Bekendtgørelse om særligt tilskud til efterskoler og frie fagskoler som følge af covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1329 af 9. september 2020

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Tilskud til efterskoler og frie fagskoler som følge af faldende elevtal til skoleåret 2020/21
§ 1

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder efter ansøgning tilskud til skoler omfattet af lov om efterskoler og frie fagskoler som kompensation for skolernes tab af indtægt fra statstilskud og deltagerbetaling per elev, som følge af faldende elevtal til skoleåret 2020/21.

Stk. 2 For tilskud efter stk. 1 gælder følgende:

  • 1) Tilskuddet omfatter det lavere antal elever, der er på skolen 5. september 2020 set i forhold til gennemsnittet i de tre forudgående skoleår. For skoler, der ikke har været aktive i tre år, beregnes tilskuddet på baggrund af det seneste eller de to seneste år.

  • 2) Tilskuddet kan maksimalt udgøre 75 pct. af skolens mistede indtægter i 2021 fra statstilskud og deltagerbetaling, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 Det tilskud, der kan ansøges om efter stk. 1, fastsættes som gennemsnit per skoleform, hvor der desuden skelnes mellem, om skolen er godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud eller ej.

Stk. 4 Tilskud efter stk. 1 ydes inden for en samlet økonomisk ramme på 170 mio. kr. Hvis der ansøges om et større beløb end 170 mio. kr., reduceres skolernes tilskud efter stk. 2, nr. 2, så der kompenseres med mindre end 75 pct.

Ansøgning og frist for ansøgning
§ 2

Ansøgning om tilskud skal indgives til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet af skolen i overensstemmelse med og i den form, herunder i form af digital ansøgning, der er anvist i den til enhver tid gældende ansøgningsvejledning, der annonceres på www.stukuvm.dk. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger og den dokumentation, der fremgår af ansøgningsskemaet og vejledningen hertil.

§ 3

Ansøgning efter § 2 skal sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest den 1. oktober 2020.

Udbetaling og tilbagebetaling m.v.
§ 4

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udbetaler tilskud på baggrund af ansøgninger, der er imødekommet inden det tidspunkt, der fremgår af ansøgningsvejledningen eller snarest derefter.

Stk. 2 For meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i tilskud efter lov om efterskoler og frie fagskoler.

Regnskabsaflæggelse og tilsyn
§ 5

Regnskab for tilskud efter denne bekendtgørelse aflægges som en del af tilskudsmodtagers ordinære årsregnskab.

§ 6

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med tilskudsordningen.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. september 2020.