Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer § 21

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 192 af 28. februar 2023

§ 21

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov, eller i øvrigt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til § 16 og § 17, stk. 2,

  • 2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til denne lov, eller som forsøger herpå,

  • 3) undlader at udlevere eller indsende den dokumentation eller afgive de oplysninger, herunder oplysninger eller dokumentation m.v., som den pågældende har pligt til at afgive eller indsende i henhold til § 16 og § 17, stk. 2, eller

  • 4) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om tilskud efter denne lov, jf. § 17, stk. 2.

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne eller af vilkår, der fastsættes i henhold til reglerne.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.