Lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere § 1

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 333 af 19. december 1959,
jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 14. marts 2013

§ 1

Ret til krigs-ulykkesforsikringsrente efter bestemmelserne i denne lov har:

  • 1) enker, der i henhold til lov nr. 183 af 20. maj 1933 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde med senere ændringer har modtaget eller er berettiget til erstatning efter personer, beskæftiget om bord i fiskerskibe eller -fartøjer - herunder de efter nævnte lovs §§ 57, 58 og 59 forsikrede fiskere - såfremt dødsfaldet skyldes ulykkestilfælde som følge af krigsbegivenheder, indtruffet i tiden 1. september 1939-31. marts 1959,

  • 2) enker efter fiskere, der er omfattet af bestemmelsen i § 6 i lov nr. 355 af 20. juli 1945 om hjemrejse og ferie m.m. for søfarende, såfremt dødsfaldet er en følge af ulykkestilfældet.