Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 333 af 19. december 1959,
jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 14. marts 2013

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Ret til krigs-ulykkesforsikringsrente efter bestemmelserne i denne lov har:

  • 1) enker, der i henhold til lov nr. 183 af 20. maj 1933 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde med senere ændringer har modtaget eller er berettiget til erstatning efter personer, beskæftiget om bord i fiskerskibe eller -fartøjer - herunder de efter nævnte lovs §§ 57, 58 og 59 forsikrede fiskere - såfremt dødsfaldet skyldes ulykkestilfælde som følge af krigsbegivenheder, indtruffet i tiden 1. september 1939-31. marts 1959,

  • 2) enker efter fiskere, der er omfattet af bestemmelsen i § 6 i lov nr. 355 af 20. juli 1945 om hjemrejse og ferie m.m. for søfarende, såfremt dødsfaldet er en følge af ulykkestilfældet.

§ 2

Retten til at oppebære rente i henhold til denne lov er betinget af, at bestemmelserne i § 65 i lov nr. 475 af 1. oktober 1945 om erstatning til besættelsestidens ofre ikke ville afskære fra erstatning i henhold til nævnte lov.

§ 3

Uden hensyn til modtagerens indtægt har renten samme størrelse og dyrtidsreguleres efter samme regler som grundbeløbet efter lov om social pension.

Stk. 2 Renten udredes af statskassen.

§ 4

Renten udbetales månedsvis forud af Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2 Bestemmelserne i ulykkesforsikringslovens §§ 6 og 35, stk. 1-5, finder tilsvarende anvendelse på rente i henhold til nærværende lov.

§ 5

Retten til rente bortfalder ved indgåelse af ægteskab, men genindtræder efter begæring, hvis ægteskabet ophører ved dødsfald eller skilsmisse.

Stk. 2 Det påhviler en rentemodtager uopholdeligt at meddele Arbejdsskadestyrelsen underretning om indgåelse af nyt ægteskab.

Stk. 3 Såfremt en rentemodtager mod bedre vidende uretmæssigt har oppebåret rente, vil det med urette oppebårne beløb efter nærmere bestemmelse af styrelsen være at erstatte af pågældende, eventuelt hendes dødsbo.

§ 6

Denne lov har virkning fra den 1. april 1959.