Nødvinterprøvebekendtgørelsen

Denne konsoliderede version af nødvinterprøvebekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger ved prøveafholdelse i vinterterminen 2020/21 i de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 1572 af 05. november 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2054 af 18. december 2020

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Prøver i vinterterminen 2020/21, der aflyses eller udsættes
§ 1

Institutionens leder kan under de helt ekstraordinære forhold, der følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, aflyse en eller flere konkrete prøver i følgende uddannelser og kurser, jf. dog § 4:

 • 1) De gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb.

 • 2) Hf-enkeltfag.

 • 3) Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

 • 4) Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF).

 • 5) Supplerende overbygningsforløb (SOF).

 • 6) Almen voksenuddannelse (avu).

Stk. 2 En aflysning af prøven efter stk. 1 forudsætter, at

 • 1) nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19 iværksat efter regler fastsat i henhold til § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme eller foranstaltninger, som institutionen er nødt til at iværksætte for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter institutionen, indebærer, at prøven ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt eller at eleverne eller kursisterne ikke forud for prøven har haft mulighed for at gennemføre forberedelsen til en gruppeprøve eller relevant værksteds- eller laboratoriearbejde, der forudsætter tilstedeværelse på institutionen, og

 • 2) institutionen for så vidt angår mundtlige prøver vurderer, at prøven ikke kan afholdes på et senere tidspunkt i vinterterminen 2020/21.

Stk. 3 En beslutning om prøveaflysning efter stk. 1 kan tidligst træffes og meddeles eleven eller kursisten, når betingelserne herfor er opfyldt. En prøve, der er begyndt, kan dog ikke aflyses i medfør af stk. 1.

§ 2

Institutionen aflyser, jf. dog stk. 2 og § 4, en prøve i forhold til den enkelte elev eller kursist på en uddannelse eller et kursus omfattet af § 1, stk. 1, hvis eleven eller kursisten på prøvetidspunktet er syg, herunder med covid-19, eller af sundhedsmæssige grunde i relation til covid-19 er vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til nødundervisning eller almindelig undervisning på institutionen.  1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis eleven eller kursisten ikke forud for prøven har haft mulighed for at gennemføre forberedelsen til en gruppeprøve eller relevant værksteds- eller laboratoriearbejde, der forudsætter tilstedeværelse på institutionen.

Stk. 2 Hvis det efter institutionens vurdering er muligt at udsætte en mundtlig prøve til et senere tidspunkt i vinterterminen 2020/21, udsættes prøven hertil.

§ 3

Alle prøver i følgende uddannelser og kurser aflyses i perioden fra og med den 21. december 2020 til og med den 31. januar 2021, jf. dog stk. 2:

 • 1) De gymnasiale uddannelser og gymnasiale fag i eux-forløb.

 • 2) Hf-enkeltfag.

 • 3) Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

 • 4) Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF).

 • 5) Supplerende overbygningsforløb (SOF).

 • 6) Almen voksenuddannelse (avu).

Stk. 2 §§ 1 og 2 finder ikke anvendelse for prøver, der er aflyst efter stk. 1.

§ 4

Følgende prøver, der efter §§ 1-3 er aflyst i vinterterminen 2020/21, udsættes i stedet til førstkommende prøvetermin herefter:

 • 1) Prøver i fag, hvor en elev i de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb efter reglerne om merit er fritaget for undervisning i faget i et omfang, der ikke gør det muligt for underviseren at afgive en afsluttende standpunktskarakter efter § 7, stk. 1-2, og § 8, stk. 1.

 • 2) Prøver for selvstuderende.

 • 3) Sygeprøver og omprøver som følge af klager, jf. dog stk. 2, herunder prøver for elever og kursister m.v., der i sygeprøveterminen i forlængelse af skoleåret 2019/20 på grund af sygdom ikke kunne deltage i sygeprøver omfattet af § 2, stk. 1, i nødsygeprøvebekendtgørelsen.

 • 4) Prøver for elever på uddannelserne til teknisk, merkantil eller almen studentereksamen, der i medfør af en afgørelse i henhold til institutionens lokale studie- og ordensregler er blevet henvist til at aflægge prøve i vinterterminen 2020/21 i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin, jf. dog stk. 2.

 • 5) Prøver for elever og kursister, der er blevet bortvist fra en prøve, og som skulle have aflagt den pågældende prøve på ny i vinterterminen 2020/21, jf. § 20, stk. 4, jf. stk. 1-3, i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser og § 7, stk. 5, jf. stk. 2, i bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser, jf. dog stk. 2.

 • 6) Mundtlig prøve i eksamensprojektet på hf-enkeltfag og tekniske eux-forløb, jf. dog § 9, stk. 2-4.

Stk. 2 Reglerne i stk. 1, nr. 3-5, finder kun anvendelse, hvis reglerne i §§ 7-8 ikke giver mulighed for at lade en karakter ophøje til eller træde i stedet for en prøvekarakter.

§ 5

Hvis en prøve aflyses for en eller flere enkelte elever og kursister eller grupper af elever og kursister, jf. §§ 1-3, og ikke er udsat efter § 4, finder reglerne i §§ 7-10 anvendelse. Reglerne i §§ 7-10 fraviger og supplerer bestemmelser i lovgivningen på børne- og undervisningsområdet om prøver og eksamen i de uddannelser og på de kurser, der er omfattet af § 1, stk. 1. Formålet hermed er at sikre elevers og kursisters gennemførelse og afslutning af igangværende uddannelse eller kurser under de helt ekstraordinære forhold som følge af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19.

Midlertidig mulighed for fleksibilitet i afviklingen af studieområdeprojektet og erhvervsområdeprojektet
§ 6

I de treårige uddannelser til teknisk og merkantil studentereksamen samt i tekniske og merkantile eux-forløb kan institutionens leder for enkelte elever eller grupper af elever tilrettelægge projektperioden i henholdsvis studieområdet og erhvervsområdet mere fleksibelt end forudsat i læreplanerne. En fravigelse af læreplanen efter 1. pkt. forudsætter, at en opfyldelse af betingelserne i læreplanen om projektperioden konkret og i væsentligt omfang vanskeliggøres for den enkelte elev eller gruppe af elever som følge af nye eller genindførte foranstaltninger mod covid-19, som institutionen er nødt til at iværksætte, herunder foranstaltninger for at imødekomme sundhedsfaglige anbefalinger, som omfatter institutionen eller fordi den enkelte elev af sundhedsmæssige grunde i relation til covid-19 er vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til nødundervisning eller almindelig undervisning på institutionen.

Midlertidig mulighed for afgivelse af afsluttende standpunktskarakter og andre midlertidige foranstaltninger for den toårige uddannelse til hf-eksamen, hf-enkeltfag, GSK, GIF, SOF og avu
§ 7

For elever og kursister, der frem mod vinterterminen 2020/21 har fulgt et fag m.v. i den toårige uddannelse til hf-eksamen, hf-enkeltfag, GSK, GIF, SOF eller avu, giver institutionen eleven eller kursisten en eller flere afsluttende standpunktskarakterer i afsluttende fag, hvor prøven er aflyst.

Stk. 2 En afsluttende standpunktskarakter efter stk. 1 skal udtrykke graden af elevens eller kursistens opfyldelse af de faglige mål i den relevante læreplan. Den afsluttende standpunktskarakter gives ud fra en helhedsvurdering på baggrund af underviserens kendskab til elevens eller kursistens faglige niveau i den daglige undervisning, herunder nødundervisningen. I helhedsvurderingen kan en individuel faglig vurderingssamtale med eleven eller kursisten indgå.

Stk. 3 Afsluttende standpunktskarakterer efter stk. 1 træder i et afsluttende fag i stedet for den eller de karakterer, som skulle have været givet ved den aflyste prøve, og er derved ophøjet til prøvekarakterer, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 For elever på uddannelsen til hf-eksamen fastsættes karakteren for kultur- og samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelige faggruppe på følgende måde:

 • 1) For kultur- og samfundsfagsgruppen fastsættes den ene karakter som det vægtede gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i religion C, der indgår med vægten 1, samfundsfag C, der indgår med vægten 1, og historie B, der indgår med vægten 1,5. Den anden karakter fastsættes som den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

 • 2) For den naturvidenskabelige faggruppe fastsættes den ene karakter som et simpelt gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi, geografi og kemi. Den anden karakter fastsættes som den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

Stk. 5 Bestemmelsen i § 16 i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse finder tilsvarende anvendelse ved fastsættelse af standpunktskarakterer efter stk. 4.

Stk. 6 En karakter, der, jf. stk. 3 og 4, er ophøjet til eller træder i stedet for en prøvekarakter, indgår som en almindelig prøvekarakter på de eksamensbeviser og prøvebeviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

Ophøjelse af afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter i de treårige gymnasiale uddannelser, den toårige uddannelse til almen studentereksamen samt gymnasiale fag i eux-forløb
§ 8

For elever i de treårige gymnasiale uddannelser, i den toårige uddannelse til almen studentereksamen og i gymnasiale fag i eux-forløb træder afsluttende standpunktskarakterer i afsluttende fag, hvor prøven er aflyst, i stedet for karakterer, som skulle have været givet ved de aflyste prøver, og er derved ophøjet til prøvekarakterer, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For en elev i en gymnasial uddannelse eller i gymnasiale fag i eux-forløb, hvis mundtlige prøve i studieretningsprojektet, studieområdeprojektet eller erhvervsområdeprojektet, jf. reglerne i §§ 1-3 er aflyst, foretager bedømmerne en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene. Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som eleven ville have fået ved den aflyste prøve.

Stk. 3 Reglen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, hvor en sygeprøve eller en omprøve som følge af en klage er aflyst.

Stk. 4 En karakter, der, jf. stk. 1-3, er ophøjet til eller træder i stedet for en prøvekarakter, indgår som en almindelig prøvekarakter på de eksamensbeviser og prøvebeviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

Beviser
§ 9

Beviser, der udfærdiges til elever eller kursister efter reglerne i §§ 7-8, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, herunder i forhold til optagelse på videregående uddannelser.

Stk. 2 En kursist på hf-enkeltfag, der, jf. § 4, stk. 1, nr. 6, ikke kan afslutte eksamensprojektet med mundtlig prøve i vinterterminen 2020/21, er uanset bestemmelserne i § 41, stk. 3, og § 47 i lov om de gymnasiale uddannelser ikke af den grund afskåret fra efter anmodning, der skal fremsættes senest den 31. juni 2021, at få udfærdiget et bevis for en sammenstykket højere forberedelseseksamen. På et sådant bevis påføres en streg i stedet for en karakter ud for eksamensprojektet.

Stk. 3 En elev, der afslutter et teknisk eux-forløb i vinterterminen 2020/21, og som, jf. § 4, stk. 1, nr. 6, ikke kan afslutte eksamensprojektet med mundtlig prøve i denne termin, kan efter anmodning, der skal fremsættes senest den 31. juni 2021, få udstedt et eux-bevis. På et sådant bevis påføres en streg i stedet for en karakter ud for eksamensprojektet.

Stk. 4 Reglen i stk. 3 gælder uanset, at en eksamen, der giver ret til eux-bevis, for elever, der er påbegyndt et teknisk eux-forløb før den 1. august 2018, normalt skal omfatte en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt.

Klage og bemyndigelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
§ 10

En elev eller kursist kan, i den udstrækning andet ikke følger af lovgivningen, klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over institutionens afgørelser efter bekendtgørelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2 En klage efter stk. 1 stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af institutionen senest fem kalenderdage, efter at eleven eller kursisten har modtaget den afgørelse, som eleven eller kursisten klager over.

Stk. 3 Hvis institutionen ikke på baggrund af klagen imødekommer den fuldt ud, og eleven eller kursisten ikke har trukket sin klage tilbage, udarbejder institutionen en udtalelse i sagen. Eleven eller kursisten skal herefter have lejlighed til med en frist på fem kalenderdage at fremkomme med sine eventuelle bemærkninger til institutionens udtalelse. Institutionen sender klagen, sin udtalelse samt elevens eller kursistens eventuelle bemærkninger til styrelsen hurtigst muligt og senest to kalenderdage efter, at institutionen har modtaget bemærkningerne fra eleven eller kursisten eller efter udløbet af dennes frist for at fremkomme med eventuelle bemærkninger.

§ 11

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til på ministerens vegne at varetage de af ministerens opgaver, herunder tilsynsopgaver, og beføjelser, som bekendtgørelsen giver anledning til at varetage. Reglen i 1. pkt. gælder dog ikke ministerens beføjelser i henhold til bekendtgørelsens § 3.

Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2020.