Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2168 af 23. november 2021

I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 13, § 14, § 15, § 15 a, stk. 1 og 2, § 15 b og § 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 152 af 29. januar 2021, som ændret ved lov nr. 2193 af 29. december 2020, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 11, nr. 1, 5, 6, 9 og 20, i bekendtgørelse nr. 1721 af 30. november 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse vedrører følgende:

 • 1) Fødevarer af landbrugsoprindelse, der skal markedsføres med henvisninger til den økologiske produktionsmetode (herefter benævnt økologiske fødevarer).

 • 2) Økologiske dyr, der er leveret til transport til slagtning i Danmark.

 • 3) Petfood med animalsk indhold, der skal markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode.

 • 4) Petfood uden animalsk indhold, der markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode, hvis virksomheden udfører en af de aktiviteter, som skal økologicertificeres af Fødevarestyrelsen, og aktiviteten er den eneste aktivitet, omfattet af økologicertificeringskrav i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (herefter økologiforordningen), som virksomheden udøver ud over de i § 5, nr. 1-9 nævnte aktiviteter. Det er en forudsætning, at foderet ikke importeres fra tredjelande eller anvendes til andre foderaktiviteter end opbevaring og markedsføring.

 • 5) Produktion af økologiske akvakulturdyr, herunder avlsmateriale, samt indsamling og dyrkning af økologisk tang.

 • 6) Produktion af alle økologiske flercellede havalger, fytoplankton og mikroalger, der produceres i forbindelse med produktion af økologiske akvakulturdyr, hvis produktionen skal anvendes som foder til økologiske akvakulturdyr.

 • 7) Foder i form af økologiske restprodukter stammende fra en virksomheds egen fødevareproduktion, der markedsføres engros under henvisning til den økologiske produktionsmetode, forudsat at der ikke udføres nogen efterfølgende behandling af restprodukterne.

 • 8) Foder, der markedsføres engros under henvisning til den økologiske produktionsmetode, bortset fra petfood, og er fra en fødevarevirksomhed, der samtidig er fodervirksomhed. Det er en forudsætning, at markedsføring af fødevarer er virksomhedens primære formål og at foderet ikke importeres fra tredjelande eller anvendes til andre foderaktiviteter end opbevaring og markedsføring.

 • 9) Fødevarekontaktmaterialer som er omfattet af bilag I i økologiforordningen. I denne bekendtgørelse gælder bestemmelserne om fødevarer tilsvarende for disse fødevarekontaktmaterialer.

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Detailvirksomhed: Markedsføring, håndtering og/eller forarbejdning af fødevarer og deres oplagring på det sted, hvor de sælges eller leveres til den endelige forbruger.

 • 2) Storkøkken: Storkøkken, som defineret i bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift.

 • 3) Foder: Foder, som defineret i artikel 3, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

 • 4) Petfood: Foder beregnet til hunde, katte og andre selskabsdyr.

 • 5) Leverandør: Den erhvervsdrivende, der er økologicertificeret på adressen, hvorfra partiet fysisk leveres.

 • 6) Modtager: Den erhvervsdrivende, som fysisk modtager partiet.

 • 7) Færdigpakket fødevare: Færdigpakket fødevare, som defineret i artikel 2, stk. 2, litra e, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004. Det forudsættes, at fødevareren er individuelt mærket med de i økologireglerne krævede oplysninger beregnet til den endelige forbruger.

Kapitel 2 Petfood
§ 3

Bestemmelserne om forarbejdning og mærkning af økologiske fødevarer i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (herefter rådsforordningen) gælder for økologisk petfood, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Økologisk petfood må alene indeholde de ingredienser af ikke-landbrugsoprindelse, som er anført i denne bekendtgørelses bilag 1, del A.

Stk. 3 Der må ved forarbejdning af økologisk petfood eller ingredienser heri, der er af landbrugsoprindelse, kun anvendes produkter, som er anført i denne bekendtgørelses bilag 1, del B.

§ 4

De krav, der er fastsat i denne bekendtgørelse vedrørende økologisk petfood, gælder ikke for produkter, der er lovligt markedsført som økologiske i et af de øvrige medlemslande i den Europæiske Union eller i et land i EØS.

Kapitel 3 Anmeldelse og kontrol
§ 5

Erhvervsdrivende skal med henblik på at blive økologicertificeret, jf. økologiforordningens artikel 35, stk. 1, anmelde følgende aktiviteter til Fødevarestyrelsen:

 • 1) Tilberedning af økologiske fødevarer, jf. dog stk. 6, eller petfood.

 • 2) Markedsføring eller opbevaring af økologiske fødevarer eller petfood, jf. dog stk. 3-5. Ved opbevaring skal der ses bort fra opbevaring, der sker efter, at varerne er pakket og afsendt til den endelige forbruger.

 • 3) Import eller første modtagelse i EU af økologiske fødevarer eller petfood fra tredjelande.

 • 4) Produktion af økologiske spirer.

 • 5) Produktion, import fra tredjelande, opbevaring eller markedsføring af økologiske akvakulturdyr eller akvakulturprodukter en gros.

 • 6) Produktion, dyrkning eller indsamling af økologisk tang.

 • 7) Produktion af øvrige økologiske flercellede havalger, fytoplankton og mikroalger, der produceres i forbindelse med produktion af økologiske akvakulturdyr, hvis produktionen skal anvendes som foder til økologiske akvakulturdyr.

 • 8) Opbevaring eller markedsføring af økologisk foder engros i form af økologiske restprodukter stammende fra en virksomheds egen fødevareproduktion, forudsat at der ikke udføres nogen efterfølgende behandling af restprodukterne.

 • 9) Opbevaring eller markedsføring af økologisk foder engros fra en fødevarevirksomhed, der samtidig er fodervirksomhed, og hvor markedsføring af fødevarer er virksomhedens primære formål. Dog skal der ikke ske anmeldelse af import af foder fra tredjelande, da denne aktivitet er omfattet af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

 • 10) Opbevaring eller markedsføring af petfood med vegetabilsk indhold, der markedsføres under henvisning til den økologiske produktionsmetode, hvis virksomheden udfører en af de aktiviteter, som skal økologicertificeres af Fødevarestyrelsen, og aktiviteten er den eneste aktivitet, omfattet af certificeringskrav i økologiforordningen, som virksomheden udøver ud over de i nr. 1-9 nævnte aktiviteter.

 • 11) Udlægning af en eller flere af aktiviteterne oplistet i nr. 1-10 til tredjepart (lønarbejde) eller udførelse af en eller flere af aktiviteterne oplistet i nr. 1-10 som lønarbejde.

Stk. 2 Detailvirksomheder skal ikke anmelde simpel tilberedning når

 • 1) tilberedningen sker i kundens påsyn eller i umiddelbar nærhed af kunden,

 • 2) fødevarer og petfood efter tilberedningen stadig bærer den originale mærkning og derved tydeligt fremstår som økologiske, jf. dog nr. 3, eller

 • 3) der ikke ændres ved den fysiske form af de økologiske fødevarer eller petfood.

Stk. 3 Detailvirksomheder er undtaget fra at anmelde markedsføring eller opbevaring af økologiske fødevarer eller petfood, hvis de sælger færdigpakkede økologiske produkter direkte til den endelige forbruger. Undtagelsen forudsætter, at der ikke udføres en af de øvrige aktiviteter under stk.1, og at detailvirksomheden er undtaget i henhold til stk. 4.

Stk. 4 Detailvirksomheder er undtaget fra at anmelde markedsføring eller opbevaring af økologiske fødevarer eller petfood, hvis salget af uindpakkede økologiske produkter ikke overstiger 5000 kg. pr. år eller ikke udgør en årlig omsætning på mere end 20.000 EUR. Undtagelsen forudsætter, at der ikke udføres en af de øvrige aktiviteter under stk. 1.

Stk. 5 Detailvirksomheder er undtaget fra at anmelde opbevaring eller markedsføring af økologiske færdigpakkede fødevarer en gros, hvis de kun opbevarer eller markedsfører økologiske fødevarer en gros i form af leverance af færdigpakkede økologiske fødevarer til virksomheders storkøkkendrift i Danmark. Det er en forudsætning, at detailvirksomheden, når der ses bort fra storkøkkendrift, fortsat opfylder betingelserne for registrering som detailvirksomhed i henhold til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (herefter autorisationsbekendtgørelsen).

Stk. 6 Storkøkkener, er undtaget fra kravet om anmeldelse i stk. 1, nr. 1, jf. dog stk. 7.

Stk. 7 Storkøkkener, der ønsker at anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske retter eller økologiske dele af retter, skal anmelde tilberedning af økologiske fødevarer, jf. stk. 1, nr. 1, når de pågældende retter eller dele af retter er frembragt af økologiske fødevarer, der ikke udelukkende forefindes i køkkenet i økologisk form.

Stk. 8 De i stk. 7 nævnte storkøkkeners markedsføring af fødevarer skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i økologiforordningen. Dog er er de i stk. 7 nævnte storkøkkener ikke omfattet af økologiforordningens bestemmelser om EU-økologilogo og kodenummer.

Stk. 9 Virksomheder, som er registreret som detailvirksomhed i henhold til autorisationsbekendtgørelsen, er undtaget fra at anmelde markedsføring engros af færdigpakkede fødevarer i henhold til stk. 1, nr. 2, hvis

 • 1) markedsføringen sker med henblik på, at fødevarerne kan forarbejdes eller forhandles i virksomheder, der har til formål at begrænse madspild gennem anvendelse eller markedsføring af fødevarer, hvor »bedst før« datoen er tæt på udløb eller er overskredet, eller hvor fødevarernes beskaffenhed kræver en hurtig anvendelse,

 • 2) det over for køber/modtager oplyses udtrykkeligt, på en måde som efterfølgende kan dokumenteres over for Fødevarestyrelsen, at fødevarerne ikke overholder kravene om økologikontrol, hvorfor der skal ses bort fra angivelserne om, at fødevarerne er økologiske, og

 • 3) der ved salg eller anden overdragelse til den endelige forbruger ved tydelig skiltning i umiddelbar nærhed af fødevaren eller ved mærkning på fødevaren oplyses om, at fødevarerne ikke overholder kravene om økologikontrol, hvorfor der skal ses bort fra angivelserne om, at fødevarerne er økologiske.

Stk. 10 Følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. og derfor undtaget fra kravet i stk. 1:

 • 1) Pakkerier beliggende på økologiske bedrifter, der lejlighedsvis pakker økologisk frisk frugt og grønt fra andre bedrifter i EU.

 • 2) Ægpakkerier beliggende på økologiske bedrifter, der kun pakker egne økologiske æg.

 • 3) Udlægning af anmeldelsespligtige aktiviteter til tredjepart (lønarbejde), der sker fra en økologisk bedrift. Det er en forudsætning, at aktiviteterne vedrører bedriftens egne producerede økologiske produkter, at de pågældende produkter efterfølgende leveres til endelig forbruger eller bedriftens/ejerens butik, og at der ikke samtidig udføres andre aktiviteter, som skal anmeldes til Fødevarestyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse om økologiske fødevarer.

 • 4) Økologiske primærproducenters mærkning og videresalg af produkter som økologiske, når disse er fremkommet ved egen økologisk primærproduktion.

 • 5) Økologiske primærproducenters tilvirkning, detailpakning, mærkning og videresalg som økologisk af egen produceret økologisk honning.

 • 6) Sorterevirksomheder for økologiske læggekartofler, som avler og evt. også afsætter egne kartofler som fødevarer.

§ 6

Erhvervsdrivende underlagt økologikontrol skal, udover økologiforordningens bestemmelser om kontrol, der henvender sig til erhvervsdrivende, overholde bestemmelserne i denne bekendtgørelses bilag 2 om regnskabskrav.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen kan bestemme, at handelsagenter og lignende, der formidler markedsføring af økologiske fødevarer, petfood, akvakulturdyr eller akvakulturprodukter, er omfattet af bilag 2, når dette er nødvendigt for at gennemføre en effektiv kontrol i henhold til denne bekendtgørelse.

§ 7

For erhvervsdrivende, der anmelder aktiviteter med henblik på økologicertificering, jf. § 5, udarbejdes en økologirapport, som udstedes af Fødevarestyrelsen. I økologirapporten fastsættes konkrete vilkår for de aktiviteter, der skal certificeres.

Stk. 2 Den erhvervsdrivende skal udarbejde en fuldstændig beskrivelse af enheden eller lokalerne samt aktiviteten. Beskrivelsen skal udformes efter Fødevarestyrelsens anvisning og optages i økologirapporten.

Stk. 3 Den erhvervsdrivende skal fastlægge og løbende opdatere alle de konkrete foranstaltninger, herunder egenkontrolprocedurer, der skal træffes i forbindelse med enheden, lokalerne eller aktiviteten for at sikre, at denne bekendtgørelse og økologiforordningen overholdes. Beskrivelsen af foranstaltningerne skal udformes efter Fødevarestyrelsens anvisning og optages i økologirapporten. Detailbeskrivelser, som ikke er væsentlige for beskrivelsen af de grundlæggende kontrolforanstaltninger og -procedurer, kan udelades i økologirapporten, hvis de til enhver tid er tilgængelige hos den erhvervsdrivende sammen med økologirapporten.

Stk. 4 Beskrivelserne i stk. 2 og 3 skal af den erhvervsdrivende suppleres med erklæringen i økologiforordningen, artikel 39, stk. 1, litra d, nr. iii.

Stk. 5 Det påhviler den erhvervsdrivende at føre optegnelser til dokumentation af gennemførelse og overholdelse af økologirapportens vilkår samt virksomhedens foranstaltninger og egenkontrolprocedurer, jf. stk. 3 og § 10. Dokumentationen skal til enhver tid være tilgængelig for Fødevarestyrelsen og skal opbevares i minimum 5 år.

Stk. 6 De aktiviteter, der skal certificeres, kan først påbegyndes, når endelig økologirapport er meddelt af Fødevarestyrelsen til den erhvervsdrivende.

Stk. 7 Fødevarestyrelsen kan ændre økologirapporten, såfremt der opstår et kontrolmæssigt behov herfor.

Kapitel 4 Tilladelse til anvendelse af natriumnitrit, kaliumnitrat samt ikke-økologiske landbrugsingredienser
§ 8

Natriumnitrit (E250) og Kaliumnitrat (E252) må kun anvendes ved forarbejdning af økologisk fremstillede kødprodukter efter en forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 kan meddeles på betingelse af, at det overfor Fødevarestyrelsen er godtgjort, at der ikke findes et teknologisk alternativ, der giver den samme sundhedsgaranti eller gør det muligt at bevare produktets specifikke kendetegn.

§ 9

Tilladelse til anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser i forarbejdede økologiske fødevarer i henhold til økologiforordningens artikel 25 kan meddeles af Fødevarestyrelsen efter ansøgning herom, hvis betingelserne i økologiforordningen kan dokumenteres opfyldt af ansøgeren.

Kapitel 5 Ændringer eller ophør af aktiviteter
§ 10

Ved ændringer af de forhold og aktiviteter, der er beskrevet i økologirapporten, skal Fødevarestyrelsen underrettes herom mindst 4 uger inden ændringerne foretages. Den erhvervsdrivende skal samtidig med underretningen til Fødevarestyrelsen fremsende reviderede beskrivelser, jf. § 7, stk. 2 og 3, til Fødevarestyrelsen med angivelse af, hvilke tidligere beskrivelser de erstatter.

Stk. 2 Virksomheden kan tage de i stk. 1 nævnte ændringer i anvendelse, når Fødevarestyrelsen har godkendt de reviderede beskrivelser og meddelt, at de kan betragtes som en del af økologirapporten.

Stk. 3 Ved ophør af aktiviteterne skal den erhvervsdrivende straks meddele det til Fødevarestyrelsen. Økologicertificeringen er herefter bortfaldet.

Stk. 4 Ved midlertidigt ophør, hvor aktiviteterne påtænkes gennemført inden for et år, kan meddelelsen, jf. stk. 3, undlades.

Kapitel 6 Anvendelse af digital formular
§ 11

Virksomheder skal anvende den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. på virk.dk eller den tilsvarende formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside i følgende tilfælde, jf. dog § 12:

 • 1) Anmeldelse af aktiviteter, jf. § 5, stk. 1.

 • 2) Indmelding af ændringer af de forhold og aktiviteter, der er beskrevet i økologirapporten, jf. § 10, stk. 1.

§ 12

Virksomheder, der af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post i henhold til bekendtgørelse nr. 985 af 7. august 2013 om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, er fritaget for at anvende den i § 11, nævnte digitale formular. Tilsvarende gælder for fysiske personer, der kommunikerer med Fødevarestyrelsen om deres erhvervsaktiviteter, og som af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Digital Post efter § 7 i bekendtgørelse nr. 2017 af 29. oktober 2021 om forvaltning af Digital Post fra offentlige afsendere. Dokumentation for fritagelse for tilslutning til Digital Post skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Virksomheder, der ikke er omfattet af krav om CVR-nummer og derfor ikke er omfattet af krav om tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. § 3, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 686 af 15. april 2021 om Digital Post fra offentlige afsendere, og som er forpligtet til at anvende den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v., jf. § 11, fritages for anvendelse af formularen, hvis virksomheden er beliggende på en adresse, hvor det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår, og indsender en underskrevet erklæring til Fødevarestyrelsen herom. Fritagelsen gælder i et år fra datoen for underskrift af erklæringen.

Stk. 3 Virksomheder og fysiske personer, der er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. stk. 1, eller virksomheder uden CVR-nummer, der opfylder betingelserne for fritagelse, jf. stk. 2, skal i de tilfælde, der er oplistet i § 11, kontakte Fødevarestyrelsen ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller via brevpost. Virksomheder og fysiske personer skal give de oplysninger som Fødevarestyrelsen anmoder om til brug for behandlingen af henholdsvis anmeldelsen af en aktivitet og indmeldelsen om ændringer af aktiviteter, som er beskrevet i økologirapporten.

§ 13

Virksomheder skal indgive den i § 11, nævnte formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside digitalt til Fødevarestyrelsen. Virksomheden skal i formularen angive sin e-mailadresse til brug for Fødevarestyrelsens afsendelse af kvittering for og svar på modtagelse af formularen.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen kan i kvittering, jf. stk. 1, angive Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som afsender.

Kapitel 7 Økologisk og ikke-økologisk akvakulturproduktion
§ 14

Hvis et økologisk dambrug anvender vand, der har været anvendt i konventionelle dambrug, er det en forudsætning, at der er en opstrøms afstand til det konventionelle dambrug på mindst 500 meter.

Stk. 2 Netbure i økologiske havbrug skal ligge mindst 500 meter fra konventionelle havbrug.

Stk. 3 Vandindtag til indpumpningsanlæg skal ske i en afstand af mindst 500 meter fra vandudledning fra konventionelle akvakulturbrug.

Stk. 4 Økologiske akvakulturbrug med opdræt af skaldyr skal ligge mindst 150 meter fra konventionelle akvakulturbrug med opdræt af skaldyr og kulturbanker med skaldyr. Økologiske akvakulturbrug med opdræt af skaldyr skal derudover ligge mindst 500 meter fra konventionelle havbrug med opdræt af andre akvakulturdyr end skaldyr.

Stk. 5 Fødevarestyrelsen kan fravige kravene i stk. 1-4, såfremt styrelsen forelægges dokumentation for, at kravene til den økologiske produktionsmetode overholdes.

§ 15

Ansøgning om tilladelse til på klækkerier og yngelopdrætsanlæg at opdrætte både økologisk og ikke-økologisk yngel i samme brug skal indsendes til Fødevarestyrelsen ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Virksomheder som er fritaget for eller ikke er omfattet af krav om tilslutning til Offentlig Digital Post, som angivet i § 12, stk. 1 og 2, kan dog indsende ansøgningen via brevpost.

Stk. 2 Tilladelsen efter stk. 1 forudsætter, at der kan dokumenteres en klar fysisk adskillelse mellem økologiske og ikke-økologiske enheder og separat vanddistribution. Den separate vanddistribution skal være en adskilt tilførsel af vand fra individuelle vandløb, brønde, boringer eller kildevæld, der er efterfulgt af separat afledning af vand, således at vandkvaliteten kan følges og overvåges fra indtag til udledning uden sammenblanding med vand fra brugets ikke økologiske del.

§ 16

Ansøgning om tilladelse til på en produktionsenhed med videreopdræt at opdrætte både økologiske og ikke-økologiske akvakulturdyr på samme brug skal indsendes til Fødevarestyrelsen ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Virksomheder som er fritaget for eller ikke er omfattet af krav om tilslutning til Offentlig Digital Post, som angivet i § 12, stk. 1 og 2, kan dog indsende ansøgningen via brevpost.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 forudsætter, at det kan dokumenteres, at økologisk og ikke-økologisk produktion foregår tilstrækkeligt adskilt. Ved adskillelsen skal der tages hensyn til de naturlige omgivelser, og den skal være baseret på separate vandtilførselssystemer, separationsafstande, den økologiske akvakulturenheds placering i tidevandsstrømningen og placering opstrøms/nedstrøms i forhold til andre produktionsenheder. Desuden kræves det, at produktionen af akvakulturdyrene af samme art ikke foregår i sammenfaldende produktionsfaser, og at håndteringsperioderne ikke er sammenfaldende.

Kapitel 8 Brug af indfangede vilde eller ikke-økologiske akvakulturdyr og ikke-økologisk yngel i økologisk akvakulturproduktion
§ 17

Ansøgning om tilladelse til på en økologisk produktionsenhed at indføre indfangede vilde eller ikke-økologiske akvakulturdyr til avlsformål med henblik på at forbedre arvemassens egnethed, når økologisk avl ikke er tilgængelig eller ny generisk arvemasse skal tilføres, skal indsendes til Fødevarestyrelsen ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Virksomheder som er fritaget for eller ikke er omfattet af krav om tilslutning til Offentlig Digital Post som angivet i § 12, stk. 1 og 2, kan dog indsende ansøgningen via brevpost.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1, kan kun gives under forudsætning af, at betingelserne i økologiforordningens bilag II, del III, punkt 3.1.2.1., litra d, er opfyldt. Når der gives tilladelse, skal de pågældende akvakulturdyr holdes under økologisk forvaltning i mindst tre måneder, før de må anvendes til avl.

§ 18

Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning give tilladelse til, at der, med henblik på videreopdræt, i økologiske produktionsenheder indføres højst 50 % ikke-økologisk yngel af arter, som ikke blev opdrættet som økologiske i den Europæiske Union senest den 1. januar 2022.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1, kan højst gives for en periode på to år og kan ikke fornys. Tilladelse er betinget af, at økologireglerne følges for mindst de sidste to tredjedele af produktionscyklussen for den pågældende yngel.

Kapitel 9 Offentlig information om tilgængelig økologisk akvakulturyngel
§ 19

Erhvervsdrivende, der på Fødevarestyrelsens hjemmeside ønsker at offentliggøre oplysninger om, at økologisk akvakulturyngel fra deres bedrift er tilgængelig på markedet, har mulighed for at indgive de relevante oplysninger til Fødevarestyrelsen, hvorefter oplysningerne gøres tilgængelige på hjemmesiden.

Stk. 2 Den erhvervsdrivende skal ajourføre de indgivne oplysninger, jf. stk. 1, regelmæssigt, herunder give Fødevarestyrelsen meddelelse om at fjerne oplysningerne fra hjemmesiden, når akvakulturynglen ikke længere er til rådighed.

Kapitel 10 Bekæmpelse af skadevoldende vildt i økologisk animalsk akvakulturproduktion
§ 20

Skadevoldende vildt skal i videst mulig udstrækning forhindres i at kunne forvolde skade på anlæggets bestand af akvakulturdyr.

Stk. 2 Skadevoldende vildt må udelukkende afværges ved anvendelse af mekaniske, akustiske eller elektriske afværgemidler, med mindre Fødevarestyrelsen i samråd med en af Skov- og Naturstyrelsens vildtforvaltningskonsulenter skriftligt har fastsat andre kriterier.

Kapitel 11 Mærkning med kodenummer og økologikontrolmærke (Ø-mærket)
§ 21

Økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter skal mærkes med kodenummeret på den kontrolmyndighed, som den erhvervsdrivende, der udfører den sidste del af tilberedningsprocessen eller produktionen, er underlagt. Kodenummeret for Fødevarestyrelsen er DK-ØKO-100.

Stk. 2 For produkter, der ifølge økologiforordningen skal mærkes med EU´s økologilogo, skal kodenummeret angives på produktet i overensstemmelse med økologiforordningen.

Stk. 3 For øvrige produkter må mærkning med kontrolkodenummer kun suppleres med den forklarende tekst »økologikontrolmyndighed« og evt. navnet på kontrolmyndigheden. Såfremt navnet på kontrolmyndigheden anvendes, skal den forklarende tekst »økologikontrolmyndighed« fremgå.

§ 22

Erhvervsdrivende, der er underlagt Fødevarestyrelsens økologikontrol, kan på økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter mærke med økologikontrolmærket (Ø-mærket) i overensstemmelse med retningslinjerne fastsat i bilag 3.

Stk. 2 Ved anvendelse af økologikontrolmærket på petfood skal rådsforordningens artikel 23, stk. 4, litra a, samt § 3 i denne bekendtgørelse være opfyldt.

Stk. 3 Ved anvendelse af økologikontrolmærket på forarbejdede økologiske fødevarer skal økologiforordningens artikel 30, stk. 5, litra a, være opfyldt.

Stk. 4 »Ø-mærket« uden teksten »statskontrolleret økologisk« må ikke gengives på økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter, men kan anvendes ved markedsføringen af økologiske fødevarer, petfood samt akvakulturdyr og -produkter.

Kapitel 12 Import og eksport af økologiske fødevarer m.v.
§ 23

Forud for import af økologiske fødevarer, petfood samt akvakulturdyr og -produkter importeret i henhold til artikel 45 i økologiforordningen, skal Fødevarestyrelsen modtage forhåndsanmeldelse om sendingens ankomst til første modtager i Danmark. Forhåndsanmeldelse med kontrolattestens nummer skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest en hel arbejdsdag forud for sendingens ankomst til toldekspeditionsstedet. Forhåndsanmeldelsen skal fremsendes elektronisk.

Stk. 2 Senest samtidig med forhåndsanmeldelsen skal Fødevarestyrelsen informeres om tidspunktet for sendingens ankomst til første modtager i Danmark.

§ 24

For økologiske fødevarer, petfood samt akvakulturdyr og -produkter importeret i henhold til artikel 45 i økologiforordningen skal den originale kontrolattest fremlægges for toldmyndighederne, før sendingen kan overgå til fri omsætning, jf. dog stk. 6.

Stk. 2 Ved henføring under en suspensionsprocedure med henblik på tilberedning skal den originale kontrolattest fremlægges for toldmyndighederne. Efter afslutning af suspensionsproceduren skal kontrolattesten på ny fremlægges for toldmyndighederne, før sendingen kan overgå til fri omsætning, jf. dog stk. 6.

Stk. 3 Ved henføring under en suspensionsprocedure med henblik på opsplitning skal den originale kontrolattest fremlægges for toldmyndighederne, jf. dog stk. 6.

Stk. 4 Ved fraførelse af delsendinger skal der for hver delsending fremlægges delkontrolattest for toldmyndighederne, der foretager verifikation og påtegning, før delsendingen kan overgå til fri omsætning, jf. dog stk. 6. Importøren udfylder delkontrolattesten ved brug af procedurerne i TRACES NT.

Stk. 5 Forud for opsplitning i delsendinger fremsendes til Fødevarestyrelsen forhåndsanmeldelse med angivelse af delkontrolattestens nummer samt den tilgrundliggende kontrolattests løbenummer (rubrik 3) for hver delsending i overensstemmelse med proceduren i § 23.

Stk. 6 Fra den 1. juli 2022 bortfalder kravet om fremlæggelse af original kontrolattest i papirversion og original delattest, og der skal i stedet foreligge en gyldig elektronisk kontrolattest hhv. delkontrolattest i TRACES i de i stk. 1-4 beskrevne situationer, hvor der er krav om om fremlæggelse af original kontrolattest hhv. delkontrolattest for toldmyndighederne.

§ 25

Particertifikater til eksport af økologiske produkter udstedes af Fødevarestyrelsen efter ansøgning herom. Det er en betingelse, at ansøgningen sker således, at Fødevarestyrelsens udstedelse af particertifikat kan ske, inden partiet bliver forseglet og forlader Danmark.

Kapitel 13 Dokumentation vedrørende leverandøren af økologiske fødevarer m.v.
§ 26

Erhvervsdrivende, der er økologicertificeret, skal, inden modtagelse af økologiske fødevarer, foder, petfood, akvakulturdyr og -produkter samt foder til brug på økologisk akvakulturbrug påbegyndes samt herefter mindst én gang hvert kalenderår, indhente leverandørens økologicertifikat.

Stk. 2 Ved import fra tredjelande betragtes kontrolattesten som fyldestgørende dokumentation vedrørende leverandørens økologicertificering, jf. stk. 1.

Stk. 3 Dokumentationen i henhold til stk. 1 og 2 skal opbevares i minimum 5 år.

Kapitel 14 Kontrolmyndighedernes adgang til dokumentation
§ 27

Erhvervsdrivende, der ikke er økologicertificeret, men er underlagt kontrol efter den almindelige foder- og fødevarelovgivning, skal på forlangende af Fødevarestyrelsen udlevere dokumentation om køb og salg af økologiske fødevarer, foder, petfood samt akvakulturdyr og -produkter til og fra økologicertificerede erhvervsdrivende.

Kapitel 15 Dispensation
§ 28

Fødevarestyrelsen kan, når forholdene taler derfor, meddele dispensation fra bestemmelserne i § 3, stk. 2 og 3, § 6, stk. 1, for så vidt angår bilag 2 om regnskabskrav m.v., § 7, stk. 5, 1. pkt. og stk. 6, § 10, stk. 4, § 11 samt § 25, 2. pkt.

Kapitel 16 Straffebestemmelser
§ 29

Med bøde straffes den, der

Stk. 2 Med bøde straffes den, der

 • 1) overtræder økologiforordningens artikel 9, stk. 1, artikel 10, stk. 1-4, artikel 11, artikel 15, stk. 1, artikel 16, stk. 1, artikel 17, stk. 1, artikel 18, stk. 1, artikel 19, stk. 1, artikel 23, stk. 1, artikel 26, stk. 4, artikel 27, artikel 28, stk. 1-2, artikel 29, stk. 2 og stk. 3, 2. afsnit, artikel 30, stk. 2-6, artikel 32, artikel 33, stk. 1 og 3-4, artikel 34, stk. 1, 3 og 5, artikel 35, stk. 2 og 6, artikel 36, stk. 1, artikel 39, stk. 1, artikel 44, stk. 1, og artikel 45, stk. 1,

 • 2) overtræder artikel 1, artikel 22, stk. 1-2, og artikel 23 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 af 26. marts 2020 om visse gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår dokumenter, der er nødvendige for anerkendelse med tilbagevirkende kraft af perioder med henblik på omlægning, produktion af økologiske produkter, og oplysninger, der skal forelægges af medlemsstaterne,

 • 3) overtræder artikel 4, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2146 af 24. september 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår særlige produktionsregler for økologisk produktion,

 • 4) overtræder artikel 1 og artikel 3-6 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/279 af 22. februar 2021 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 om kontrol og andre foranstaltninger, der sikrer sporbarhed og overholdelse i økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, eller

 • 5) overtræder artikel 1-9 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1165 af 15. juli 2021 om godkendelse af visse produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelse af en liste over disse.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 17 Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 30

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 48 af 21. januar 2020 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. ophæves.