Lov om Den Sociale Investeringsfond § 6

Denne konsoliderede version af lov om Den Sociale Investeringsfond er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1462 af 11. december 2018,
som ændret ved lov nr. 983 af 26. maj 2021

§ 6

Tildeling af tilskud til statslige, kommunale og regionale myndigheder m.v. skal ske igennem en ansøgningsrunde, hvor statslige, kommunale og regionale myndigheder m.v. kan søge om støtte til indsatser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Fonden kan som vilkår for tildeling af tilskud fastsætte, at tilskud kan kræves tilbagebetalt med en risikopræmie, hvis det projekt, der har modtaget tilskud, viser sig at opnå et eller flere aftalte mål. I sådanne tilfælde kan tildeling af tilskud ske uden gennemførelse af en ansøgningsrunde.

Stk. 3 Social- og ældreministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved tildeling af tilskud efter stk. 1, herunder om ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud og om tilsyn og kontrol.