, nr. 2, hvis de kun opbevarer eller markedsfører økologiske fødevarer en gros i form af leverance af færdigpakkede økologiske fødevarer til virksomheders storkøkkendrift i Danmark i overensstemmelse med §§ 17- 19 i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (herefter autorisationsbekendtgørelsen). Der skal ses bort fra storkøkkendrift ved vurderingen i henhold til autorisationsbekendtgørelsen af, om virksomheden fortsat har karakter af detailvirksomhed. Det er en forudsætning, at de færdigpakkede fødevarer er individuelt mærkede med de i økologireglerne krævede oplysninger beregnet til den endelige forbruger.

Stk. 4 Storkøkkener, er undtaget fra kravet om anmeldelse i stk. 1, nr. 1, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Storkøkkener, der ønsker at anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske retter eller økologiske dele af retter, skal anmelde tilberedning af økologiske fødevarer, jf. stk. 1, nr. 1, når de pågældende retter eller dele af retter er frembragt af økologiske råvarer, der ikke udelukkende forefindes i køkkenet i økologisk form.

Stk. 6 De i stk. 5 nævnte storkøkkeners markedsføring af fødevarer skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i rådsforordningen og Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (herefter kommissionsforordningen), dog er de i stk. 5 nævnte storkøkkener ikke omfattet af kommissionsforordningens afsnit III, kapitel I.

Stk. 7 Virksomheder, som er registreret som detailvirksomhed i henhold til autorisationsbekendtgørelsen, er undtaget fra at anmelde markedsføring engros af færdigpakkede fødevarer i henhold til stk. 1, nr. 2, hvis

 • 1) markedsføringen sker med henblik på, at fødevarerne kan forarbejdes eller forhandles i virksomheder, der har til formål at begrænse madspild gennem anvendelse eller markedsføring af fødevarer, hvor »bedst før« datoen er tæt på udløb eller er overskredet, eller hvor fødevarernes beskaffenhed kræver en hurtig anvendelse,

 • 2) det over for køber/modtager oplyses udtrykkeligt, på en måde som efterfølgende kan dokumenteres over for Fødevarestyrelsen, at fødevarerne ikke overholder kravene om økologikontrol, hvorfor der skal ses bort fra angivelserne om, at fødevarerne er økologiske, og

 • 3) der ved salg eller anden overdragelse til den endelige forbruger ved tydelig skiltning i umiddelbar nærhed af fødevaren eller ved mærkning på fødevaren oplyses om, at fødevarerne ikke overholder kravene om økologikontrol, hvorfor der skal ses bort fra angivelserne om, at fødevarerne er økologiske.

Stk. 8 Følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. og derfor undtaget fra kravet i stk. 1:

 • 1) Pakkerier beliggende på økologiske bedrifter, der lejlighedsvis pakker økologisk frisk frugt og grønt fra andre bedrifter i EU.

 • 2) Ægpakkerier beliggende på økologiske bedrifter, der kun pakker egne økologiske æg.

 • 3) Udlægning af anmeldelsespligtige aktiviteter til tredjepart (lønarbejde), der sker fra en økologisk bedrift. Det er en forudsætning, at aktiviteterne vedrører bedriftens egne producerede økologiske produkter, at de pågældende produkter efterfølgende leveres til endelig forbruger eller bedriftens/ejerens butik, og at der ikke samtidig udføres andre aktiviteter, som skal anmeldes til Fødevarestyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse om økologiske fødevarer.

 • 4) Økologiske primærproducenters mærkning og videresalg af produkter som økologiske, når disse er fremkommet ved egen økologisk primærproduktion.

 • 5) Økologiske primærproducenters tilvirkning, detailpakning, mærkning og videresalg som økologisk af egen produceret økologisk honning.

 • 6) Sorterevirksomheder for økologiske læggekartofler, som avler og evt. også afsætter egne kartofler som fødevarer.

§6 Økologisk primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, jf. autorisationsbekendtgørelsens § 3, er omfattet af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v., og skal derfor ikke anmeldes til Fødevarestyrelsen i henhold til § 5, stk. 1. Økologisk primærproduktion skal dog i følgende tilfælde anmeldes til Fødevarestyrelsen:

§7 Erhvervsdrivende underlagt økologikontrol skal overholde bestemmelserne i denne bekendtgørelses bilag 2 om regnskabskrav, samt de artikler i kommissionsforordningen om kontrol, der henvender sig til erhvervsdrivende.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen kan bestemme, at handelsagenter og lignende, der formidler markedsføring af økologiske fødevarer, petfood, akvakulturdyr eller akvakulturprodukter, er omfattet af bilag 2, når dette er nødvendigt for at gennemføre en effektiv kontrol i henhold til denne bekendtgørelse.

§8 For erhvervsdrivende, der ønsker at blive underlagt økologikontrol udarbejdes en økologirapport af Fødevarestyrelsen. I økologirapporten fastsættes konkrete vilkår for de aktiviteter, der skal kontrolleres.

Stk. 2 Den erhvervsdrivende skal udarbejde en fuldstændig beskrivelse af enheden eller lokalerne samt aktiviteten. Beskrivelsen skal udformes efter Fødevarestyrelsens anvisning og optages i økologirapporten.

Stk. 3 Den erhvervsdrivende skal fastlægge og løbende opdatere alle de konkrete foranstaltninger, herunder egenkontrolprocedurer, der skal træffes i forbindelse med enheden, lokalerne eller aktiviteten for at sikre, at denne bekendtgørelse og rådsforordningen overholdes. Beskrivelsen af foranstaltningerne skal udformes efter Fødevarestyrelsens anvisning og optages i økologirapporten. Detailbeskrivelser, som ikke er væsentlige for beskrivelsen af de grundlæggende kontrolforanstaltninger og -procedurer, kan udelades i økologirapporten, hvis de til enhver tid er tilgængelige hos den erhvervsdrivende.

Stk. 4 Beskrivelserne i stk. 2 og 3 skal af den erhvervsdrivende suppleres med erklæringen i kommissionsforordningen, artikel 63, stk. 2.

Stk. 5 Det påhviler den erhvervsdrivende at føre optegnelser til dokumentation af gennemførelse og overholdelse af økologirapportens vilkår samt virksomhedens foranstaltninger og egenkontrolprocedurer, jf. stk. 3 og § 10. Dokumentationen skal til enhver tid være tilgængelig for Fødevarestyrelsen og skal opbevares i minimum 5 år.

Stk. 6 De aktiviteter, der skal underlægges økologikontrol, kan ikke påbegyndes, før endelig økologirapport er udstedt af Fødevarestyrelsen til den erhvervsdrivende.

Stk. 7 Fødevarestyrelsen kan ændre økologirapporten, såfremt der opstår et kontrolmæssigt behov herfor.

§9 Natriumnitrit (E250) og Kaliumnitrat (E252) må kun anvendes ved forarbejdning af økologisk fremstillede kødprodukter efter en forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 kan meddeles på betingelse af, at det overfor Fødevarestyrelsen er godtgjort, at der ikke findes et teknologisk alternativ, der giver den samme sundhedsgaranti eller gør det muligt at bevare produktets specifikke kendetegn.

Kapitel 4

Ændringer eller ophør af aktiviteter

§10 Ved ændringer af de forhold og aktiviteter, der er beskrevet i økologirapporten, skal Fødevarestyrelsen underrettes herom mindst 4 uger inden ændringerne foretages. Den erhvervsdrivende skal samtidig med underrettelsen til Fødevarestyrelsen fremsende reviderede beskrivelser, jf. § 8, stk. 2 og 3, til Fødevarestyrelsen med angivelse af, hvilke tidligere beskrivelser de erstatter.

Stk. 2 Virksomheden kan tage de i stk. 1 nævnte ændringer i anvendelse 4 uger efter, at Fødevarestyrelsen har kvitteret for modtagelse af underretningen, jf. stk. 1, med mindre Fødevarestyrelsen forinden har anmodet om yderligere information eller dokumentation. Fødevarestyrelsen vil ved førstkommende kontrolbesøg hos virksomheden kontrollere, om de i stk. 1 nævnte beskrivelser sikrer, at økologireglerne overholdes, og at der kan føres en effektiv kontrol hermed.

Stk. 3 De reviderede beskrivelser, jf. stk. 1, vil blive betragtet som en del af økologirapporten, når betingelserne i stk. 2 for at tage ændringerne i anvendelse er opfyldt.

Stk. 4 Såfremt aktiviteterne ikke er udført i et år, kan økologirapporten tilbagekaldes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 5 Ved ophør af aktiviteterne skal den erhvervsdrivende straks meddele det til Fødevarestyrelsen. Økologirapporten er herefter bortfaldet.

Kapitel 5

Anvendelse af digital formular

§11 Virksomheder skal anvende den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. på virk.dk eller den tilsvarende formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside i følgende tilfælde, jf. dog § 12:

 • 1) Anmeldelse af aktiviteter, jf. § 5, stk. 1.

 • 2) Indmelding af ændringer af de forhold og aktiviteter, der er beskrevet i økologirapporten, jf. § 10, stk. 1.

§12 Virksomheder, der af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post i henhold til bekendtgørelse nr. 985 af 7. august 2013 om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, er fritaget for at anvende den i § 11, nævnte digitale formular. Tilsvarende gælder for fysiske personer, der kommunikerer med Fødevarestyrelsen om deres erhvervsaktiviteter, og som af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Digital Post efter § 3 i bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Dokumentation for fritagelse for tilslutning til Digital Post skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Virksomheder, der ikke er omfattet af krav om CVR-nummer og derfor ikke er omfattet af krav om tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. § 3, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016 om Digital Post fra offentlige afsendere, og som er forpligtet til at anvende den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v., jf. § 11, fritages for anvendelse af formularen, hvis virksomheden er beliggende på en adresse, hvor det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår, og indsender en underskrevet erklæring til Fødevarestyrelsen herom. Fritagelsen gælder i et år fra datoen for underskrift af erklæringen.

Stk. 3 Virksomheder og fysiske personer, der er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. stk. 1, eller virksomheder uden CVR-nummer, der opfylder betingelserne for fritagelse, jf. stk. 2, skal i de tilfælde, der er oplistet i § 11, kontakte Fødevarestyrelsen ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller via brevpost. Virksomheder og fysiske personer skal give de oplysninger som Fødevarestyrelsen anmoder om til brug for behandlingen af henholdsvis anmeldelsen af en aktivitet og indmeldelsen om ændringer af aktiviteter, som er beskrevet i økologirapporten.

§13 Virksomheder skal indgive den i § 11, nævnte formular digitalt til Fødevarestyrelsen. Virksomheden skal i formularen angive sin e-mailadresse til brug for Fødevarestyrelsens afsendelse af kvittering for og svar på modtagelse af formularen.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen kan i kvittering, udstedt udelukkende på grundlag af elektronisk databehandling, for og svar på modtagelse af formularen angive Miljø- og Fødevareministeriet som afsender.

Kapitel 6

Omlægning til økologisk animalsk akvakulturproduktion

§14 Ved omlægning af et anlæg til økologisk animalsk akvakulturproduktion kan tidligere perioder, hvor det kan dokumenteres, at det pågældende anlæg ikke er blevet behandlet eller eksponeret for produkter, der ikke er godkendt til økologisk produktion, anerkendes som en del af omlægningsperioden.

Kapitel 7

Økologisk og ikke-økologisk akvakulturproduktion

§15 Hvis et økologisk dambrug anvender vand, der har været anvendt i konventionelle dambrug, er det en forudsætning, at der er en opstrøms afstand til det konventionelle dambrug på mindst 500 meter.

Stk. 2 Netbure i økologiske havbrug skal ligge mindst 500 meter fra konventionelle havbrug.

Stk. 3 Vandindtag til indpumpningsanlæg skal ske i en afstand af mindst 500 meter fra vandudledning fra konventionelle akvakulturbrug.

Stk. 4 Økologiske akvakulturbrug med opdræt af skaldyr skal ligge mindst 150 meter fra konventionelle akvakulturbrug med opdræt af skaldyr. Økologiske akvakulturbrug med opdræt af skaldyr skal derudover ligge mindst 500 meter fra konventionelle havbrug med opdræt af andre akvakulturdyr end skaldyr.

Stk. 5 Fødevarestyrelsen kan fravige kravene i stk. 1-4, såfremt styrelsen forelægges dokumentation for, at kravene til den økologiske produktionsmetode overholdes.

§16 Ansøgning om tilladelse til på klækkerier og yngelopdrætsanlæg at opdrætte både økologisk og ikke-økologisk yngel i samme brug skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Tilladelsen efter stk. 1 forudsætter, at der kan dokumenteres en klar fysisk adskillelse mellem økologiske og ikke-økologiske enheder og separat vanddistribution. Den separate vanddistribution skal være en adskilt tilførsel af vand fra individuelle vandløb, brønde, boringer eller kildevæld, der er efterfulgt af separat afledning af vand, således at vandkvaliteten kan følges og overvåges fra indtag til udledning uden sammenblanding med vand fra brugets ikke økologiske del.

§17 Ansøgning om tilladelse til på en produktionsenhed med videreopdræt at opdrætte både økologiske og ikke-økologiske akvakulturdyr på samme brug skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 forudsætter, at det kan dokumenteres, at økologisk og ikke-økologisk produktion foregår tilstrækkeligt adskilt. Ved adskillelsen skal der tages hensyn til de naturlige omgivelser, og den skal være baseret på separate vandtilførselssystemer, separationsafstande, den økologiske akvakulturenheds placering i tidevandsstrømningen og placering opstrøms/nedstrøms i forhold til andre produktionsenheder. Desuden kræves det, at produktionen af akvakulturdyrene ikke foregår i sammenfaldende produktionsfaser, og at håndteringsperioderne ikke er sammenfaldende.

Kapitel 8

Bekæmpelse af skadevoldende vildt i økologisk animalsk akvakulturproduktion

§18 Skadevoldende vildt skal i videst mulig udstrækning forhindres i at kunne forvolde skade på anlæggets bestand af akvakulturdyr.

Stk. 2 Skadevoldende vildt må udelukkende afværges ved anvendelse af mekaniske, akustiske eller elektriske afværgemidler, med mindre Fødevarestyrelsen i samråd med en af Skov- og Naturstyrelsens vildtforvaltningskonsulenter skriftligt har fastsat andre kriterier.

Kapitel 9

Mærkning med kodenummer og økologikontrolmærke (Ø-mærket)

§19 Økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter skal mærkes med kodenummeret på den kontrolmyndighed, som den erhvervsdrivende, der udfører den sidste del af tilberedningsprocessen eller produktionen, er underlagt. Kodenummeret for Fødevarestyrelsen er DK-ØKO-100.

Stk. 2 For produkter, der ifølge rådsforordningen skal mærkes med EU´s økologilogo, skal kodenummeret angives på produktet i overensstemmelse med rådsforordningen.

Stk. 3 For øvrige produkter må mærkning med kontrolkodenummer kun suppleres med den forklarende tekst »økologikontrolmyndighed« og evt. navnet på kontrolmyndigheden. Såfremt navnet på kontrolmyndigheden anvendes, skal den forklarende tekst »økologikontrolmyndighed« fremgå.

§20 Erhvervsdrivende, der er underlagt Fødevarestyrelsens økologikontrol, kan på økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter mærke med økologikontrolmærket (Ø-mærket) i overensstemmelse med retningslinjerne fastsat i bilag 3.

Stk. 2 Ved anvendelse af økologikontrolmærket på petfood skal rådsforordningens artikel 23, stk. 4, litra a, samt § 3 i denne bekendtgørelse være opfyldt.

Stk. 3 Ved anvendelse af økologikontrolmærket på forarbejdede økologiske fødevarer skal rådsforordningens artikel 23, stk. 4, litra a, være opfyldt.

Stk. 4 »Ø-mærket« uden teksten »statskontrolleret økologisk« må ikke gengives på økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter, men kan anvendes ved markedsføringen af økologiske fødevarer, petfood samt akvakulturdyr og -produkter.

Kapitel 10

Import af økologiske fødevarer m.v.

§21 Forud for import af økologiske fødevarer, petfood samt akvakulturdyr og -produkter importeret i henhold til artikel 33 i rådsforordningen, skal Fødevarestyrelsen modtage forhåndsanmeldelse om sendingens ankomst til første modtager i Danmark. Forhåndsanmeldelse med kontrolattestens nummer skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest en hel arbejdsdag forud for sendingens ankomst til toldekspeditionsstedet. Forhåndsanmeldelsen skal fremsendes elektronisk.

Stk. 2 Senest samtidig med forhåndsanmeldelsen skal Fødevarestyrelsen informeres om tidspunktet for sendingens ankomst til første modtager i Danmark.

Stk. 3 Senest en hel arbejdsdag forud for import af økologiske fødevarer, petfood, akvakulturdyr og -produkter importeret i henhold til artikel 32 i rådsforordningen, skal Fødevarestyrelsen informeres om tidspunktet for sendingens ankomst til første modtager i Danmark samt modtage kopi af leverandørdokumentationen, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande (herefter importforordningen), bilag II.

§22 For økologiske fødevarer, petfood samt akvakulturdyr og -produkter importeret i henhold til artikel 33 i rådsforordningen skal den originale kontrolattest fremlægges for toldmyndighederne, før sendingen kan overgå til fri omsætning.

Stk. 2 Ved henføring under en suspensionsprocedure med henblik på tilberedning skal den originale kontrolattest fremlægges for toldmyndighederne. Efter afslutning af suspensionsproceduren skal kontrolattesten på ny fremlægges for toldmyndighederne, før sendingen kan overgå til fri omsætning.

Stk. 3 Ved henføring under en suspensionsprocedure med henblik på opsplitning skal den originale kontrolattest fremlægges for toldmyndighederne.

Stk. 4 Ved fraførelse af delsendinger skal der for hver delsending fremlægges delkontrolattest for toldmyndighederne, der foretager verifikation og påtegning, før delsendingen kan overgå til fri omsætning. Importøren udfylder delkontrolattesten ved brug af procedurerne i TRACES NT.

Stk. 5 Forud for opsplitning i delsendinger fremsendes til Fødevarestyrelsen forhåndsanmeldelse med angivelse af delkontrolattestens nummer samt den tilgrundliggende kontrolattests løbenummer (rubrik 3) for hver delsending i overensstemmelse med proceduren i § 21.

Kapitel 11

Dokumentation vedrørende leverandøren af økologiske fødevarer m.v.

§23 Erhvervsdrivende underlagt økologikontrol skal, inden modtagelse af økologiske fødevarer, foder, petfood, akvakulturdyr og -produkter samt foder til brug på økologisk akvakulturbrug påbegyndes samt herefter mindst én gang hvert kalenderår, indhente den i rådsforordningens artikel 29 nævnte dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol.

Stk. 2 Bekræftelsen skal være udstedt af en kontrolinstans godkendt i henhold til rådsforordningen og kan være en kopi.

Stk. 3 Ved import fra tredjelande betragtes kontrolattesten som fyldestgørende dokumentation vedrørende leverandøren, jf. stk. 1.

Stk. 4 Dokumentationen i henhold til stk. 1-3 skal opbevares i minimum 5 år.

Kapitel 12

Kontrolmyndighedernes adgang til dokumentation

§24 Erhvervsdrivende, der ikke er underlagt økologikontrol, jf. §§ 5 og 6, men er underlagt kontrol efter den almindelige foder- og fødevarelovgivning, skal på forlangende af Fødevarestyrelsen udlevere dokumentation om køb og salg af økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter til og fra erhvervsdrivende underlagt økologikontrol.

Kapitel 13

Dispensation

§25 Fødevarestyrelsen kan, når forholdene taler derfor, meddele dispensation fra bestemmelserne i § 3, stk. 2 og 3, § 7, stk. 1 for så vidt angår bilag 2 om regnskabskrav m.v., samt § 8, stk. 5, 1. pkt. og stk. 6.

Kapitel 14

Straffebestemmelser

§26 Med bøde straffes den, der

Stk. 2 Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder rådsforordningens (Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007) artikel 6, artikel 8, artikel 14, artikel 23, stk. 1-4, artikel 24, stk. 1-2, artikel 25, stk. 1, artikel 28, stk. 1, artikel 29, stk. 2, artikel 32, stk. 1, og artikel 33, stk. 1,

 • 2) overtræder importforordningens (Kommissionens forordning nr. 1235/2008 af 8. december 2008) artikel 13, stk. 1, stk. 7, litra d, og stk. 9, og artikel 14, stk. 1-3, eller

 • 3) overtræder kommissionsforordningens (Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008) artikel 18, artikel 26-27, artikel 30-35, artikel 57, artikel 62, artikel 66, artikel 86, artikel 91, stk. 1 og 2 samt artikel 92, stk. 1.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 15

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§27 Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. februar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1404 af 3. december 2015 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. ophæves.

profile photo
Profilside