14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for folkehøjskoleområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1464 af 08. oktober 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for folkehøjskoleområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 25. januar 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Formål og anvendelsesområde
Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre, at folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler, i finansåret 2020 fortsat kan modtage driftstilskud og særlig støtte efter lov om folkehøjskoler, der vedrører skoleåret 2019/2020, på trods af faldende aktivitet som konsekvens af lukningen af folkehøjskolerne til forebyggelsen og afhjælpningen af covid-19, og som konsekvens af de begrænsninger folkehøjskolerne har været underlagt i henhold til retningslinjer til forebyggelse af afhjælpning af covid-19-smitte.

§2 Slots- og Kulturstyrelsen administrerer beregning og udbetaling af tilskud efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen kan fastlægge nærmere retningslinjer for krav til ansøgningers indhold, behandling af ansøgninger m.v. efter denne bekendtgørelse.

§3 Beregning og udbetaling af driftstilskud
For perioden fra nedlukning til skoleårets afslutning fra og med den 13. marts til og med den 31. juli 2020 fastfryses folkehøjskolernes driftstilskud jf. lov om folkehøjskoler § 24. Dette svarer til det tilskud, som folkehøjskolerne har fået udbetalt i aconto i perioden fra og med den 13. marts 2020 til og med den 31. juli 2020, der er beregnet på baggrund af de enkelte skolers samlede opgjorte aktivitet i skoleåret 2018/2019 jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For folkehøjskoler, der ikke har været tilskudsberettigede i henhold til lov om folkehøjskoler i hele skoleåret 2018/2019, fastfryses deres driftstilskud i perioden fra og med den 13. marts til og med den 31. juli 2020 svarende til skolernes udbetalte aconto, der er beregnet på baggrund af skolernes aktivitet i finansåret 2019.

Stk. 3 For perioden fra og med den 1. august 2019 til og med den 12. marts 2020 beregnes driftstilskuddet på baggrund af skolernes faktiske aktivitet i perioden.

Stk. 4 For perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 12. marts 2020, kan elever på højskolekurser, der er planlagt til at vare mindst 12 uger og er påbegyndt efter den 1 januar 2020, beregnes som om de har gennemført 12 uger, jf. lov om folkehøjskoler § 24, såfremt disse elever har gennemført mindst fire uger af kurset, men ikke nåede at gennemføre minimum 12 uger, inden nedlukningen som følge af foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning af covid-19.

§3a For folkehøjskoler, der påbegynder kursusvirksomhed i finansåret 2020 eller skoleåret 2020/2021, nedsættes kravet om mindst 24 årselever, jf. lov om folkehøjskoler § 9, stk. 2-4, til mindst 15 årselever.

Stk. 2 Kravet om 15 årselever skal opnås i det første hele finansår eller indenfor 12 måneder efter kursusvirksomhedens start, jf. lov om folkehøjskoler § 9, stk. 3 og 6.

§4 Tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap
For tilskud til folkehøjskoler, jf. lov om folkehøjskoler § 27 og regler fastsat i medfør heraf, kan Slots- og Kulturstyrelsen udbetale støtte uafhængig den faktiske aktivitet i skoleåret 2019/2020, hvor aktiviteterne har været påvirket af foranstaltninger i forbindelse med forebyggelsen og afhjælpningen af covid-19.

Stk. 2 For ansøgning om og beregning samt udbetaling af tilskud efter stk. 1, kan Slots- og Kulturstyrelsen fravige de fastsatte betingelser i lov om folkehøjskoler § 27 og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen kan på forlangende fra folkehøjskolen anmode om dokumentation, som sandsynliggør, at der er afholdt udgifter til planlagte, men ikke gennemførte aktiviteter.

§5 Fristen for indsendelse af ansøgninger til pulje til tilskud til kompensation for forstanderes, viceforstanderes, afdelingslederes og læreres fravær på grund af organisationsarbejde, kursusdeltagelse og seniorordninger efter § 33, stk. 2, i bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler udskydes fra den 1. oktober til den 1. december for så vidt angår finansåret 2020.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. oktober 2020.

profile photo
Profilside