Bekendtgørelse om tilskud, regnskab og revision m.v. for Designskolen Kolding

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1612 af 28. december 2022

I medfør af § 16 c, stk. 1, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 8. august 2019, og tekstanmærkning nr. 181 ad 19.2. til § 19 på finansloven for finansåret 2022, jf. midlertidig bevillingslov for finansåret 2023, lov nr. 2 af 28. december 2022, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 2, nr. 18, i bekendtgørelse nr. 979 af 24. juni 2022 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Tilskud
§ 1

Driftstilskud for Designskolen Kolding skal anvendes inden for institutionens formål.

Stk. 2 Nærmere vilkår for Uddannelses- og Forskningsstyrelsens driftstilskud, herunder fastlæggelsen af det årlige aktivitetstal, kan fastsættes i det årlige tilskudsbrev fra styrelsen.

Stk. 3 Driftstilskuddet udbetales i rater månedligt forud.

§ 2

Institutionen kan herudover modtage tilskud, hvor de nærmere udbetalingsvilkår fastsættes i et tilskudsbrev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Stk. 2 Institutionen kan gennemføre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed.

§ 3

Institutionen er omfattet af reglerne vedrørende statsfinansierede, selvejende institutioner i Finansministeriets Budgetvejledning.

§ 4

Hvis institutionen ikke overholder betingelserne for tilskud, eller institutionen i øvrigt ikke overholder regler og øvrige vilkår, kan Uddannelses- og Forskningsstyrelsen beslutte at tilbageholde tilskud helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt.

§ 5

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan forlange de nødvendige oplysninger af institutionen til brug for fastlæggelse af tilskud, som led i tilsynet med institutionen m.v.

§ 6

Designskolen Kolding er omfattet af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.

Garanti for lån til byggeri m.v.
§ 7

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan modregne udbetalte beløb i henhold til garanti for lån, som staten har overtaget fra daværende Hypotekbanken. Ved gentagne tilfælde af misligholdelse af lånevilkårene kan styrelsen tilbageholde en del af institutionens tilskud med henblik på betaling af fremtidige ydelser på lånene.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan opsige garantien i forhold til institutionen, hvis institutionen overtræder garantivilkårene eller har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med opnåelse af garantien, eller hvis institutionens godkendelse bortfalder.

Kapitalforvaltning m.v.
§ 8

Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Stk. 2 Institutionen skal under størst mulig hensyntagen til sikkerheden anbringe de likvide midler på en eller flere af følgende måder:

  • 1) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

  • 2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kommunekredit eller andre finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

  • 3) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

  • 4) I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 1 og 2.

Stk. 3 Institutionen er forpligtet til at vedligeholde sin ejendom på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt flerårig plan samt til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. til de tilskudsberettigede aktiviteter.

Stk. 4 Indgåelse af lejemål, anlægsudgiftslignende investeringer, køb af ejendomme eller grunde og iværksættelse af it-projekter skal godkendes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Regnskab og årsrapport
§ 9

Designskolen Kolding er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v., bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Stk. 2 Designskolen Kolding fører regnskab efter Uddannelses- og Forskningsstyrelsens konterings- og fordelingsvejledning, der fastsætter en fælles kontoplan for uddannelsesinstitutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Konterings- og fordelingsvejledningen offentliggøres af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen senest den 1. oktober i året inden regnskabsåret.

Stk. 3 Designskolen Kolding opstiller og aflægger årsrapport, inklusiv målrapportering, efter den årsrapportskabelon, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fastsat.

Stk. 4 Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og af rektor.

Revision
§ 10

Designskolen Koldings regnskab er omfattet af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2 Designskolen Koldings bestyrelse udpeger en institutionsrevisor, som skal være statsautoriseret revisor.

Stk. 3 I medfør af § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. kan rigsrevisor med uddannelses- og forskningsministeren aftale, at revisionsopgaver i henhold til stk. 1 og 2 varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og den i stk. 2 nævnte institutionsrevisor.

§ 11

Institutionsrevisor reviderer Designskolen Koldings årsregnskab.

Stk. 2 Revisionen udføres i overensstemmelse med almindeligt gældende krav og standarder for godkendte revisorers virksomhed samt standarderne for offentlig revision. Standarderne for offentlig revision præciserer de særlige krav til en revision af et årsregnskab, der følger af god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Dette indebærer, at institutionsrevisor gennemfører juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision som led i opgaven.

Stk. 3 Revisionen udføres i overensstemmelse med den revisionsinstruks, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fastsat.

Stk. 4 Institutionsrevisor skal påse, at forudsætningerne for, at institutionsrevisor kan acceptere og gennemføre opgaven, er opfyldt. Designskolen Kolding skal give institutionsrevisor de oplysninger, som må anses at have betydning for institutionsrevisors opgavevaretagelse.

Stk. 5 Det reviderede årsregnskab forsynes med en revisionspåtegning efter det til enhver tid gældende erklæringsparadigme for den uafhængige institutionsrevisors påtegning, jf. standarderne for offentlig revision.

Stk. 6 Rigsrevisionen og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen skal underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor og om årsagen til revisorskift.

§ 12

Bliver institutionsrevisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med forvaltningen af Designskolen Koldings midler, påhviler det institutionsrevisor straks at give institutionens bestyrelse meddelelse herom. Institutionsrevisor skal sikre, at Designskolen Kolding giver Uddannelses- og Forskningsstyrelsen meddelelse herom inden 3 uger. Hvis Designskolen Kolding ikke giver meddelelsen, har institutionsrevisor pligt til at orientere Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Institutionsrevisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2 Det samme gælder, jf. stk. 1, hvis:

  • 1) Fortsættelsen af driften er usikker af økonomiske eller andre årsager.

  • 2) Institutionsrevisor agter at fratræde opgaven, fordi forudsætningerne for at gennemføre en revision i overensstemmelse med gældende etiske og faglige krav og standarder ikke længere er til stede, og det skyldes Designskolen Koldings forhold.

§ 13

Institutionsrevisor udarbejder revisionsprotokollat om den udførte revision, der skal indeholde de oplysninger, som institutionsrevisor skriftligt kommunikerer til Designskolen Koldings øverste ledelse som led i revisionen.

Stk. 2 Revisionsprotokollatet skal indeholde institutionsrevisors rapportering af konklusionerne af revisionen efter § 11, stk. 2.

Stk. 3 Institutionsrevisor udarbejder revisionsprotokollat om revisionen af årsregnskabet efter den revisionsinstruks, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fastsat.

Stk. 4 Revisionsprotokollatet skal underskrives af bestyrelsen.

Indsendelse
§ 14

Designskolen Kolding sender årsrapporten til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen senest den 15. april i året efter regnskabsåret.

Stk. 2 Designskolen Kolding sender regnskabsdata til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen efter de retningslinjer, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fastsat, senest den 15. april i året efter regnskabsåret.

Stk. 3 Designskolen Kolding sender revisionsprotokollat til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen senest den 15. april i året efter regnskabsåret.

Budget
§ 15

Forud for hvert regnskabsår godkender bestyrelsen et budget efter indstilling fra rektor.

Ikrafttræden
§ 16

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023 og finder anvendelse for revisionen af Designskolen Koldings årsregnskab fra og med regnskabsåret 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2112 af 24. november 2021 om tilskud, regnskab og revision m.v. for Designskolen Kolding ophæves, men finder dog anvendelse for revisionen af det aflagte årsregnskab for 2022.