Lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer § 17

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 192 af 28. februar 2023

§ 17

Fonden fører tilsyn med, at tilsagnshaveren opfylder betingelserne for tilsagn om tilskud.

Stk. 2 Fonden har til enhver tid, hvis det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til lokaliteter, der ejes eller drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om tilskud efter denne lov, med henblik på at kunne gennemføre kontrol med tilsagnshavere. På tilsvarende måde har fonden adgang til det materiale, der er nævnt i § 16, stk. 3, for at kunne gennemføre kontrol med tilsagnshavere.

Stk. 3 Bestyrelsen kan delegere fondens beføjelser efter stk. 2 til en myndighed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Stk. 4 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den kontrol, der er nævnt i stk. 1 og 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.

Stk. 5 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om kontrol af tilsagnshavere.