14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om fleksjobbonus

Bekendtgørelse nr. 410 af 28. april 2014

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om fleksjobbonus er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fleksjobbonus

I medfør af § 3, stk. 2, i lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, som ændret ved lov nr. 1381 af 23. december 2012, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 30. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Der kan udbetales en fleksjobbonus til en arbejdsgiver, som har ansat en person i fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor det er aftalt, at der udbetales løn for en arbejdstid på 10 timer eller mindre pr. uge.

Stk. 2 Hvis personen samtidig er ansat i flere fleksjob, må den samlede aftalte arbejdstid ikke overstige 10 timer pr. uge.

Stk. 3 Det er en betingelse for udbetaling af fleksjobbonus, at lønmodtageren har været ansat hos samme arbejdsgiver i mindst 9 sammenhængende måneder.

Stk. 4 Der kan kun udbetales én fleksjobbonus for hver person for hver 9 måneders ansættelse. Hvis en person ophører med en ansættelse inden udløbet af de 9 måneder, kan en ny arbejdsgiver indgive fornyet ansøgning, jf. § 3.

Stk. 5 Offentlige arbejdsgivere kan ikke modtage fleksjobbonus.

Stk. 6 Fleksjobbonusordningen omfatter ansættelsesforhold, der er påbegyndt i 2013, 2014 eller 2015.

Kapitel 2

Beløb, ansøgning og udbetaling

§2 Fleksjobbonus udgør et engangsbeløb på 20.000 kr. for en person ansat i fleksjob, jf. § 1.

Stk. 2 Arbejdsgiveren kan alene modtage fleksjobbonus én gang for den samme person ansat i fleksjob. Arbejdsgiveren kan søge om fleksjobbonus for alle de personer, der er ansat i fleksjob hos arbejdsgiveren, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Hvis en arbejdsgiver ansøger om fleksjobbonus for en enkelt person, kan arbejdsgiveren kun modtage fleksjobbonus, hvis personen så vidt muligt er ansat på det timetal, vedkommende er vurderet til at kunne arbejde.

Stk. 4 Hvis en arbejdsgiver ansøger om fleksjobbonus for flere personer, kan arbejdsgiveren kun modtage fleksjobbonus, hvis hver enkelt person, der søges bonus for, så vidt muligt er ansat på det timetal, vedkommende er vurderet til at kunne arbejde.

Stk. 5 En person ansat i fleksjob kan skifte funktion i virksomheden uden at dette vil få betydning for udbetaling af fleksjobbonus. Det samme gælder ved justeringer i arbejdstiden, så længe arbejdstiden ikke udgør mere end 10 timer pr. uge.

§3 Fleksjobbonus udbetales efter ansøgning fra arbejdsgiveren. Ansøgning sker via Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside, forebyggelsesfonden.dk, eller virk.dk.

Stk. 2 Arbejdsgiver skal ved ansøgningen om fleksjobbonus på tro og love erklære, at arbejdsgiveren har ansat en person i fleksjob, der opfylder betingelserne i § 1 og § 2, stk. 3 og 4.

Stk. 3 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse forhåndsreserverer fleksjobbonus i den rækkefølge, som ansøgningerne modtages, indtil bevillingen for året er opbrugt.

Stk. 4 En arbejdsgiver kan tidligst ansøge om fleksjobbonus samtidig med, at virksomheden indgår aftale om ansættelse i fleksjob, og arbejdsgiveren kan senest ansøge om fleksjobbonus efter 9 måneders ansættelse, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Ansøgninger om fleksjobbonus efter denne bekendtgørelse skal være modtaget af fonden for Forebyggelse og Fastholdelse senest den 20. december 2015.

Stk. 6 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udarbejder konkrete retningslinjer og vilkår for ansøgninger og udbetalinger af fleksjobbonus.

Kapitel 3

Indhentning af oplysning, stikprøvekontrol og tilbagebetaling

§4 Til brug for administration og kontrol af betingelserne for fleksjobbonus kan Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse efter denne bekendtgørelse ved brug af personnummer få terminaladgang til indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og Det Fælles Datagrundlag, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, til oplysninger om løn, arbejdstimer pr. uge, tidspunkt for ansættelsens start og ophør, startdato for kontaktgruppen og CVR-nummer. Oplysningerne skal vedrøre lønmodtagere, som er visiteret til fleksjob og for hvem arbejdsgiver har ansøgt om fleksjobbonus.

Stk. 2 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan anmode om videregivelse af følgende oplysninger fra Det Fælles Datagrundlag:

 • 1) Identifikationsoplysninger (personnummer).

 • 2) Foranstaltningstype med underliggende kategorier.

 • 3) Startdato for den enkelte foranstaltning.

 • 4) Slutdato for den enkelte foranstaltning.

 • 5) Aktivitetsudbyder ved CVR- og P-nummer.

Stk. 3 Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan anmode om videregivelse af følgende oplysninger fra indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen, der deltager i foranstaltningen (personnummer).

 • 2) Arbejdstimer.

 • 3) CVR-nummer.

Stk. 4 Ved vurderinger efter § 2, stk. 3 og 4 kan Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse indhente oplysninger fra kommunen om personens arbejdsevne i forhold til det konkrete job. Indhentelse af oplysninger kan alene ske, hvis personen har givet samtykke hertil.

§5 Direktøren for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fører kontrol med, at udbetaling af fleksjobbonus sker i overensstemmelse med § 1 og § 2, stk. 3 og 4.

Stk. 2 Offentlige myndigheder og arbejdsgivere skal efter anmodning fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse give oplysninger om personnummer, løn, arbejdstimer pr. uge, tidspunkt for ansættelsens start- og ophørstidspunkt, startdato for kontaktgruppen og CVR-nummer til brug for kontrol efter stk. 1. Oplysningerne skal vedrøre lønmodtagere, som er visiteret til fleksjob, og for hvem arbejdsgiveren har ansøgt om fleksjobbonus. Oplysningerne kan indhentes i elektronisk form.

§6 En arbejdsgiver, der uberettiget har modtaget fleksjobbonus, skal betale fleksjobbonussen tilbage, hvis udbetalingen skyldes arbejdsgiverens urigtige oplysninger eller fortielser, eller hvis arbejdsgiveren i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2014.

§8 Ved opgørelse af, om kravet om 9 måneders sammenhængende beskæftigelse efter § 1, stk. 3 er opfyldt, kan en arbejdsgiver medregne beskæftigelse forud for bekendtgørelsens ikrafttræden, som opfylder betingelserne i § 1 og § 2, stk. 3 og 4.

Stk. 2 Uanset § 3, stk. 4, 2. led, hvorefter en arbejdsgiver senest kan ansøge om fleksjobbonus efter 9 måneders ansættelse, anses ansøgningen vedrørende personer, som har opnået 9 måneders ansættelse i perioden 24. januar til 1. maj 2014, for at være modtaget rettidigt, hvis den er modtaget senest den 2. juni 2014 kl. 12.00.

profile photo
Profilside