14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 1222 af 21. august 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 04. juni 2021

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Ret til engangstilskud
Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler et engangstilskud på 1.000 kr. til personer, der for april 2020 helt eller delvis modtog en af følgende forsørgelsesydelser:

Stk. 2 Der kan maksimalt udbetales ét engangstilskud efter stk. 1 til samme person.

§2 Udbetaling og sagsoplysning m.v.
Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler uden ansøgning engangstilskud til ydelsesmodtagere, der er berettiget efter denne lovs § 1, og som har en nemkonto. Modtagere af engangstilskuddet får meddelelse om afgørelsen via udbetalingsmeddelelsen fra det finansielle institut, hvor borgeren har anvist en konto som nemkonto, jf. 1. pkt.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension anmoder personer omfattet af § 1, som ikke har en nemkonto, om at anvise en sådan konto med henblik på udbetaling af engangstilskuddet. Anmodningen sendes via Digital Post eller ved almindeligt brev til den bopælsadresse, der fremgår af CPR, når personen er undtaget fra Digital Post.

Stk. 3 Udbetaling Danmark orienterer i årsbrevet til modtagere af førtidspension, seniorpension eller folkepension med bopæl i udlandet om retten til engangstilskud og anmoder disse personer om at anvise en nemkonto med henblik på udbetaling af engangstilskuddet.

Stk. 4 Personer, der pr. 1. november 2020 ikke har modtaget engangstilskud efter § 1, kan ansøge om engangstilskuddet hos Arbejdsmarkedets Tillægspension. Personen skal dokumentere at være omfattet af § 1 og anvise en nemkonto. Ansøgningen om engangstilskud skal være modtaget hos Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 28. februar 2021.

§3 Engangstilskuddet er skattefrit.

Stk. 2 Engangstilskuddet indgår ikke i tildelingen eller beregningen af eller medfører ikke fradrag i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser for ydelsesmodtageren, dennes ægtefælle eller samlever eller andre husstandsmedlemmer. Der kan ses bort fra engangstilskuddet til og med år 2022. En person, der har modtaget engangstilskud, har pligt til at dokumentere at have modtaget engangstilskuddet i forbindelse med ansøgning og beregning af en offentlig ydelse, hvori engangstilskuddet ikke skal indgå.

§4 Følgende myndigheder og institutioner har pligt til at afgive oplysninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension om personnumre for personer omfattet af § 1:

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension indhenter nødvendige oplysninger som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 16 og 18, fra indkomstregisteret, hvortil Arbejdsmarkedets Tillægspension har terminaladgang.

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter en frist for fremsendelse af oplysninger efter stk. 1.

Stk. 4 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsøger målgruppen, jf. stk. 1, nr. 1, på grundlag af data i uge 33 i 2020 fra kommunerne, arbejdsløshedskasserne og Udbetaling Danmark, der er indberettet til styrelsens statistiske datavarehus, jf. bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan udtrække data en anden uge, hvis data ikke kan udtrækkes i uge 33.

Stk. 5 Der vil til brug for udsøgningen i medfør af stk. 1, 2 og 4 blive behandlet oplysninger om ydelsestype og personnummer for de personer, som er omfattet af § 1.

Stk. 6 Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler fra CPR oplysninger om navn og adresse på de personer i målgruppen, der ikke har en nemkonto, til brug for meddelelsen efter § 2, stk. 2.

§5 Engangstilskud, som er udbetalt til en person, der ikke er berettiget til tilskuddet efter § 1, skal ikke betales tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndighedsfejl, herunder fejl i udsøgningsdata, jf. § 4, og det uberettigede beløb er op til 3.000 kr.

§6 Engangstilskud kan hverken overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning frem til udbetalingstidspunktet.

Stk. 2 Engangstilskud kan ikke anvendes til modregning med eventuelle private eller offentlige krav.

§7 Administration og finansiering
Udbetaling af engangstilskud administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§8 Staten afholder udgifterne til engangstilskud efter denne lov.

Stk. 2 Staten afholder alle udgifter til Arbejdsmarkedets Tillægspensions administration af opgaverne efter denne lov.

§9 Arbejdsmarkedets Tillægspension har pligt til at videregive statistiske oplysninger om udbetaling af engangstilskud til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

§10 Klageadgang
Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser efter denne lov kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§11 Ikrafttrædelse
Loven træder i kraft den 26. august 2020.

§12 Territorial gyldighed
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside