Adgangsbekendtgørelsen § 8

Denne konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 87 af 25. januar 2023

Karakterkrav
§ 8

Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at ansøgeren har opnået mindst et bestemt gennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Endvidere kan institutionen kræve, at ansøgeren har opnået mindst en bestemt karakter i udvalgte fag.

Stk. 2 Institutionen kan bestemme, at resultatet af en prøve sidestilles med opfyldelse af et fastsat karakterkrav. Institutionen tilrettelægger prøven, som skal dokumentere, at ansøgeren besidder de krævede kvalifikationer. Prøven kan kun omfatte ansøgere, der ikke opfylder karakterkravet.

Stk. 3 Institutionen kan bestemme, at et fastsat karakterkrav kun omfatter ansøgere i kvote 1 eller kvote 2 eller ansøgere ved institutionens efteroptag eller vinteroptag. Institutionen kan endvidere bestemme, at et fastsat karakterkrav kun omfatter uddannelser uden adgangsbegrænsning.

Stk. 4 Fastsættelse af karakterkrav og efterfølgende ændringer skal meddeles Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Information om gældende karakterkrav og varslinger offentliggøres på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser skal varsles på optagelsesportalen, senest 1. februar året før fastsættelsen eller skærpelsen træder i kraft.

Stk. 5 Institutionen kan bestemme at anden gennemført videregående uddannelse kan opfylde et fastsat karakterkrav.

Stk. 6 Institutionen kan dispensere fra fastsatte karakterkrav, hvis der foreligger usædvanlige forhold.