14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adgangsbekendtgørelsen § 34

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 97 af 25. January 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Overflytning
En studerende skal ansøge om optagelse på optagelsesportalen www.optagelse.dk, hvis vedkommende ønsker at fortsætte på sin uddannelse på en ny uddannelsesinstitution (overflytning), jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 En studerende, jf. stk. 1, skal ansøge den nye institution om overflytning, hvis pågældende har bestået uddannelsens første år, som det er tilrettelagt på den nye institution. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder eventuelle karakterkrav, jf. § 8, og at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler.

•••

Stk. 3 Det er en betingelse for overflytning, at den studerende, jf. stk. 1, samtykker til, at den ansøgte institution kan kontakte den første (afgivende) institution med henblik på at få oplysninger om beståede uddannelseselementer, brugte prøveforsøg i ikke-beståede uddannelseselementer, udtalelser fra gennemførte eller afbrudte praktikforløb, indskrivningsperioden og eventuel anden information, der er relevant for behandlingen af ansøgningen. Den første institution meddeler den ansøgte institution, hvis betingelserne for udskrivning efter § 36, nr. 2-6, er opfyldt.

•••

Stk. 4 § 39 finder anvendelse ved behandling af ansøgning om overflytning.

•••

Stk. 5 Institutionen kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser.

•••

Stk. 6 Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan den første (den afgivende) institution dispensere fra kravet om, at studieelementer svarende til første studieår skal være bestået. Overflytning sker herefter i overensstemmelse med stk. 2, 2. og 3. pkt., og stk. 3, 1 og 2. pkt.

•••
profile photo
Profilside