14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Lov nr. 333 af 19. december 1959, jf.
lovbekendtgørelse nr. 281 af 14. marts 2013

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Ret til krigs-ulykkesforsikringsrente efter bestemmelserne i denne lov har:

  • 1) enker, der i henhold til lov nr. 183 af 20. maj 1933 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde med senere ændringer har modtaget eller er berettiget til erstatning efter personer, beskæftiget om bord i fiskerskibe eller -fartøjer - herunder de efter nævnte lovs §§ 57, 58 og 59 forsikrede fiskere - såfremt dødsfaldet skyldes ulykkestilfælde som følge af krigsbegivenheder, indtruffet i tiden 1. september 1939-31. marts 1959,

  • 2) enker efter fiskere, der er omfattet af bestemmelsen i § 6 i lov nr. 355 af 20. juli 1945 om hjemrejse og ferie m.m. for søfarende, såfremt dødsfaldet er en følge af ulykkestilfældet.

§2 Retten til at oppebære rente i henhold til denne lov er betinget af, at bestemmelserne i § 65 i lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre ikke ville afskære fra erstatning i henhold til nævnte lov.

§3 Uden hensyn til modtagerens indtægt har renten samme størrelse og dyrtidsreguleres efter samme regler som grundbeløbet efter lov om social pension.

Stk. 2 Renten udredes af statskassen.

§4 Renten udbetales månedsvis forud af Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2 Bestemmelserne i ulykkesforsikringslovens §§ 6 og 35, stk. 1-5, finder tilsvarende anvendelse på rente i henhold til nærværende lov.

§5 Retten til rente bortfalder ved indgåelse af ægteskab, men genindtræder efter begæring, hvis ægteskabet ophører ved dødsfald eller skilsmisse.

Stk. 2 Det påhviler en rentemodtager uopholdeligt at meddele Arbejdsskadestyrelsen underretning om indgåelse af nyt ægteskab.

Stk. 3 Såfremt en rentemodtager mod bedre vidende uretmæssigt har oppebåret rente, vil det med urette oppebårne beløb efter nærmere bestemmelse af styrelsen være at erstatte af pågældende, eventuelt hendes dødsbo.

§6 Denne lov har virkning fra den 1. april 1959.

profile photo
Profilside