14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger ved grundforløbets afslutning i skoleåret 2020/21 på de treårige gymnasiale uddannelser som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Bekendtgørelse nr. 1452 af 06. oktober 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidige foranstaltninger ved grundforløbets afslutning i skoleåret 2020/21 på de treårige gymnasiale uddannelser som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bekendtgørelsen gælder for afslutningen af grundforløbet i skoleåret 2020/21 på de treårige gymnasiale uddannelser.

§2 Institutionens leder skal under de helt ekstraordinære forhold, som følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, i et tæt samarbejde med institutionens øvrige ledere, undervisere og andre medarbejdere udfolde enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, på i videst muligt omfang at afbøde de afledte virkninger på elevernes gennemførelse af grundforløbet, herunder grundforløbsprøverne, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Målet hermed er, at elevernes muligheder for at gennemføre grundforløbet og grundforløbsprøverne, sikres bedst muligt inden for de helt ekstraordinære rammer, som forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 nødvendiggør.

§3 Institutionen kan for enkelte elever eller grupper af elever, herunder en eller flere klasser, efter en konkret vurdering beslutte, at karakteren ved en eller begge grundforløbsprøver ved afslutningen af undervisningen i følgende grundforløb ikke skal påføres den eller de berørte elevers eksamensbevis eller prøvebevis:

  • 1) Almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb i uddannelsen til almen studentereksamen.

  • 2) Almen sprogforståelse og økonomisk grundforløb i uddannelsen til merkantil studentereksamen.

  • 3) Naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling i uddannelsen til teknisk studentereksamen.

Stk. 2 En beslutning efter stk. 1, skal træffes inden prøvens påbegyndelse og forudsætter, at eleven eller eleverne har modtaget nødundervisning i grundforløbet i skoleåret 2020/21, eller at eleven på grund af sygdom ikke har kunnet deltage i sådan nødundervisning. En beslutning efter stk. 1 forudsætter endvidere, at det på trods af udfoldelse af enhver mulig bestræbelse, jf. § 2, ikke har været muligt for institutionen som led i den iværksatte nødundervisning at tilrettelægge og afvikle grundforløbet i overensstemmelse med læreplanens faglige mål og indhold, og at eleven eller eleverne konkret vurderes at have et fagligt efterslæb, der ikke kan indhentes inden det planlagte prøvetidspunkt.

Stk. 3 Hvis eleven inden prøvens begyndelse meddeler institutionen, at den pågældende uanset en beslutning efter stk. 1, ønsker, at den eller de karakter, som eleven opnår ved den eller de pågældende grundforløbsprøver, påføres elevens eksamensbevis eller prøvebevis efter de almindelige regler herom, bortfalder beslutningen efter stk. 1 i forhold til eleven.

Stk. 4 En elev, der efter stk. 1, ikke får påført en karakter for grundforløbsprøven på det bevis, som institutionen efter de almindelige regler herom udsteder til den pågældende elev, får i stedet påført en streg for det gennemførte grundforløb.

§4 Beviser, der udfærdiges med streg i stedet for karakter, jf. § 3, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, herunder i forhold til optagelse på videregående uddannelser.

§5 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er bemyndiget til på ministerens vegne at varetage de af ministerens opgaver, herunder tilsynsopgaver, og beføjelser, som bekendtgørelsen giver anledning til at varetage.

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. oktober 2020 og finder anvendelse for prøver, der afholdes efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

profile photo
Profilside