SPS-loven § 15

Denne konsoliderede version af sPS-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Lov nr. 484 af 31. maj 2000,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1507 af 07. december 2022

§ 15

Uddannelses- og Forskningsministeriet kan hos den uddannelsessøgende, andre offentlige myndigheder og private institutioner indhente de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for at træffe afgørelse om tildeling af samt kontrol med støtten. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at indhente oplysninger, herunder at oplysninger skal gives i elektronisk form og i givet fald i hvilket format.

Stk. 2 Uddannelses- og Forskningsministeriet kan til uddannelsesinstitutionerne videregive de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige ved varetagelsen af opgaver efter denne lov.