Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

Denne konsoliderede version af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 879 af 12. maj 2021,
som ændret ved lov nr. 749 af 13. juni 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål og varighed
§ 1

Formålet med denne lov er frem til den 30. september 2024 at frisætte udvalgte kommuners og tilbuds varetagelse af ældreområdet med henblik på at udvikle velfærden på området og skabe større handlerum for medarbejderne og lederne for at øge kvaliteten, fagligheden, omsorgen og nærværet i velfærden til gavn for borgeren.

Kapitel 2 1 Anvendelsesområde
§ 2

Langeland, Middelfart og Viborg Kommuner er omfattet af denne lov.

Kapitel 3 1 Generelle bestemmelser
§ 3

Den, der efter anden lovgivning er bemyndiget til at fastsætte regler, kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen inden for bemyndigelsens grænser for at opnå formålet med denne lov fastsætte særlige regler for kommuner omfattet af § 2.

§ 4

Den, der efter anden lovgivning i forbindelse med en forsøgsordning er bemyndiget til at godkende fravigelser af gældende regler, kan inden for bemyndigelsens grænser for at opnå formålet med denne lov godkende særlige fravigelser for kommuner omfattet af § 2.

§ 5

Kommunalbestyrelsen kan i et møde beslutte at overlade til kommunens udvalg eller administration, herunder kommunens tilbud, at træffe beslutninger efter kapitel 4.

§ 6

Kommunens beslutninger efter kapitel 4 offentliggøres i en samlet oversigt.

Stk. 2 Kommunens beslutninger træder i kraft på det i oversigten fastsatte tidspunkt, dog tidligst dagen efter offentliggørelsen af beslutningen i oversigten.

Stk. 3 Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om oversigtens udformning og offentliggørelse.

§ 7

Kommunens beslutninger efter denne lov kan ikke påklages.

Kapitel 4 1 Velfærdsaftaler på ældreområdet
§ 8

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at §§ 79 a og 81 a, § 83, stk. 1, 3 og 5, § 83 a, § 84, stk. 1, §§ 86, 90-92, 94 og 94 a, § 139, stk. 2, og §§ 151, 151 b og 151 c i lov om social service og § 8, stk. 1 og 2, og §§ 32 og 33 i lov om friplejeboliger og regler fastsat i medfør heraf helt eller delvis ikke skal gælde for kommunen eller de tilbud i kommunen, som kommunalbestyrelsen udpeger, jf. dog stk. 2 og 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe forskellige beslutninger for forskellige tilbud i kommunen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan ikke fravige bestemmelserne nævnt i stk. 1, for så vidt angår borgere, der modtager hjælp efter §§ 85, 95-100, 103, 104, 107, 108, 114 eller 118 i lov om social service.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen kan ikke fravige bestemmelserne nævnt i stk. 1, for så vidt angår borgere, der benytter deres ret efter § 3 i lov om friplejeboliger til frit at vælge at indgå en lejeaftale med en friplejeboligleverandør om en plejebolig eller en lignende boligform, der er beliggende i en anden kommune end dem, der fremgår af § 2.

§ 9

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at § 83, stk. 1, 3 og 5, § 83 a, § 84, stk. 1, eller § 86 i lov om social service helt eller delvis ikke skal gælde, skal kommunalbestyrelsen fortsat tilbyde borgeren den hjælp, borgeren har behov for i forhold til borgerens nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 2 Hjælp efter stk. 1 skal ydes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal oplyse borgeren skriftligt om, hvilken hjælp der er bevilget efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan ved mindre, begunstigende justeringer i hjælpen undlade at fremsende en ny skriftlig oplysning herom til borgeren.

Stk. 4 Betingelsen i § 3, stk. 3, i lov om friplejeboliger om certificering anses for opfyldt for borgere, for hvem kommunalbestyrelsen har truffet en afgørelse efter regler fastsat i medfør af stk. 5, såfremt friplejeboligleverandøren er certificeret til at levere et tilbud efter lov om social service, der modsvarer det tilbud, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om efter regler fastsat i medfør af stk. 5.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler om hjælp efter stk. 1 i forhold til hjælpens art og udførelse.

§ 9a

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at § 83, stk. 1, nr. 3, i lov om social service helt eller delvis ikke skal gælde, kan kommunalbestyrelsen opfylde sin forpligtelse efter § 9, stk. 1, for så vidt angår madservice, ved at stille et tilbud, der træder i stedet for madservice, til rådighed, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 § 9, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse, for så vidt angår tilbud, der træder i stedet for madservice, hvis kommunalbestyrelsen har truffet en beslutning efter stk. 1.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse efter § 9, stk. 1, når en borger ikke kan forventes selv at kunne tilmelde sig et tilbud efter denne bestemmelses stk. 1 eller ikke ønsker at benytte et sådant tilbud. Kommunalbestyrelsen skal i sådanne tilfælde uanset denne bestemmelses stk. 2 opfylde de i § 9, stk. 2 og 3, anførte forpligtelser.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan beslutte at begrænse tilbuddet efter stk. 1 ved fastsættelse af aldersgrænser.

§ 10

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med hjælp, der er fastsat i medfør af regler udstedt efter § 9, stk. 5, og som ydes på de registreringspligtige kommunale og private enheder efter § 150 c, stk. 1 og 2, i lov om social service.

§ 11

Sundhedsministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen fastsætte regler om fravigelse af bestemte pligter eller opgaver efter sundhedsloven, der påhviler kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Sundhedsloven kan ikke fraviges til skade for patientsikkerheden og patientens retsstilling.

§ 12

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og bestemmelser fastsat i medfør heraf finder tilsvarende anvendelse for kommunalbestyrelsens afgørelser efter regler udstedt i medfør af § 9, stk. 5.

Kapitel 5 1 Ikrafttrædelsesbestemmelse
§ 13

Loven træder i kraft den 15. maj 2021.

Kapitel 6 1 Tidsmæssig gyldighed
§ 14

Loven ophæves den 30. september 2024.

Stk. 2 For foranstaltninger i forhold til borgeren, som kommunen har truffet beslutning om efter denne lov, og som ikke er udløbet på det i stk. 1 fastsatte tidspunkt, finder loven anvendelse, indtil kommunen har truffet anden bestemmelse i henhold til den lovgivning, som er gældende efter det i stk. 1 fastsatte tidspunkt.