Adgangsbekendtgørelsen § 31

Denne konsoliderede version af adgangsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse nr. 56 af 10. januar 2024

Behandling af ansøgning
§ 31

Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger. For optagne studerende træffer institutionen snarest muligt afgørelse om merit, jf. § 30.

Stk. 2 Institutionens afgørelse vedrørende merit kan påklages til Kvalifikationsnævnet inden for en frist af fire uger, efter afgørelsen er meddelt klageren.