Lov om visse Hædersgaver til danske søfarende og Fiskere og deres efterladte

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om visse Hædersgaver til danske søfarende og Fiskere og deres efterladte.

Lov nr. 383 af 9. august 1945

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Til de efterladte efter saadanne danske Statsborgere, der i Tidsrummet efter den 9. April 1940 og indtil Verdenskrigens Ophør er omkommet som Følge af Krigsbegivenheder under Tjenesteforhold til dansk eller fremmed Handelsskib eller Fiskerfartøj, der sejlede i aktiv Indsats for den allierede Krigsførelse, yder den danske Stat fra Tidspunktet for Dødsfaldet at regne Hædersgaver efter følgende Regler:

Til Enken: 800 Kr. aarlig livsvarigt under Forudsætning af, at det ægteskabelige Samliv bestod den 9. April 1940 og der ikke i Tiden derefter, og indtil den fraværende Ægtefælles Død kom til hendes Kundskab, fra den hjemmeværende Ægtefælles Side enten er taget endeligt Skridt til Ægteskabets Ophævelse eller er udvist et saadant Forhold, der i Henhold til §§ 58, 59 og 62 i Lov Nr. 276 af 30. Juni 1922 om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning berettiger den anden Ægtefælle til at opnaa Dom til Skilsmisse.

Til Børn: 200 Kr. aarlig til hvert Barn indtil dets fyldte 18de Aar. Ved Børn forstaas foruden Ægtebørn Adoptivbørn og saadanne Stifbørn, overfor hvilke der paahvilede afdøde Forsørgelsespligt, samt saadanne udenfor Ægteskab fødte Børn, hvor Faderskabet er anerkendt eller retsligt fastslaaet.

§ 2

Kan Tidspunktet for Dødsfaldet, jfr. § 1, ikke oplyses, regnes der ved Anvendelsen af nærværende Lov med det i Henhold til Bestemmelserne i midlertidig Lov Nr. 264 af 21. Maj 1940 om borteblevne Personer fra krigsforliste Skibe fastsatte Tidspunkt.

§ 3

Forsaavidt en til Hædersgave efter § 1, jfr. § 5, berettiget Person maatte være afgaaet ved Døden på det Tidspunkt, hvor Gaven første Gang kan komme til Udbetaling, vil Beløbet være at anvise en i Sømandsstandens almene Interesse virkende velgørende Institution efter Kongens nærmere Bestemmelse.

§ 4

Til Personer, hvis Erhvervsevne som Følge af Krigsbegivenheder af den i § 1 omhandlede Art er blevet forringet med Halvdelen eller mere, ydes der fra Tidspunktet for den invaliderede Beskadigelse at regne en livsvarig Hædersgave på 800 Kr. aarlig. Retten til at oppebære de her omhandlede Hædersgaver paavirkes ikke af, at Invaliditetens Indvirkning på den paagældendes Erhvervsevne senere saaledes formindskes, at Erhvervsevnen ikke længere er forringet med mindst Halvdelen. Efter den berettigedes død overgaar Hædersgaven til hans Enke, forsaavidt han var gift med den paagældende før Krigsulykkens Indtræden.

Stk. 2 Til hvert saadant Barn, jfr. herved § 1, sidste Stykke, som en til Hædersgave efter nærværende Paragrafs 1ste Stk. berettiget Person har ved Krigsulykkens Indtræden, ydes der derhos et Beløb af 200 Kr. aarlig indtil Barnets fyldte 18de Aar.

§ 5

Uanset Bestemmelserne i §§ 1 og 4 vil Hædersgave ikke kunne opnaas af den, der ved sin Optræden har lagt et med den allierede Sag og Danmarks Frihedskamp uforeneligt Sindelag for Dagen.

Stk. 2 Retten til at oppebære en een Gang tillagt Hædersgave forbrydes, saafremt den paagældende foretager Handlinger, som efter Folkeforsikringslovens § 38, 2det Stk., Nr. 2 og 3, jfr. samme Lovs § 55, vilde udelukke den paagældende fra at oppebære Invalide- eller Aldersrente.

§ 6

Ministeren for Handel, Industri og Søfart, der iøvrigt træffer de til nærværende Lovs Gennemførelse fornødne Foranstaltninger, kan med Folketingets Finansudvalgs Samtykke bestemme, at ogsaa andre under eller i Tilslutning til Krigen indtrufne Krigsbegivenheder end de i § 1 omhandlede vil kunne danne Grundlag for Tildeling af Hædersgaver efter denne Lov.

§ 7

De i §§ 1 og 4 omhandlede Hædersgaver medregnes ikke ved Fastsættelse af Renter i Henhold til Folkeforsikringsloven eller ved Fastsættelse af Bidrag i Henhold til Forsorgslovens Kap. XV og XVI.

§ 8

Ministeren for Handel, Industri og Søfart afgør endeligt, om Betingelserne for at oppebære Hædersgave efter denne Lov er til Stede.

§ 9

De i §§ 1 og 4 omhandlede Hædersgaver kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til Genstand for Retsforfølgning.

§ 10

Ingen kan oppebære mere end een Hædersgave i Henhold til denne Lov, ligesom ingen samtidig kan oppebære Hædersgave i Henhold til denne Lov og Lov Nr. 93 af 20. Marts 1940 om Udbetaling af Hædersgaver til danske Sømænd og Fiskere og deres efterladte.

§ 11

Denne Lov træder i Kraft straks.