14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Socialfrikortsloven  - Loven træder i kraft den 2. januar 2019, jf. bekendtgørelse nr. 1504 af 13/12 2018. Loven ophæves den 1. januar 2023.

Lov om forsøg med et socialt frikort

Lov nr. 689 af 08. juni 2018, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1160 af 15. november 2019,
som ændret ved lov nr. 2217 af 29. december 2020

Denne konsoliderede version af socialfrikortsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Socialfrikortsloven

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Formål
Formålet med denne lov er i en forsøgsperiode i årene 2019-2022 at give borgere med særlige sociale problemer ret til at modtage et socialt frikort, hvis betingelserne i § 2 er opfyldt.

§2 Forsøg med et socialt frikort
Kommunalbestyrelsen udsteder på baggrund af en ansøgning fra en borger et socialt frikort.

Stk. 2 Der kan udstedes et socialt frikort til borgere med særlige sociale problemer, som

  • 1) opfylder betingelserne for at modtage hjælp eller støtte efter afsnit V i lov om social service,

  • 2) hverken har været under ordinær uddannelse eller har haft en arbejdsindkomst på over 10.000 kr. inden for det seneste år forud for tilkendelsen af et socialt frikort og

  • 3) opfylder opholdskravet for ret til uddannelseshjælp eller kontanthjælp i § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3 Ved et socialt frikort forstås en mulighed for, at borgeren kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. En borger, der har fået udstedt et socialt frikort i 2019, kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit i hvert af årene 2019 og 2020. En borger, der har fået udstedt et socialt frikort i 2019, 2020 eller 2021, kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit i hvert af årene 2021 og 2022. En borger, der har fået udstedt et socialt frikort i 2022, kan tjene op til 20.000 kr. skattefrit i året 2022.

Stk. 4 Indtægt på baggrund af et socialt frikort indgår ikke i beregningen af borgerens betaling for botilbud efter kapitel 20 i lov om social service, jf. § 163 i lov om social service, og udslusningsbolig efter lov om almene boliger m.v., jf. § 163 a i lov om social service.

Stk. 5 Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren, som kommunalbestyrelsen er forpligtet til at yde efter lovgivningen.

§3 En borger, der har fået udstedt et socialt frikort, optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse. Ved ansættelse i kortere tid end 1 måned sker optjeningen forholdsmæssigt med 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse, dog højst 2,08 dage. Ferien kan afholdes, når den er optjent (samtidighedsferie).

Stk. 2 Arbejdsgiveren skal med et rimeligt varsel meddele borgeren, hvornår ferien skal holdes. Der skal i videst muligt omfang tages hensyn til borgerens ønske.

Stk. 3 Feriebetaling udgør 12,5 pct. af den optjente løn. Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales feriebetalingen for ikke afholdt ferie direkte til borgeren.

Stk. 4 I perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2020 er borgeren endvidere omfattet af ferielovens § 12, stk. 2 og 3, og § 13, stk. 1-4, 6 og 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, jf. dog stk. 8.

Stk. 5 I perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2020 er borgerens arbejdsgiver omfattet af ferielovens § 47, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015.

Stk. 6 Fra den 1. september 2020 er borgeren omfattet af ferielovens § 6, stk. 2 og 3, og §§ 12-14, jf. lov nr. 60 af 30. januar 2018.

Stk. 7 Fra den 1. september 2020 er borgerens arbejdsgiver omfattet af ferielovens § 46, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, jf. lov nr. 60 af 30. januar 2018.

Stk. 8 Ferielovens § 48 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, som ændret ved lov nr. 60 af 30. januar 2018 finder ikke anvendelse for ferie, der er optjent på baggrund af en indtægt på under 20.000 kr. for borgere, der anvender et socialt frikort.

Stk. 9 Overskrider borgeren indtægtsgrænsen i § 2, stk. 3, vil feriedage, der er optjent fra det tidspunkt, hvor overskridelsen sker, og feriebetalingen herfor ikke længere være omfattet af denne bestemmelse. Optjening, betaling og afholdelse vil derefter ske efter den til enhver tid gældende lov om ferie.

§4 Indtægt på baggrund af et socialt frikort skal indberettes af virksomheden til kommunen via en særskilt fælleskommunal it-løsning, som etableres og drives af et aktieselskab, som KL ejer.

§5 Kommunalbestyrelsens afgørelser om afslag efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§6 Ikrafttræden m.v.
Social- og indenrigsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2 Loven ophæves den 1. januar 2023.

§7 (Ophævet)

§8 Territorial gyldighed
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside