14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

Lov nr. 876 af 12. maj 2021

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

§1 En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage, har ret til at få efterlønsbidragene udbetalt kontant, hvis

  • 1) personen den 1. januar 2022 ikke har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

  • 2) personen skriftligt fravælger efterlønsordningen og

  • 3) arbejdsløshedskassen har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde se bort fra, at en ansøgning om udbetaling af efterlønsbidrag modtages efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 1, nr. 3, hvis ansøgningen er modtaget af arbejdsløshedskassen senest den 30. september 2022.

Stk. 3 Et dødsbo efter en person, der har indbetalt efterlønsbidrag, kan ikke ansøge om udbetaling efter stk. 1.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om ansøgning om udbetaling af efterlønsbidragene.

§2 Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte dagpengesatser efter §§ 47 og 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., som medlemmet har indbetalt som efterlønsbidrag, jf. § 77, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Beløbet opgøres på grundlag af dagpengenes højeste beløb for 1 dag på udbetalingstidspunktet.

Stk. 2 Efterlønsbidrag, som er indbetalt for en periode til og med den 10. oktober 2020, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales kontant efter § 1, stk. 1.

Stk. 3 Der svares en afgift på 30 pct. af efterlønsbidrag, som er indbetalt for en periode efter den 10. oktober 2020, når bidragene udbetales kontant efter § 1, stk. 1. Pensionsbeskatningslovens § 49 A, stk. 6-9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Udbetaling af efterlønsbidrag efter § 1, stk. 1, finder sted i perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. juli 2022. Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde udbetale efterlønsbidrag efter den 31. juli 2022.

Stk. 5 §§ 79, 81 og 88 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. finder tilsvarende anvendelse.

§3 Arbejdsløshedskassen skal informere de personer, som arbejdsløshedskassen har registreret med indbetalte efterlønsbidrag, om muligheden for at få efterlønsbidragene udbetalt efter § 1, stk. 1, og konsekvenserne heraf.

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen er kun forpligtet til at give individuel vejledning om konsekvenserne ved udbetaling efter § 1, stk. 1, til de personer, der udtrykkeligt anmoder arbejdsløshedskassen herom.

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om arbejdsløshedskassernes information og vejledning, herunder om arbejdsløshedskassernes dokumentation for vejledningen.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag

§4 En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage, har ret til at få fleksydelsesbidragene udbetalt kontant, hvis

  • 1) personen den 1. januar 2022 ikke har nået fleksydelsesalderen, jf. § 1 a i lov om fleksydelse,

  • 2) personen skriftligt fravælger fleksydelsesordningen og

  • 3) Udbetaling Danmark har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Stk. 2 Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde se bort fra, at en ansøgning om udbetaling af fleksydelsesbidrag modtages efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 1, nr. 3, hvis ansøgningen er modtaget af Udbetaling Danmark senest den 30. september 2022.

Stk. 3 Et dødsbo efter en person, der har indbetalt fleksydelsesbidrag, kan ikke ansøge om udbetaling efter stk. 1.

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om ansøgning om udbetaling af fleksydelsesbidragene.

§5 Tilbagebetalingsbeløbet udgør det antal indbetalte dagpengesatser efter lov om sygedagpenge, som personen har indbetalt som fleksydelsesbidrag, jf. §§ 7 og 8 i lov om fleksydelse. Beløbet opgøres på grundlag af sygedagpengenes højeste beløb for 1 dag på udbetalingstidspunktet.

Stk. 2 Fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for en periode til og med den 10. oktober 2020, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når bidragene udbetales kontant efter § 4, stk. 1.

Stk. 3 Der svares en afgift på 30 pct. af fleksydelsesbidrag, som er indbetalt for en periode efter den 10. oktober 2020, når bidragene udbetales kontant efter § 4, stk. 1. Pensionsbeskatningslovens § 49 B, stk. 6-9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Udbetaling af fleksydelsesbidrag efter § 4, stk. 1, finder sted i perioden fra den 1. januar 2022 til og med den 31. juli 2022. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde udbetale fleksydelsesbidrag efter den 31. juli 2022.

§6 Udbetaling Danmark skal informere de personer, som er registreret med indbetalte fleksydelsesbidrag, om muligheden for at få fleksydelsesbidragene udbetalt efter § 4, stk. 1, og om konsekvenserne heraf.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om Udbetaling Danmarks information og vejledning.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Klageadgang

§7 Klage over arbejdsløshedskassernes afgørelser efter denne lov kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen sendes til arbejdsløshedskassens hovedledelse, der skal vurdere sagen på ny. Fastholder arbejdsløshedskassens hovedledelse helt eller delvis afgørelsen, videresender den klagen sammen med sagens akter til direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Stk. 2 Klage over direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings afgørelser om medlemmers rettigheder og pligter efter denne lov kan af den, afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen sendes til direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der vurderer sagen på ny. Fastholder direktøren sin afgørelse helt eller delvis, sendes klagen til Beskæftigelsesudvalget, og klageren underrettes samtidig herom. Beskæftigelsesudvalgets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§8 Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Ikrafttræden

§9 Loven træder i kraft den 1. juli 2021.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Ændringer i anden lovgivning

§10 (Udeladt)

§11 (Udeladt)

§12 (Udeladt)

Kapitel 6
1
Forarbejder

Territorial gyldighed

§13 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside