Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 87 af 30. januar 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 23. september 2014,
som ændret ved lov nr. 1482 af 23. december 2014 og lov nr. 1874 af 29. december 2015

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Fondens formål
§ 1

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er en del af den statslige forvaltning.

§ 2

Fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

Kapitel 2 1 Anvendelsesområde
§ 3

Der kan ydes støtte til følgende indsatser:

 • 1) Indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

 • 2) Indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer samt medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

 • 3) Indsatser, der bidrager til inklusion på arbejdsmarkedet.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter rammer for eller regler om fordeling, anvendelse og prioritering af fondens midler og fordeling og prioritering af fondens opgaver. Bekendtgørelse om fleksjobbonus

§§ 4-4a

(Ophævet).

§ 5

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om medfinansiering af de indsatser, der ydes støtte til.

Kapitel 3 1 Fondens kapitalforvaltning, regnskab og revision
§ 6

(Ophævet).

§ 7

Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

Stk. 2 Nedlægges fonden, overgår kapitalen til staten.

§ 8

(Ophævet)

§ 9

Fonden aflægger regnskab og revideres efter de regler, der gælder for staten.

Kapitel 4 1 Fondens struktur og opgaver
Følgegruppen
§ 10

Følgegruppen for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udpeges af beskæftigelsesministeren og består af 1 formand og følgende andre medlemmer:

 • 1) 1 medlem indstillet af Landsorganisationen i Danmark.

 • 2) 1 medlem fra et medlemsforbund efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.

 • 3) 1 medlem indstillet af FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd).

 • 4) 1 medlem indstillet af Akademikernes Centralorganisation.

 • 5) 1 medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.

 • 6) 1 medlem indstillet af Lederne.

 • 7) 1 medlem indstillet af Danske Regioner.

 • 8) 1 medlem indstillet af KL.

 • 9) 1 medlem indstillet af Danske Handicaporganisationer.

Stk. 2 Følgegruppen vejleder om anvendelsen af fondens midler.

§§ 11-22

(Ophævet)

Administrationen af initiativerne
§ 23

Administrationen af initiativerne i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse varetages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2 Styrelsen fastsætter retningslinjer for ansøgningers indhold og form og retningslinjer for udbetalinger.

§ 24

(Ophævet)

Kapitel 4 a
§ 24a

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger til brug for administrationen af denne lov fra lønmodtagere og arbejdsgivere og disses organisationer, andre offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, Lønmodtagernes Garantifond og Arbejdsmarkedets Tillægspension

 • 1) om konkret angivne personers ansættelse hos en arbejdsgiver,

 • 2) om, hos hvilke arbejdsgivere en konkret angivet person har været ansat,

 • 3) om, i hvilke perioder en konkret angivet person har holdt ferie,

 • 4) om, hvornår en konkret angivet person er ophørt hos en arbejdsgiver,

 • 5) om, i hvilken periode og i hvilket omfang en konkret angivet person har været beskæftiget,

 • 6) om, hvilken løn der er udbetalt til en konkret angivet person,

 • 7) om, hvilke offentlige ydelser der er udbetalt til en konkret angivet person, og

 • 8) om meddelelser af betydning for udbetaling og kontrol med udbetalinger fra fonden.

Stk. 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og til oplysninger i Det Fælles Datagrundlag, jf. lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Stk. 3 Stk. 2 omfatter alle oplysninger om indkomst, løn- og ansættelsesperiode, ansættelsesbetingelser og ferie m.v. til brug for udbetalings- og kontrolopgaver, herunder oplysninger om identiteten af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan ske samkøring og sammenstilling af oplysninger for at kontrollere, at udbetalinger fra fonden sker i henhold til loven og regler, der er udstedt i medfør af loven.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter, i det omfang det er påkrævet, regler om indhentning af oplysninger efter denne bestemmelse.

Kapitel 6 1 Klage
§ 34

(Ophævet)

Ikrafttræden m.v.
§ 35

Loven træder i kraft den 1. februar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter bemyndigelse tidspunktet for ikrafttrædelsen af §§ 3-5 og §§ 25-33.

§ 36

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.