14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner § 11b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 787 af 08. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11b Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og Arkitektskolen Aarhus er statsinstitutioner, hvis overordnede ledelse varetages af en bestyrelse med et ulige antal medlemmer beskikket af uddannelses- og forskningsministeren. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter antallet af medlemmer i bestyrelsen.

•••

Stk. 2 Bestyrelsens sammensætning skal afspejle institutionens samlede opgaver. Bestyrelsen skal samlet have indsigt i uddannelse, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, videnformidling, ledelse, organisation og økonomi samt de ansættelsesområder og erhverv, som institutionen uddanner til.

•••

Stk. 3 Uddannelses- og forskningsministeren udpeger et antal eksterne bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden og næstformanden. De af uddannelses- og forskningsministeren udpegede eksterne medlemmer skal tilsammen have erfaring med ledelse, organisation og økonomi og udgør sammen med det af Statens Kunstråd udpegede medlem, jf. stk. 4, et flertal af bestyrelsesmedlemmerne.

•••

Stk. 4 Statens Kunstråd udpeger et eksternt bestyrelsesmedlem med særlige kunstfaglige kvalifikationer inden for et eller flere af institutionens hovedfagområder.

•••

Stk. 5 Et mindretal af bestyrelsesmedlemmerne udpeges af og blandt medarbejdere og studerende.

•••

Stk. 6 Eksterne bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentanter beskikkes for en periode på 4 år, jf. stk. 1, mens studenterrepræsentanter beskikkes for en periode på 2 år. Udtræder et medlem i beskikkelsesperioden, beskikkes et nyt medlem for den resterende del af perioden.

•••

Stk. 7 Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at bestyrelsen skal træde tilbage, hvis ministeren vurderer, at bestyrelsen ikke lever op til sit ansvar, jf. § 11 c, stk. 1. I så fald beskikkes en ny bestyrelse efter reglerne i stk. 2-6.

•••
profile photo
Profilside