Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 286 af 25. april 2001,
som ændret ved lov nr. 418 af 06. juni 2002, lov nr. 403 af 28. maj 2003, lov nr. 418 af 10. juni 2003, lov nr. 223 af 31. marts 2005 og lov nr. 562 af 06. juni 2007

Kapitel 1 1 Lovens formål og område
§ 1

Formålet med denne lov er at medvirke til at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet ved at sikre offentlige myndigheder mulighed for at stille sociale klausuler ved tildeling af offentlige tilskud.

Stk. 2 Ved en social klausul forstås initiativer, der medvirker til forebyggelse, fastholdelse og fodfæste på arbejdsmarkedet.

Kapitel 2 1 Tildeling af tilskud
§ 2

Offentlige myndigheder kan, når de yder tilskud til foreninger, fonde, selskaber m.v., stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, i det omfang andet følger af lovgivningen i øvrigt.

Kapitel 3 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 3

Loven træder i kraft den 15. maj 2001 og har virkning for afgørelse om tildeling af tilskud, der træffes den 15. maj 2001 eller senere.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§§ 5-16

(Udeladt af Redaktionen)