Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger ved afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21 som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1603 af 12. november 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2056 af 18. december 2020

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen gælder for folkeskolens prøver i prøveterminen december-januar 2020/21.

§ 2

Reglerne i §§ 3-7 fraviger og supplerer bestemmelser i lovgivningen på børne- og undervisningsområdet om folkeskolens prøver og om optagelse på gymnasiale uddannelser. Formålet hermed er at sikre elevernes gennemførelse og afslutning af grundskolen under de helt ekstraordinære forhold som følge af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19.

§ 3

Alle folkeskolens prøver aflyses i perioden fra og med den 21. december 2020 til og med den 31. januar 2021.

§ 4

Skolens leder kan under de helt ekstraordinære forhold, der følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, aflyse elevens eller elevernes deltagelse i en eller flere prøver i vinterterminen 2020/21. Hvis det efter skolens leders vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i prøveterminen december-januar 2020/21, udsættes prøven dog hertil.

Stk. 2 Det er en forudsætning for en aflysning af en eller flere elevers deltagelse i prøven efter stk. 1, at et af følgende forhold gør sig gældende:

  • 1) Nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19, som skolen er nødt til at iværksætte, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter skolen, indebærer, at prøven ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt.

  • 2) Eleven er syg på prøvetidspunktet, herunder med covid-19.

  • 3) Eleven er på prøvetidspunktet af sundhedsmæssige grunde i relation til covid-19 vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til nødundervisning eller almindelig undervisning på skolen.

  • 4) At det for så vidt angår prøver i de obligatoriske praktiske/musiske valgfag som følge af foranstaltninger mod covid-19, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter skolen, ikke har været muligt for skolen at gennemføre undervisningen i de pågældende valgfag i overensstemmelse med fagets faglige mål og indhold, og skolelederen konkret vurderer, at enkelte elever eller grupper af elever, herunder en eller flere klasser, som følge heraf har et fagligt efterslæb, der ikke kan indhentes inden det planlagte prøvetidspunkt.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for prøver, der er aflyst efter § 3.

§ 5

Hvis en eller flere af elevens prøver er aflyst efter §§ 3-4, træder den sidste standpunktskarakter i faget i stedet for den karakter, som skulle have været givet ved den aflyste prøve, og er dermed ophøjet til prøvekarakter.

Stk. 2 En karakter, der er ophøjet til prøvekarakter efter stk. 1, indgår som almindelig prøvekarakter på det eksamensbevis eller prøvebevis, som skolen udsteder til eleven efter de almindelige regler herom.

§ 6

Beviser, der udfærdiges til elever efter reglerne i § 5, stk. 2, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, herunder i forhold til optagelse på ungdomsuddannelser.

§ 7

Aflysningen af prøver efter §§ 3-4 er ikke til hinder for, at en ansøger kan opnå retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse, hvis ansøgeren i øvrigt opfylder forudsætningerne i lov om de gymnasiale uddannelser for at have retskrav på optagelse på den pågældende uddannelse.

§ 8

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til på ministerens vegne at varetage de af ministerens opgaver, herunder tilsynsopgaver, og beføjelser, som bekendtgørelsen giver anledning til at varetage. Reglen i 1. pkt. gælder dog ikke ministerens beføjelser i henhold til bekendtgørelsens § 3.

§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. november 2020.