Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for folkehøjskoleområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 545 af 29. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1308 af 16. juni 2021

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Formål og anvendelsesområde
§ 1

Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre, at folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler, kan modtage driftstilskud efter lov om folkehøjskoler på trods af faldende aktivitet som konsekvens af lukningen af folkehøjskolerne til forebyggelse og afhjælpning af covid-19, og som konsekvens af de begrænsninger, som folkehøjskolerne er underlagt til forebyggelse og afhjælping af covid-19.

§ 2

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer beregning og udbetaling af tilskud efter denne bekendtgørelse.

Beregning og udbetaling af driftstilskud
§ 3

Driftstilskuddet for skoleåret 2020/2021 beregnes ud fra reglerne fastsat i lov om folkehøjskoler, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2 I perioden fra nedlukningen af folkehøjskolernes lange kurser den 21. december 2020 og til genåbingen den 15. marts 2021, beregnes folkehøjskolernes driftstilskud til elever på lange kurser, jf. lov om folkehøjskoler, ud fra antal tilmeldte elever pr. 29. december 2020, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 I perioden fra nedlukningen af folkehøjskolernes kurser, som har en planlagt varighed på mindre end 3 uger (korte kurser), fra den 9. december 2020 til og med den 31. december 2020, beregnes folkehøjskolernes driftstilskud til elever på korte kurser, jf. lov om folkehøjskoler, ud fra antal tilmeldte elever pr. 8. december 2020. I perioden fra den 1. januar 2021 til den 15. marts 2021, beregnes driftstilskuddet ud fra antal tilmeldte elever på korte kurser pr. 29. december 2020. I perioden fra den 15. marts 2021 til og med den 21. maj 2021 beregnes driftstilskuddet ud fra antal tilmeldte elever på korte kurser på et tilsvarende afholdt kursus i tilsvarende periode i 2019. For folkehøjskoler der ikke havde aktivitet i 2019 beregnes driftstilskuddet ud fra antal tilmeldte elever på korte kurser på et tilsvarende afholdt kursus i skoleåret 2020/2021.

Stk. 4 I perioden fra genåbningen af folkehøjskolernes lange kurser fra den 15. marts 2021, beregnes folkehøjskolernes driftstilskud til dagelever, som ikke er omfattet af genåbning i perioden fra den 15. marts 2021 til og med den 21. maj 2021 og udenlandske elever, der på grund af indrejserestriktioner er forhindret i at komme på folkehøjskole, ud fra antal tilmeldte elever pr. 29. december 2020. I perioden indgår endvidere dagelever og udenlandske elever, som har tilmeldt sig et langt kursus i perioden fra den 29. december 2020 til den 15. marts 2021, ud fra antal tilmeldte elever pr. 15. marts 2021. Uanset 1. og 2. pkt. vil et videresalg af en plads optaget til en dagselev eller en udenlandsk elev på lange kurser medføre, at driftstilskuddet for så vidt angår de videresolgte pladser beregnes ud fra reglerne fastsat i lov om folkehøjskoler.

Stk. 5 Elever, der er tilmeldt et kursus pr. henholdsvis den 8. eller den 29. december 2020, jf. stk. 1-4, tæller med i beregningen af driftstilskuddet i hele den angivne periode. Eleverne tæller desuden i hele perioden ud fra den takst, som de var tilmeldt på pr. 8. eller 29. december 2020.

§ 4

For folkehøjskoler, der påbegynder kursusvirksomhed i finansåret 2020 eller skoleåret 2020/2021, nedsættes kravet om mindst 24 årselever, jf. lov om folkehøjskoler § 9, stk. 2-4, til mindst 15 årselever.

Stk. 2 Kravet om 15 årselever skal opnås i det første hele finansår eller indenfor 12 måneder efter kursusvirksomhedens start, jf. lov om folkehøjskoler § 9, stk. 3 og 6.

Ikrafttræden
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 218 af 12. februar 2021 om visse midlertidige foranstaltninger for folkehøjskoleområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 ophæves.