14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere

Lov nr. 1267 af 13. september 2022

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Ret til ekstra økonomisk støtte til modtagere af den supplerende pensionsydelse

§1 Udbetaling Danmark udbetaler uden ansøgning ekstra økonomisk støtte til en person, der har ret til og har fået udbetalt supplerende pensionsydelse for år 2022 efter § 72 d i lov om social pension, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Der udbetales ekstra økonomisk støtte, jf. stk. 1, på 2.500 kr. i 2022 og 2.500 kr. i 2023.

Stk. 3 Ved udbetaling af ekstra økonomisk støtte efter stk. 1 og 2 finder § 36 i lov om social pension tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Ekstra økonomisk støtte efter stk. 1 udbetales ikke til dødsboet efter en person, der på udbetalingstidspunktet er afgået ved døden.

Stk. 5 En person, der den 1. november 2023 ikke automatisk har modtaget ekstra økonomisk støtte efter stk. 1, og som er berettiget til og har fået udbetalt supplerende pensionsydelse for 2022, kan i perioden fra den 1. november 2023 til og med den 31. december 2024 ansøge om at få udbetalt ekstra økonomisk støtte hos Udbetaling Danmark. Ansøgningen om ekstra økonomisk støtte skal være modtaget hos Udbetaling Danmark senest den 31. december 2024.

§2 Skal pensionisten eller dennes dødsbo tilbagebetale den supplerende pensionsydelse for 2022 efter § 39 b, stk. 5, eller § 42, stk. 1, i lov om social pension, skal udbetalt ekstra økonomisk støtte efter § 1 ikke tilbagebetales.

§3 Udbetaling af ekstra økonomisk støtte efter § 1 administreres af Udbetaling Danmark.

Stk. 2 Udbetaling Danmark skal videregive oplysninger om udbetalingstidspunkt og personnummer på personer, der har modtaget ekstra økonomisk støtte efter § 1, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til brug for statistisk opfølgning og analyse, samt opbevaring i styrelsens statistiske datavarehus.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Ret til engangsbeløb til personer, der har modtaget visse forsørgelsesydelser for 2022

§4 Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler et engangsbeløb på 2.000 kr. til ydelsesmodtagere, der for marts 2022 helt eller delvis modtog en af følgende forsørgelsesydelser:

Stk. 2 Der kan maksimalt udbetales ét engangsbeløb efter stk. 1 til samme person.

Stk. 3 Engangsbeløb efter stk. 1 udbetales ikke til dødsboet efter en person, der på udbetalingstidspunktet er afgået ved døden.

§5 Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler uden ansøgning engangsbeløb til ydelsesmodtagere omfattet af § 4, som har en NemKonto. Modtageren af engangsbeløbet får meddelelse om afgørelsen via udbetalingsmeddelelsen fra det finansielle institut, hvor borgeren har anvist en konto som NemKonto.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension anmoder ydelsesmodtagere omfattet af § 4, som ikke har en NemKonto, om at anvise en NemKonto med henblik på udbetaling af engangsbeløbet. Anmodningen sendes via Digital Post eller ved almindeligt brev til den bopælsadresse, der fremgår af CPR, når ydelsesmodtageren er undtaget fra Digital Post.

Stk. 3 Udbetaling Danmark orienterer i deres årsbrev til modtagere af førtidspension eller seniorpension med bopæl i udlandet om retten til engangsbeløb og opfordrer disse personer til at oprette en NemKonto med henblik på udbetaling af engangsbeløbet.

Stk. 4 Ydelsesmodtagere, der den 1. marts 2023 ikke automatisk har modtaget et engangsbeløb efter § 4, kan ansøge om engangsbeløbet hos Arbejdsmarkedets Tillægspension. Personen skal dokumentere at være omfattet af § 4 og anvise en NemKonto, jf. dog stk. 5. Ansøgningen om engangsbeløb skal være modtaget hos Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 31. maj 2023.

Stk. 5 Ydelsesmodtagere, som ikke kan få oprettet en NemKonto, kan ansøge om engangsbeløbet efter stk. 4 og anvise en anden konto til udbetaling af engangsbeløbet.

§6 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsøger ydelsesmodtagere, som er omfattet af § 4, og videregiver oplysninger om ydelsesmodtagernes personnumre til Arbejdsmarkedets Tillægspension til brug for udbetaling af engangsbeløb efter § 5, stk. 1.

Stk. 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsøger i uge 45 i 2022 ydelsesmodtagere, som er nævnt i stk. 1, på grundlag af data fra arbejdsløshedskasserne og Udbetaling Danmark, der er indberettet til styrelsens statistiske datavarehus. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan udtrække data en anden uge, hvis data ikke kan udtrækkes i uge 45.

Stk. 3 Der vil til brug for udsøgningen i medfør af stk. 1 blive behandlet oplysninger om ydelsestype, udbetaling og personnummer for de personer, som er omfattet af § 4.

Stk. 4 Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler fra CPR oplysninger om navn og adresse på de ydelsesmodtagere omfattet af § 4, der ikke har en NemKonto, til brug for anmodningen efter § 5, stk. 2.

§7 Engangsbeløb, som er udbetalt til en ydelsesmodtager eller dennes dødsbo, der ikke fuldt ud er berettiget til det udbetalte beløb efter § 4, skal ikke betales tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndighedsfejl, herunder fejl i udsøgningsdata, jf. § 6, og det udbetalte beløb ikke overstiger 4.000 kr.

§8 Udbetaling af engangsbeløb efter § 4 administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§9 Arbejdsmarkedets Tillægspension skal videregive oplysninger om udbetalingstidspunkt og personnummer på personer, der har modtaget engangsbeløb efter § 4, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til brug for statistisk opfølgning og analyse samt opbevaring i styrelsens statistiske datavarehus.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Ret til engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere

§10 Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler et engangsbeløb på 2.000 kr. til uddannelsessøgende, der for marts 2022 modtog

Stk. 2 Der kan maksimalt udbetales ét engangsbeløb efter stk. 1 til samme person.

Stk. 3 Engangsbeløb efter stk. 1 udbetales ikke til dødsboet efter uddannelsessøgende, der på udbetalingstidspunktet er afgået ved døden.

§11 Arbejdsmarkedets Tillægspension udbetaler uden ansøgning engangsbeløb til uddannelsessøgende omfattet af § 10, som har en NemKonto. Modtageren af engangsbeløbet får meddelelse om afgørelsen via udbetalingsmeddelelsen fra det finansielle institut, hvor den uddannelsessøgende har anvist en konto som NemKonto.

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension anmoder uddannelsessøgende omfattet af § 10, som ikke har en NemKonto, om at anvise en NemKonto med henblik på udbetaling af engangsbeløbet. Anmodningen sendes ved almindeligt brev til den bopælsadresse, der fremgår af CPR.

Stk. 3 Uddannelsessøgende, der den 15. november 2022 ikke automatisk har modtaget et engangsbeløb efter § 10, kan ansøge om engangsbeløbet hos Arbejdsmarkedets Tillægspension. Den uddannelsessøgende skal dokumentere at være omfattet af § 10 og anvise en NemKonto. Ansøgningen om engangsbeløb skal være modtaget hos Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 15. februar 2023.

Stk. 4 Personer, som ikke kan få oprettet en NemKonto, kan ansøge om engangsbeløbet efter stk. 3 og anvise en anden konto til udbetaling af engangsbeløbet.

Stk. 5 Uddannelses- og forskningsministeren kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte regler om udbetaling af engangsbeløb efter § 10, stk. 1, nr. 1, til uddannelsessøgende, der i perioden fra den 1. februar 2023 til og med den 30. juni 2023 modtager en afgørelse om tildeling af stipendium som tillæg på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse efter SU-lovens § 7, stk. 3, for marts 2022, og som ikke har fået udbetalt engangsbeløb på baggrund af en ansøgning efter stk. 3.

§12 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udsøger de uddannelsessøgende, som er omfattet af § 10, og videregiver oplysninger om de uddannelsessøgendes personnumre til Arbejdsmarkedets Tillægspension til brug for udbetaling af engangsbeløb efter § 11, stk. 1.

Stk. 2 Der vil til brug for udsøgningen i medfør af stk. 1 blive behandlet oplysninger om ydelsestype, udbetaling og personnummer for de uddannelsessøgende, som er omfattet af § 10.

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler fra CPR oplysninger om navn og adresse på de uddannelsessøgende omfattet af § 10, der ikke har en NemKonto, til brug for anmodningen efter § 11, stk. 2.

Stk. 4 Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætter en frist og dataformatet for fremsendelse af oplysninger efter stk. 1.

§13 Engangsbeløb, som er udbetalt til en uddannelsessøgende eller dennes dødsbo, der ikke fuldt ud er berettiget til det udbetalte beløb efter § 10, skal ikke betales tilbage, hvis udbetalingen skyldes en myndighedsfejl, herunder fejl i udsøgningsdata, jf. § 12, og det udbetalte beløb ikke overstiger 4.000 kr.

§14 Udbetaling af engangsbeløb efter § 10 administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§15 Arbejdsmarkedets Tillægspension skal videregive oplysninger om udbetalingstidspunkt og personnummer på personer, der har modtaget engangsbeløb efter § 10, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til brug for statistisk opfølgning og analyse samt opbevaring i styrelsens statistiske datavarehus.

Kapitel 4
1
Forarbejder

Fælles regler

§16 Ekstra økonomisk støtte efter § 1 og engangsbeløb efter §§ 4 og 10 er skattefri.

Stk. 2 Ekstra økonomisk støtte efter § 1 og engangsbeløb efter §§ 4 og 10 indgår til og med år 2025 ikke i tildelingen eller beregningen af offentlige forsørgelsesydelser, herunder pension og andre indkomst- og formueafhængige offentlige ydelser, og medfører ikke fradrag i disse ydelser for ydelsesmodtageren, dennes ægtefælle, samlever eller andre husstandsmedlemmer.

Stk. 3 En person, der modtager en offentlig forsørgelsesydelse, skal selv oplyse myndigheden, som udbetaler den offentlige forsørgelsesydelse, om udbetalingen af økonomisk støtte efter § 1 eller engangsbeløb efter §§ 4 eller 10.

Stk. 4 For at myndigheden kan se bort fra ekstra økonomisk støtte og engangsbeløbene i de i stk. 2 nævnte situationer, skal en person, der har modtaget en ydelse, jf. §§ 1, 4 og 10, efter anmodning fra den relevante myndighed dokumentere at have modtaget ydelsen.

§17 Ekstra økonomisk støtte efter § 1 og engangsbeløb efter §§ 4 og 10 kan ikke overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning frem til udbetalingstidspunktet.

Stk. 2 Ekstra økonomisk støtte efter § 1 og engangsbeløb efter §§ 4 og 10 kan ikke anvendes til modregning.

§18 Administration og finansiering
Staten afholder udgifterne til ekstra økonomisk støtte og engangsbeløb efter denne lov.

Stk. 2 Staten afholder alle udgifter til Udbetaling Danmarks administration af opgaverne om ekstra økonomisk støtte efter denne lov gennem betaling af et administrationsbidrag, jf. § 25 i lov om Udbetaling Danmark.

Stk. 3 Staten afholder alle udgifter til Arbejdsmarkedets Tillægspensions administration af opgaverne efter denne lov om engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Ikrafttræden

§19 Loven træder i kraft den 14. september 2022.

Kapitel 6
1
Forarbejder

Ændringer i anden lovgivning

§20 (Udeladt)

Kapitel 7
1
Forarbejder

Territorial gyldighed

§21 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside