Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 656 af 27. juni 2019

I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 14, § 15a, stk. 1 og 2, og § 24, stk. 2, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 11, nr. 1, 6, 8 og 20, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Gengivelse af det økologiske spisemærke, jf. § 10, stk. 1, og § 12, stk. 1
Kapitel 1 Område og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse vedrører storkøkkener, der i forbindelse med storkøkkendrift markedsfører

 • 1) råvarer under henvisning til den økologiske produktionsmetode (økologiske råvarer) og

 • 2) retter eller dele af retter under henvisning til den økologiske produktionsmetode (økologiske retter eller økologiske dele af retter).

§ 2

Ved storkøkken forstås i denne bekendtgørelse restauranter, institutionskøkkener, boder, cateringvirksomheder, marketenderier samt lignende fødevarevirksomhed, der udøver storkøkkendrift. En virksomhed, som defineret i stk. 3, betragtes også som et storkøkken under de i bestemmelsen anførte betingelser.

Stk. 2 Ved storkøkkendrift forstås i denne bekendtgørelse storkøkkeners tilberedning af serveringsklare retter på det sted, hvor de sælges, herunder serveres eller leveres, til den endelige forbruger.

Stk. 3 En virksomhed, der tilbereder og leverer retter eller dele af retter til et modtagende storkøkken, efter fast skriftlig aftale herom, betragtes i denne bekendtgørelse som et storkøkken, når det indgår i aftalen, at virksomheden ikke må levere fødevarer til andre end det modtagende storkøkken, og de leverede retter eller dele af retter udelukkende indgår i det modtagende storkøkkens servering eller levering til den endelige forbruger.

§ 3

Ved råvarer forstås i denne bekendtgørelse fødevarer af landbrugs- eller akvakulturoprindelse i den stand, som de modtages i storkøkkenet, herunder uforarbejdede og forarbejdede fødevarer, der leveres fra anden virksomhed eller fra egen primærproduktion.

§ 4

Ved økologiprocent forstås i denne bekendtgørelse en angivelse af, hvor stor en procentdel af et storkøkkens råvareindkøb, målt i enten kroner og ører eller i nettovægt, der udgøres af økologiske råvarer.

Stk. 2 Kun råvarer af landbrugs- eller akvakulturoprindelse skal indgå i opgørelsen af økologiprocenten.

Stk. 3 Storkøkkener, som opgør økologiprocenten i kroner og ører, skal i opgørelsen af økologiprocenten medregne egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager som indkøb af konventionelle råvarer med et beløb, der fastsættes til prisen for samme type råvare på det frie marked (markedsprisen). Storkøkkener, som opgør økologiprocenten i nettovægt, skal i opgørelsen af økologiprocenten medregne nettovægten af egne konventionelt dyrkede krydderurter, frugter eller grøntsager som indkøb af konventionelle råvarer.

Kapitel 2 Råvarer m.v.
§ 5

For at råvarerne skal kunne markedsføres som økologiske skal de være økologiske i henhold til EU´s regler om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.

§ 6

Økologiske retter eller økologiske dele af retter skal være frembragt af råvarer, som opfylder bestemmelserne i § 5.

Kapitel 3 Den økologiske betegnelse
§ 7

Storkøkkener kan anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske råvarer, når

 • 1) det sker med henvisning til bestemte råvarer, og

 • 2) den eller de pågældende råvarer, eller råvarer der kan forveksles med den eller de pågældende råvarer på grund af deres udseende, ikke forefindes i køkkenet på konventionel form.

Stk. 2 Storkøkkener kan anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske retter eller dele af retter, når

 • 1) det sker med henvisning til bestemte retter eller bestemte dele af retter, og

 • 2) den eller de pågældende retter eller dele af retter er frembragt af økologiske råvarer, hvor den eller de pågældende råvarer, eller råvarer der kan forveksles med den eller de pågældende råvarer på grund af deres udseende, ikke forefindes i køkkenet på konventionel form.

Stk. 3 Storkøkkener kan dog, uanset stk. 1 og 2, anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske råvarer, når det sker med angivelse af en procent, og det kan dokumenteres, at denne procent minimum svarer til økologiandelen af modtagne råvarer/fødevarer i en given periode.

Stk. 4 Storkøkkener, der er omfattet af økologikontrol og markedsfører økologiske fødevarer i henhold til økologibekendtgørelsen, kan anvende den økologiske betegnelse i markedsføringen af økologiske retter eller økologiske dele af retter, uden at bestemmelsen i stk. 2, nr. 2, er opfyldt.

§ 8

Den økologiske betegnelse kan kun anvendes i forbindelse med storkøkkenets navn, hvis storkøkkenet

 • 1) udelukkende modtager økologiske råvarer,

 • 2) er registeret bruger af det økologiske spisemærke med økologiprocent-intervallet 90-100 %, eller

 • 3) udelukkende serverer økologiske fødevarer.

§ 9

Storkøkkener, der anvender den økologiske betegnelse i markedsføringen, jf. §§ 7-8, skal ved modtagelse af økologiske råvarer sikre, at der er dokumentation for, at de pågældende råvarer er økologiske.

Stk. 2 Dokumentationen, jf. stk. 1, skal til enhver tid være tilgængelig for Fødevarestyrelsen, og skal opbevares i minimum 2 år.

Stk. 3 Storkøkkener, der er omfattet af økologikontrol og markedsfører økologiske fødevarer i henhold til økologibekendtgørelsen, skal for de modtagne råvarer, i stedet for kravene i stk. 1 og 2, opfylde dokumentationskravne i økologibekendtgørelsen.

Kapitel 4 Det økologiske spisemærke
§ 10

Det økologiske spisemærke findes i tre varianter, som signalerer hver sit økologiprocent-interval, jf. varianterne gengivet i bilag 1.

Stk. 2 Storkøkkener, der ønsker at anvende et økologisk spisemærke, jf. stk. 1, skal forinden foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen og registreres som bruger af en af de tre varianter.

Stk. 3 Storkøkkenet skal ved anmeldelsen vedlægge en beskrivelse af, hvorledes og med hvilken frekvens økologiprocenten fremadrettet opgøres, herunder om opgørelse sker i kroner og ører eller i nettovægt. Opgørelserne skal foretages minimum en gang hver tredje måned. Hvis køkkenet holder lukket i en begrænset periode, kan opgørelsen i stedet baseres på de aktive måneder, således at opgørelsen sker minimum en gang hver tredje aktive måned. Opgørelsen skal foreligge senest 6 uger efter periodens afslutning.

Stk. 4 Storkøkkenet skal ved anmeldelsen vedlægge en opgørelse for den foregående tre-månedersperiode, der viser, at storkøkkenet ligger indenfor det anmeldte økologiprocent-interval, jf. stk. 2. Dog skal der ikke vedlægges en opgørelse, når

 • 1) storkøkkenet indgår i en storkøkkenkæde, herunder f.eks. hotel-, restaurant- eller cafékæde, hvor køkkener i forvejen er registreret som brugere af et økologisk spisemærke, og hvor de spisemærkeregistrerede køkkener udbyder de samme retter eller følger en fælles og centralt fastlagt og overvåget fremgangsmåde til sikring af, at økologiprocent-intervallet, jf. § 10, stk. 2, opnås, og

 • 2) storkøkkenet tre måneder efter anmeldelsen, jf. § 10, stk. 2, indsender en opgørelse, der viser, at køkkenets økologiprocent svarer til det pågældende spisemærke.

Stk. 5 Storkøkkener, der ønsker at ændre ved opgørelsesmåden, som betyder afvigelser fra beskrivelserne tidligere fremsendt i henhold til stk. 3, skal forinden meddele dette til Fødevarestyrelsen.

Stk. 6 Dokumentationen for indkøbte råvarer skal omfatte fakturaer eller dokumenter udstedt af leverandøren, hvorpå bl.a. er oplyst om de beløb i kroner eller den nettovægt i kilo, som er medtaget i opgørelsen.

Stk. 7 De i stk. 3 nævnte opgørelser samt dokumentationen for den opgjorte økologiprocent, skal opbevares i minimum 2 år. Opgørelser og dokumentation skal til enhver tid være tilgængelig for Fødevarestyrelsen.

Stk. 8 Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for registrering med henblik på at sikre en effektiv kontrol.

§ 11

Storkøkkener, der modtager fødevarer fra et storkøkken, der er registreret som bruger af et økologisk spisemærke, kan ved aftale med det leverende storkøkken om en fast minimumsprocent for økologiandelen af de modtagne fødevarer i en given periode, der minimum skal være tre måneder, anvende den aftalte procentsats i økologiprocenten, jf. § 10, stk. 3. Storkøkkenet skal efterfølgende for hver periode indhente en bekræftelse på, at den aftalte procentsats er overholdt. Det leverende storkøkken skal kunne dokumentere, at de leverede fødevarer overholder den aftalte minimumsprocent, som skal ligge inden for procentintervallet for det anvendte spisemærke, og som ikke må overstige køkkenets samlede økologiprocent.

Stk. 2 Storkøkkener, som udelukkende modtager fødevarer fra storkøkkener, der er registreret som brugere af økologiske spisemærker, kan, uden at opfylde betingelserne i § 10, stk. 3-7, § 12, stk. 2-3, og § 13, registreres som bruger af et økologisk spisemærke, svarende til det laveste procentinterval blandt de spisemærker, der anvendes af leverandørerne, når

 • 1) leverancerne varierer, sådan at fødevarerne fra hvert leverende storkøkken målt over en tre-månedersperiode lever op til økologiprocenten i det leverende storkøkkens spisemærke,

 • 2) storkøkkenet mindst hver tredje måned sikrer sig, at de leverende storkøkkener er registreret som brugere af de respektive spisemærker,

 • 3) der foreligger en skriftlig aftale med hvert af de leverende storkøkkener om straks at blive orienteret ved ophør af brug af det økologiske spisemærke, og

 • 4) storkøkkenet ved anmeldelsen til Fødevarestyrelsen, jf. § 10, stk. 2, vedlægger en beskrivelse af hvilke storkøkkener, der leverer fødevarerne samt vedlægger en kopi af aftalerne, jf. stk. 2, nr. 3, med de leverende storkøkkener.

§ 12

Et storkøkken, der er registreret bruger af et økologisk spisemærke, kan i markedsføringen anvende det pågældende spisemærke. Gengivelsen af det økologiske spisemærke skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag 1.

Stk. 2 Det økologiske spisemærke kan anvendes, så længe andelen af økologiske råvarer ikke afviger i negativ retning i den foregående periode eller forventes at afvige i negativ retning i den indeværende periode, fra det økologiprocent-interval, som fremgår af det pågældende spisemærke.

Stk. 3 Afviger andelen af økologiske råvarer i negativ retning fra det pågældende spisemærkes økologiprocent-interval, jf. stk. 2, skal storkøkkenet straks meddele det til Fødevarestyrelsen. Registreringen er herefter bortfaldet.

Stk. 4 Når et storkøkken får meddelelse fra et leverende storkøkken, jf. § 11, stk. 2, om, at det leverende storkøkkens registrering som bruger af det økologiske spisemærke er ophørt eller ændret til et lavere økologiprocent-interval, skal storkøkkenet straks meddele det til Fødevarestyrelsen. Registreringen er herefter bortfaldet med mindre storkøkkenet samtidig meddeler Fødevarestyrelsen, at køkkenet ophører med at modtage leveringer fra det pågældende storkøkken eller indsender nye oplysninger, der viser, at § 11, stk. 2, fortsat er opfyldt.

Stk. 5 Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en virksomheds registrering som bruger af et økologisk spisemærke, hvis virksomheden groft eller gentagne gange overtræder betingelserne for dets brug.

§ 13

Et storkøkken, der registreres som bruger af det økologiske spisemærke med økologiprocent-intervallet 90-100 %, skal udarbejde en politik for indkøb af fødevarer, der stammer fra jagt og fiskeri af vildtlevende dyr, idet der specifikt gøres rede for, hvornår der f.eks. indkøbes økologiske henholdsvis vildtfangede fisk og skaldyr. Der skal informeres om denne politik skriftligt overfor forbrugerne. Forbrugerne skal have let og umiddelbar adgang til at læse politikken.

Kapitel 5 Midlertidig anvendelse af det økologiske spisemærke ved lejlighedsvise arrangementer
§ 14

Det økologiske spisemærke, jf. § 10, stk. 1, kan anvendes midlertidigt af boder ved lejlighedsvise arrangementer, som f.eks. festivaler og markeder, såfremt hver enkelt af de serverede retter, herunder hver enkelt af de serverede drikkevarer, mindst ligger inden for økologiprocent-intervallet for det tildelte spisemærke. Ved beregningen af økologiprocenterne for hver enkelt af de serverede retter må, som økologiske råvarer, kun medregnes økologiske råvarer, når den eller de pågældende råvarer ikke findes i boden på konventionel form. Samtidig er det en betingelse, at der ikke forefindes konventionelle råvarer, der kan forveksles med de anvendte økologiske råvarer på grund af deres udseende. Desuden skal betingelserne, som er angivet i dette kapitel, være opfyldt.

Ansøgning om midlertidig anvendelse af det økologiske spisemærke
§ 15

Boden skal senest 60 dage inden arrangementet starter indsende en ansøgning om midlertidig brug af spisemærket til Fødevarestyrelsen. Ansøgningen skal omfatte følgende oplysninger

 • 1) angivelse af hvilket spisemærke, der ansøges om,

 • 2) tid og sted for arrangementet,

 • 3) kontaktinformationer for de(n) ansvarlige for boden samt serveringen under arrangementet,

 • 4) en oversigt over hvilke råvarer, der anvendes på økologisk form, jf. § 14, og

 • 5) en oversigt over de serverede retter med tilhørende opskrifter og beregninger, der viser, at den ansøgte økologiprocent opnås, jf. § 14.

§ 16

Senest 30 dage efter modtagelse af ansøgningen, jf. § 15, giver Fødevarestyrelsen arrangøren meddelelse om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes.

Stk. 2 Såfremt der opstår ændringer i oplysningerne anført i § 15, nr. 2-5, efter der er meddelt tilladelse, jf. stk. 1, skal boden fremsende de opdaterede oplysninger til Fødevarestyrelsen senest 8 dage før arrangementet finder sted.

Stk. 3 Et storkøkken, der allerede er registreret som bruger af et spisemærke på en fast adresse skal ved ansøgningen, jf. § 15, endvidere oplyse, om de indkøbte råvarer til arrangementet vil blive medregnet i spisemærkeopgørelsen på den faste adresse. Hvis de indkøbte råvarer vil blive medregnet i spisemærkeopgørelsen på den faste adresse, skal dokumentation, gerne i kopi, for de indkøbte råvarer, jf. § 17, stk. 3, samtidig kunne fremvises på den faste adresse, mens kravet i § 18, stk. 1, bortfalder. Bliver de indkøbte råvarer ikke medregnet i spisemærkeopgørelsen på den faste adresse, skal dokumentation vedrørende indkøbte råvarer til arrangementet kunne identificeres tydeligt og opbevares særskilt, og råvarerne til arrangementet må ikke håndteres på den faste adresse.

Krav til boderne under arrangementet
§ 17

I tilfælde af, at betingelserne for brug af spisemærket ikke er overholdt, skal spisemærket straks fjernes fra markedsføringen.

Stk. 2 Hvis det under arrangementet viser sig, at en råvare, mod forventning, ikke kan fås på økologisk form, skal

 • 1) de retter hvor råvaren er afgørende for, om retten opnår den krævede økologiprocent med det samme tages af menuen, med mindre boden erstatter bodens anvendelse af råvaren med en anden økologisk råvare, således at den krævede økologiprocent opnås, og

 • 2) der skal foretages en registrering af tidsrummet under arrangementet, hvor erstatningen af råvaren foregår, jf. nr. 1, samt de i tidsrummet gældende opdaterede oplysninger, jf. § 15, nr. 4 og 5.

Stk. 3 Ansøgningen om brug af det økologiske spisemærke samt dokumentation for bodens indkøb af råvarer anvendt ved arrangementet skal kunne fremvises til Fødevarestyrelsen under arrangementet.

Stk. 4 Fødevarestyrelsens registreringsmeddelelse, jf. § 16, stk. 1, skal være ophængt synligt for kunderne under hele arrangementet.

Indsendelse af dokumentation efter arrangementet
§ 18

Senest 1 måned efter arrangementets slutdato indsender boden, til Fødevarestyrelsen, dokumentation for bodens indkøb af alle fødevarer anvendt til arrangementet samt eventuelle registreringer vedrørende erstatningsråvarer, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 2 Såfremt en bods økologiprocent har ligget under det økologiprocent-interval, som fremgår af det pågældende spisemærke, som boden har fået tildelt, kan Fødevarestyrelsen efter omstændighederne afvise at godkende en ansøgning, jf. § 16, om brug af det økologiske spisemærke for den pågældende bod næste gang, der ansøges om anvendelse af mærket for boden eller alene godkende anvendelse af det spisemærke, der svarer til det økologiprocent-interval, som boden faktisk opnåede ved det seneste arrangement.

Stk. 3 Fødevarestyrelsen kan endvidere efter omstændighederne afvise at godkende en ansøgning om det midlertidige økologiske spisemærke fra den ansvarlige for en bod, som beskrevet i stk. 2.

§ 19

Boden opbevarer regnskaber og dokumentation i 2 år fra arrangementets slutdato.

Kapitel 6 Leverandørdokumentation
§ 20

Storkøkkener skal, inden de får leveret økologiske fødevarer første gang samt herefter mindst én gang hvert kalenderår, sikre sig dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol i henhold til økologiforordningen. Dokumentationen skal være udstedt af en kontrolinstans godkendt eller udpeget i henhold til økologiforordningen og kan være i kopi eller være på elektronisk form.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse for så vidt leverandøren er et storkøkken, en detailvirksomhed eller anden virksomhed, der er undtaget økologikontrol efter økologibekendtgørelsens §§ 4-5.

Kapitel 7 Anvendelse af digital formular
§ 21

Anmeldelse til Fødevarestyrelsen med henblik på registrering som bruger af det økologiske spisemærke, jf. § 10, stk. 2, skal ske ved brug af den digitale formular til ansøgning om brug af det økologiske spisemærke på oekologisk-spisemaerke.dk. Blanketten indsendes digitalt, jf. dog § 22.

Stk. 2 Anmeldelse til Fødevarestyrelsen med henblik på registrering som midlertidig bruger af det økologiske spisemærke, jf. § 15, skal ske digitalt via Fødevarestyrelsens kontaktformular på Fødevarestyrelsens hjemmeside, jf. dog § 22.

§ 22

Virksomheder, der af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post i henhold til bekendtgørelse nr. 985 af 7. august 2013 om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, er fritaget for at indsende den i § 21 nævnte blanket digitalt. Tilsvarende gælder for fysiske personer, der kommunikerer med Fødevarestyrelsen om deres erhvervsaktiviteter, og som af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Digital Post efter § 3 i bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Dokumentation for fritagelse for tilslutning til Digital Post skal sendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Virksomheder, der ikke er omfattet af krav om CVR-nummer og derfor ikke er omfattet af krav om tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. § 3, stk. 2, i lov Offentlig Digital Post, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016, og som er forpligtet til at indsende den i § 21 nævnte blanket digitalt, fritages for at indsende blanketten digitalt, hvis virksomheden er beliggende på en adresse, hvor det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår, og indsender en underskrevet erklæring til Fødevarestyrelsen herom. Fritagelsen gælder i et år fra datoen for underskrivelse af erklæringen.

Stk. 3 Virksomheder og fysiske personer, der er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. stk. 1, eller virksomheder uden CVR-nummer, der opfylder betingelserne for fritagelse, jf. stk. 2, skal kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk. Virksomheder og fysiske personer skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om, til brug for registrering som bruger hhv. midlertidig bruger af det økologiske spisemærke.

Kapitel 8 Dispensation
§ 23

Fødevarestyrelsen kan, når forholdene taler herfor og under forudsætning af en fortsat effektiv kontrol, meddele dispensation fra § 10, stk. 4, 1. pkt., og § 15, 1. pkt.

Kapitel 9 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 24

Med bøde straffes den, der

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 25

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2019.

Stk. 2 Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 420 af 24. april 2013 om økologisk storkøkkendrift.